Det autoriserte tannhelseteamet

Da helsepersonelloven trådte i kraft i 2001, fikk også tannhelsesekretærer, tannpleiere og tannteknikere autorisasjon som helsepersonell. En autorisasjon skal sikre at utøveren har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket, og hovedformålet er å ivareta pasientens sikkerhet. Med autorisasjonen følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene forsvarlig og for å holde seg faglig oppdatert, men også for å avstå fra å gi helsehjelp på områder der man ikke har kompetanse. Autorisasjonen, som gis etter en bestått, nærmere spesifisert utdanning, medfører at de respektive yrkestitler er beskyttet, dvs. at personer uten autorisasjon ikke har adgang til å bruke tittelen. For tannpleiere dreier dette seg om godkjent tannpleierutdanning, for tannteknikere er det eksamen fra høgskole eller svennebrev (frem til 2008) som gjelder, og for tannhelsesekretærer er det vitnemål fra den treårige utdanningen i videregående skole eller en nærmere spesifisert praksistilknyttet overgangsordning. Den siste gjelder frem til 1. januar 2008.*

Per i dag er det registrert 6 247 autoriserte tannleger, 3 106 tannhelsesekretærer, 1 247 tannpleiere og 663 tannteknikere. Hvis man regner med at det er ca. 4 200 praktiserende tannleger og antar at det per tannlege er ansatt gjennomsnittlig én tannhelsesekretær, er det fortsatt rundt 1 000 som ikke har autorisasjon. Det betyr selvfølgelig ikke at disse er ukvalifiserte eller at de gjør en dårlig jobb. Mange har fått god og grundig opplæring på egen arbeidsplass. Med dagens krav til administrasjon, smitteforebyggelse og håndtering av så vel materialer som avansert teknisk utstyr, er det imidlertid stadig høyere krav til kunnskap og kompetanse. Dette blir sterkt understreket av Gerd Bang-Johansen, lederen i den nye foreningen for tannhelsesekretærer som ble stiftet for noen uker siden, og som er intervjuet i dette nummeret av Tidende. Hun etterlyser engasjement fra tannlegene og setter blant annet søkelyset på utdanningen av tannhelsesekretærer som nå er lagt til videregående skole. Mange faller fra i det treårige løpet, og undervisningen har etter hennes mening heller ikke tilstrekkelig dybde og bredde. NTFs president, Gunnar Lyngstad, ser det som urealistisk og uaktuelt å arbeide for å flytte utdanningen av tannhelsesekretærer bort fra videregående skole. Han er imidlertid opptatt av å bedre rekrutteringen til grunnutdanningen, og å sørge for tilfredsstillende etter- og videreutdanning.

Tannteknikerne, representert ved formannen i Norges Tannteknikerforbund, Nils Christian Rieber-Mohn, kommer også til orde i dette nummeret av Tidende. Hans oppfordring til tannlegene er å kontrollere at den tannteknikeren de samarbeider med har autorisasjon. En autorisasjon innebærer at det stilles krav om høy faglig og etisk standard, og den som er autorisert, plikter å holde seg faglig oppdatert. Et tannhelseteam der alle medarbeiderne: tannlege, tannhelsesekretær, tannpleier og tanntekniker er autorisert, er et kvalitetsstempel for en praksis og en «garanti» for pasienten. Medarbeidere som ikke har fulgt det ordinære løpet for utdanning, har fortsatt mulighet for å bli vurdert for autorisasjon – overgangsordningen varer ut dette året.

http://www.safh.no/yrkesgrupper/tannhelsesekretaer.html

GudrunSangnes