Svar til Bjørn-Olav Engebretsen

Etikk og ryddighet blant tillitsvalgte

Jeg har fått meg forelagt innlegget ditt, og har lest både det og min egen leder flere ganger. Jeg har problemer med å se hva du sikter til. Min leder var en liten harselas over generell misnøye tross velstand blant tannleger i Norge, og jeg siterer en privatpraktiserende kollega. Så vidt jeg kan forstå berører jeg ikke med ett ord NTFs politikk. Jeg tillater meg likevel å kommentere det jeg oppfatter at du tillegger meg av meninger.

At tannleger i Oslo ligger lavere i næringsinntekt (hvor har jeg nå nevnt det?) er en konsekvens av et fritt marked. Tannleger har frie priser og fri etableringsrett. Slik har flertallet av de tillitsvalgte tannleger i landet ønsket det, og det fremførte NTF i sitt høringssvar til NOU’en. Dette synet fikk man gjennomslag for i Stortingsmeldingen. Her tror jeg NTF gjorde en formidabel jobb politisk og byråkratisk, uten at det ble flagget stort utad. Det er neppe noen god VG-sak å syte over Oslo-tannlegenes lavere næringsinntekt enn resten av landet. Spesielt ikke når det er tannlegemangel bare 10 mil fra Oslogryta (jf. dine passive tillitsvalgte).

Tannlegene i Oslo står helt fritt til å kompensere husleieutgifter ved høyere priser. At det ikke gjøres fullt ut, er også en konsekvens av et fritt marked. I et fungerende marked, synker vanligvis prisene der tilbudet er størst. Selv om pasientene til nå ikke har lagt avgjørende vekt på pris, er sannsynligvis tannlegene redde for å prise seg ut av markedet, og har akseptert en lavere næringsinntekt i redsel for å miste kunder. Alternativet er å flytte ut av byen og øke inntekten. Det heter fordelingspolitikk, men er tuftet på marked og ikke regulering. Nettopp slik både NTF og politikere ville. Med hensyn til de siste får jeg legge til – foreløpig.

Jeg kan ikke se at jeg ett sted beskriver en lukrativ situasjon for Oslo – jeg skriver Norge, og som Engebretsen vet, er det en smule forskjell. Det jeg har gjort i Focus, er å sette lys på utgiftssiden, siden det er en av faktorene som kan påvirke inntekten positivt dersom honorarinngangen er begrenset. Det burde være et bevis for min gode hensikt.

Hvorvidt jeg velger å drive annen virksomhet enn tannlegeri, kan jo være et utslag nettopp av markedskrefter – eller av andre private grunner. Det står uansett Engebretsen fritt å starte et konkurrerende tidsskrift eller dentaldepot for den saks skyld. Jeg kan ikke se noe uetisk i annonser og reklame overfor kolleger; det er når annonseringen koples mot pasienter jeg synes vi trår over.

Så til dine direkte spørsmål:

Jeg kan ikke se at jeg har hevdet noe som rettferdiggjør dette spørsmålet.

Jeg forsøker i all min journalistikk i eget blad å være objektiv og dokumentere påstander. I lederne tillater jeg meg en viss spissformulering. Engebretsen har ikke nevnt hva han spesifikt sikter til jeg skal ha uttalt, men i den grad jeg har prøvd å tolke ham, har jeg besvart det innledningsvis. Jeg har ingen verv i NTF. Focus har jeg drevet i lang tid før jeg ble tillitsvalgt i OTS. De som har valgt meg, kunne derfor ha valgt meg bort.

KaareMathiesen 

nestleder i Oslo Tannlegeselskap