Tilbakeblikk

1907

Bevar dine tænder

I dette nummeret av Tidende leser vi en anmeldelse av to «brosjyrer», Bevar dine Tænder (riksmaal) og Pass paa tennerne dine (landsmaal), forfattet av tannlege Lauritz Haug, Fredrikshald. Tidendes redaktør, Johan Rygge, skriver blant annet: «Vi anser det for et meget fortjenstfuldt arbeide af vor ærede kollega, at han har paataget sig udgivelsen af disse to folkeskrifter, hvoraf det ene paa landsmaal. Paa den ene side er fremstillingen grei og klar og paa den anden trættes man ikke af altfor mange detaljer……Aarsagerne til caries grupperes under 1) slet madstel, 2) slet tandpleie. Vi er ganske enig med forf. naar han udtaler, at i dobbelt forstand er madstellet slet hos en stor del af vort lands befolkning, og han har ganske vist her med rette pegt paa et forhold, som maatte kunde forbedres.

September 1907, 8de hefte

1957

Ny dosent

Cand. odont. og cand. med. Torvald Stokke er utnevnt til dosent i odontologi med særlig plikt til å undervise i generell og spesiell patologi. I og med denne utnevnelsen har Tannlegehøgskolen fått gjenopprettet en lærestol som ble inndratt i 1936, da Häupl forlot stillingen som professor i patologi. Undervisningen i et av de viktigste grunnfag innen odontologien har siden da vært drevet ved hjelp av timelærere.

Det er innlysende at mangelen på en fast avdeling for dette fag har vært et stort savn i undervisningen. Dette er nå endelig avhjulpet, og når det også har lykkes å knytte Torvald Stokke til denne avdeling, er det all mulig grunn til å gratulere Høgskolen og tannlegestanden i sin helhet.

September 1957, hefte 7

1997

Kollegahjelp noe for NTF?

Et unisont ja til en ordning med kollegahjelp var svaret fra alle gruppene da dette var tema for gruppediskusjon på formannsmøtet. Det var også enighet om at det er behov både for følelsesmessig støtte og praktisk bistand når en kollega får problemer som går ut over yrkesutøvelsen. En kontaktperson, eventuelt flere, i hver lokalforening bør oppnevnes av styret, men vedkommende bør ikke sitte i styret. Regler for hvordan ordningen skal fungere, bør utformes sentralt, kollegakontaktene bør få opplæring, og medlemmene må få informasjon før ordningene settes i gang.

Mai 1997, nr. 8