Tilbakeblikk

1907

Om referater II

I tilslutning til hr. Moestues redegjørelse vil jeg tillade mig at bemærke, at aarsagen til det mangelfulde referat for mit vedkommende for en stor del skyldes mit indtryk af, at diskussionen laa saa udenfor det foreliggende emne, og at den til dels havde et saa personlig præg, at jeg ikke fandt den værd at referere. – Dette og den tidligere skrivelse, som jeg efter anmodning har skrevet, er alt det forsvar, jeg for min del agter at levere i denne sag. 27. XI. 06. Ærbødigst J. Freng.

Januar 1907, 3die hefte

1957

Militær tannpleie

Vi sakser fra NTFs brev av 4. februar 1957 til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret: «…..Etter at «Lov om folketannrøkt» var vedtatt i 1949, og Folketannrøkten i Finnmark satt ut i livet, forsøkte vi, i samarbeid med Forsvarets Sanitet, å få opprettet en første garnisonerende tannlegestilling på en av våre øvelsesplasser. Forsvarsdepartementet aksepterte planen, men den ble den gang stoppet av Sosialdepartementet på grunn av mangel på tannleger og mangel på søkere til Folketannrøkten.

Dette er bakgrunnen for de mange klager til Ombudsmannen og Ombudsmannsnemnda, og vi er overbevist om at man aldri vil kunne få en tilfredsstillende tannpleie for soldatene med den nåværende helt løse ordning…»

Februar 1957, hefte 2

1997

Spør pasienten om tobakk

Norsk Tannvern har fått med seg både NTFs president, Arild Vangstein og NTpFs leder, Kari Elisabeth Dahl, i sin kampanje for at tannhelsepersonellet skal få et mer aktivt forhold til pasientens tobakksbruk. – Ja, vi skal bry oss, er de to ledernes budskap i kampanjen som er et samarbeid mellom Norsk Tannvern og Statens tobakksskaderåd.

Brosjyren «Ja, vi skal bry oss» gir praktiske råd om hvordan tannlegen og tannpleieren skal la spørsmål om tobakksvaner inngå i journalopptaket som en del av anamnesen.

Januar 1997, nr. 1