Forord

En ortodontisk behandling foregår i samspill mellom allmenntannlegen og ortodontisten med medarbeidere. I noen tilfeller er også andre odontologiske spesialister og helsearbeidere inkludert i dette samspillet. Hensikten med det foreliggende temanummeret har vært å diskutere allmenntannlegens rolle i denne virksomheten, og å peke på områder der allmenntannlegens medvirkning er viktig for at tjenesten skal fungere til beste for pasientene.

Det er ulik organisering og finansiering av tjenesten i de nordiske landene, og dette påvirker i en viss grad allmenntannlegens arbeidsoppgaver. I én artikkel diskuteres ulikheter i utdanning og fordeling av ortodontister, samt hvordan andre personellgrupper kan bli involvert i behandlingen.

Allmenntannlegen har et særskilt ansvar for diagnostikk og vurdering av behov for behandling. En artikkel om helserisiko ved ubehandlet malokklusjon viser hvilken kompleks utfordring man her kan stå overfor, og hvilket sett av vurderinger tannlegen må foreta ved henvisning for ortodontisk behandling.

Enkelte steder er det mangel på ortodontister, og fra Finland presenteres et behandlingsopplegg tilpasset allmenntannleges medvirkning, der man satser på tidlig ortodontisk intervensjon med det mål å unngå eller redusere behov for senere behandling. Andre artikler beskriver behandlingsformer der tannlegen er en naturlig samarbeidspartner for ortodontisten og andre spesialister ved komplekse tilstander hos barn og voksne, som krever tverrfaglig samarbeid. Temanummeret inneholder også en artikkel om ortodonti i relasjon til oral funksjon, med vekt på behandling av funksjonshemmede individer og av pasienter med alvorlige søvnforstyrrelser.

Temanummeret 2007 om ortodonti er tilrettelagt av en internordisk redaksjonskomité bestående av professor, dr.odont. Birte Melsen, Århus, Danmark, professor, dr.odont. Bengt Mohlin, Göteborg, Sverige, övertandläkare, dr.odont. Terttu Pietilä, Pori, Finland og professor, dr.odont. Arild Stenvik, Oslo, Norge. Rollen som hovedredaktør for de nordiske temanumrene blir ivaretatt av redaktørene for de nordiske tannlegetidsskriftene etter tur. Hovedredaktør for dette nummeret har vært Gudrun Sangnes, Den norske tannlegeforenings Tidende.

Vi håper leserne finner dette temanummeret nyttig. God lesning!

Matti Pöyry

Finlands Tandläkartidning

Finland

Christina Mörk

Tandläkartidningen

Sverige

Ib Sewerin

Tandlægebladet

Danmark

Gudrun Sangnes

Den norske tannlegeforenings Tidende

Norge