Mulig vinn-vinn-situasjon endte med tap-tap-situasjon

Klagenemnda for implantatsaker svarer Geir O. Eide

NTFs klagenemnd for implantatsaker består av en oralkirurg, en periodontist og en protetiker med lang og bred erfaring innen de forskjellige aspekter med implantatretinert protetisk behandling. Medlemmene oppnevnes av hovedstyret etter innstilling fra de respektive spesialist-/spesialforeninger. Nemnda skal «avgi uttalelse i klagesaker vedrørende implantatbehandling til den lokalforenings klagenemnd som behandler slike saker».

Hva saken gjelder

Kollega Geir O. Eide har sementert en Procerakrone på et implantat assymetrisk plassert mot det distale i tannluken etter tanntap av 11. Kronen ble sementert permanent i samme seanse som innprøving uten midlertidig sementering etter at pasienten hadde akseptert kronens utseende.

Fjorten dager senere, etter å ha sett kronen i forskjellig lys og situasjoner sammen med sine nærmeste, er pasienten misfornøyd og vil ha kronen endret. Hadde kronen vært midlertidig sementert, ville dette ha vært en rutinemessig del av behandlingen. Men ved permanent sementering i første seanse, måtte kronen spaltes og gjøres helt om. Eide tilbyr seg å gjøre dette, men vil at pasienten skal betale kr 1 000 for tannteknisk omgjøring. Dette synes pasienten er urimelig og vil ikke betale. I stedet for å forhandle med tanntekniker om gratis omgjøring, eventuelt dekke de kr 1 000 selv, og få en fornøyd pasient som ville bli en god ambassadør for tannlege Eide og hans tanntekniker, velger Eide på prinsipielt grunnlag å henvise pasienten til klagenemnda. Dette endte med en enstemmig avgjørelse fra både lokal klagenemnd og NTFs klagenemnd for implantatsaker om omgjøring uten kostnader for pasienten. En mulig vinn-vinn-situasjon, endte med en tap-tap-situasjon.

Lokal klagenemnd innkalte også pasienten. Implantatklagenemnden fikk seg forelagt bilde av situasjonen etter sementering av kronen. Det var enighet blant de til sammen seks kolleger i de to klagenemndene om at pasienten hadde grunn til ikke å være fornøyd. Kronen var ikke optimal. Vi har aldri uttalt, som Eide noe provoserende skriver, at «den faglige utførelse ble vurdert til å være av slett kvalitet».

Vi mener imidlertid at Eide også var av den oppfatning at kronen kunne bli bedre, i det han neppe ville påtatt seg å gjøre om kronen mot dekning av tilleggsutgifter til tekniker, hvis han ikke mente at han kunne få til et bedre resultat. Dette er bakgrunnen for at vi skriver: «Det avgjørende i din sak var at du selv sa deg villig til omgjøring av kronen.» Det blir helt feil når Eide vrir dette til at vi holder det i mot ham at han var villig til å inngå et kompromiss.

Prinsipielle synspunkter

Klagenemnda for implantatsaker er ikke uenig i Etisk råds prinsipielle uttalelse om at «informert samtykke må kunne gis av en pasient i stolen». Nemnda mener imidlertid at fortannskroner generelt, og fortannskroner på entannsimplantater med de spesielle gingivale forhold spesielt, bør sementeres midlertidig. Derved får pasienten tid til å vurdere kronen i ulike situasjoner sammen med sine nærmeste, før det blir samtykket i endelig sementering. Dette er en god «Vær varsom»-regel. Vi vil videre hevde, at hvis man sementerer en fortannskrone permanent i første seanse, så påtar tannlegen seg et moralsk ansvar hvis pasienten kommer tilbake etter noen dager og ønsker en endring som objektivt sett synes rimelig. Eides kommentar om at Procerakroner ikke anbefales midlertidig sementert mangler faglig hold. Dette gjelder bondede kroner. Procerakroner sementeres konvensjonelt.

Nemnda er heller ikke enig med Eide i at tannlegen ikke har en rådgivningsplikt som fagperson til å si at noe bør endres før sementering, selv om pasienten aksepterer arbeidet der og da.

Avslutningsvis vil vi gi uttrykk for at klagenemnder uttaler seg på bakgrunn av hva som er aksepterte faglige normer, erfaringer og skjønn. Vi mener vi har gjort en riktig avgjørelse i denne saken. Men vi er selvfølgelig lydhøre for kommentarer fra leserne.

Bent Thv.Gerner 

leder, NTFs klagenemnd for implantatsaker

Adresse: SpesDent, Spesialisttannklinikken i Hegdehaugsvn. 31, 0352 Oslo