Forsikrings- og pensjonstilbud gjennom NTF

Sekretariatet mottar jevnlig henvendelser fra medlemmer som har spørsmål vedrørende forsikrings- eller pensjonsordninger som NTF tilbyr eller formidler. Vi vil derfor i denne artikkelen gi en oversikt over de ulike ordningene som er tilgjengelige.

Ansvarsforsikring

Lovpålagt krav

Tannleger som driver privat virksomhet er etter helsepersonelloven forpliktet til å tegne ansvarsforsikring for det økonomiske ansvar som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med utøvelsen av tannlegeyrket. Offentlig ansatte tannleger er derimot automatisk forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Dersom du er offentlig ansatt og i tillegg driver privatpraksis, må du tegne ansvarsforsikring for din private virksomhet. Premiesatsen er imidlertid redusert for medlemmer som har minst 50 prosent stilling i det offentlige.

Forsikringer som tilbys

NTF garanterer overfor pasientene at gyldig forsikring foreligger for alle tannleger som er medlem av foreningen. Medlemmene innbetaler forsikringspremien årlig til NTF sammen med kontingenten. Alle privatpraktiserende medlemmer får automatisk en generell ansvarsforsikring. Denne forsikringen dekker ikke implantatbasert tannlegevirksomhet. For å være dekket også for slik virksomhet, må det tegnes en særskilt tilleggsforsikring. Det er derfor viktig at du gir skriftlig beskjed til NTFs sekretariat dersom du foretar implantatbehandling i din virksomhet. Tilleggsforsikring for implantatbehandling kan tegnes for ikke-spesialister så vel som for spesialister.

Premiesatser

Premiene for de nevnte forsikringstyper er per i dag:

Ansvarsforsikring for privatpraktiserende (inkl. offentlig ansatt som jobber mer enn 50 % i privat praksis):             kr 924

Offentlig ansatt som innehar minst 50 % stilling i det offentlige:  kr 473

Offentlig ansatt som kun behandler familie og venner i privatpraksis:               kr 473

Tilleggsforsikring for implantatbehandling (ikke-spesialister): kr 5 355

Tilleggsforsikring for implantatbehandling (spesialister):    kr 1 575

Hva dekkes av forsikringen?

Ansvarsforsikringen gjelder dersom tannlegen pga. egen uaktsomhet har påført en pasient en skade som det kan gis økonomisk kompensasjon for. Forsikringen gjelder også dersom den erstatningsbetingede skaden er utført av tannlegens ansatte. Ansvarsforsikringen dekker ikke ordinære omgjøringsarbeider.

Forestående endringer

Helse- og omsorgsdepartementet har fremsatt et forslag om å endre pasientskadeloven slik at også privatpraktiserende tannleger blir forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Endringen er foreslått gjort gjeldende fra 1. januar 2007.

NTFs Gjensidige Sykeavbruddskasse

Sykeavbruddskassen er NTFs egen forsikringsordning. Kassen finansieres ved en inntredelsesavgift og årlige premieinnbetalinger fra medlemmene. Inntredelsesavgiften er for tiden 2 % av folketrygdens grunnbeløp (G = kr 60 699 per i dag, dvs. kr 1 213,98).

Omfanget av ytelser

Medlemmer kan gjennom ordningen få dekning for faste utgifter som påløper ved 100 % fravær pga. sykdom. Gjennom ordningen er man sikret utbetaling f.o.m. 15. sykedag og i 250 dager fra fraværets begynnelse. Det betales ikke dagpenger for lørdager, søndager, helligdager, 1. og 17. mai, samt dager i romjulen og i påskeuken. For medlemmer mellom 67 og 70 år er utbetalingstiden begrenset til 100 dager.

Ved tegning av medlemskap i Sykeavbruddskassen kan man velge mellom ulike dagpengeklasser, som gir utbetaling etter ulike dagsatser. Premien varierer med satsens størrelse. Daglig ytelse fra Kassen kan aldri utgjøre mer enn 1/250 av 50 % av medlemmets bruttoomsetning foregående år, redusert for teknikerkostnader. I praksis betyr dette at man ikke kan få en daglig utbetaling på mer enn halvparten av sin bruttoomsetning per dag. Det er viktig at medlemmet vurderer dagpengeklasse i henhold til dette siden det ikke ytes refusjon av premien dersom man har forsikret seg i en for høy klasse. Det er mulig å gå ned i dagpengeklasse med virkning fra påfølgende kalenderår. Overgang til høyere klasse kan derimot ikke skje før det har gått to hele kalenderår etter at man har bedt om at endring foretas.

Medlemmer som har hatt sykefravær, må levere legeerklæring for å få utbetaling fra Sykeavbruddskassen.

Vilkår for medlemsskap

Medlemskap i Kassen må som utgangspunkt tegnes før fylte 40 år (dispensasjon kan gis) og opphører automatisk ved fylte 70 år. For å bli opptatt som medlem, må du avgi en egenerklæring om din helsetilstand på skjema som kan fås ved henvendelse til NTFs sekretariat. Ved opphør av praksis faller kravet på ytelser fra Kassen bort.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF. Støtte fra ordningen forutsetter arbeidsuførhet som følge av skade/sykdom på 50 % eller mer.

Omfanget av ytelser

Sykehjelp etter denne ordningen ytes fra 15. fraværsdag og i inntil 250 dager for samme sykdom. Det betales ikke sykepenger for lørdager, søndager, helligdager, 1. og 17. mai, samt dager i romjulen og i påskeuken.

Gjennom ordningen ytes 1/150 G, ca. 400 kroner per dag, for samme sykdom ved 100 % sykefravær og 1/300 G, ca. 200 kroner per dag, ved 50 % sykefravær. For arbeidstakere reduseres sykehjelpen med sykelønn eller sykepenger som medlemmet mottar. Sykehjelpen reduseres også når du mottar alders- og uførepensjon. Søknad om tilskudd fra Sykehjelpsordningen sendes NTFs sekretariat på eget skjema.

Tannlegeforeningens pensjonskasse

Gjennom Pensjonskassen kan medlemmer tegne alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Premien på disse forsikringene er lavere enn det som vil være premien dersom man velger å tegne individuelle pensjonsforsikringer. Det er et vilkår for å bli medlem av pensjonskassen at man er under 40 år.

Alderspensjon

Medlemmet kan velge en årlig pensjonsutbetaling på enten 0,5 G, 0,75 G, 1 G, 1,25 G eller 1,5 G (G = kr 60 699 per i dag). Pensjonsalder er 67 år (64 år forutsatt tilfredsstillende legeattest).

Uførepensjon

Uførepensjonen er lik alderspensjon ved 100 % arbeidsuførhet. Ved delvis arbeidsuførhet avkortes pensjonen i forhold til uføregraden. Uførepensjonen løper fra den dag medlemmet har vært minst 25 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 3 måneder og så lenge uførheten varer, dog høyst frem til medlemmet når pensjonsalderen. Det ytes barnetillegg på 10 % av uførepensjonen for hvert barn under 21 år (inntil 6 barn). Premiefritak ytes når medlemmet har rett til uførepensjon.

Ektefellepensjon

Ektefellepensjonen tilsvarer alderspensjonens ytelse. Rett til ektefellepensjon har også gjenlevende partner i partnerskap som er registrert. Fraskilt kan få rett til en fullt betalt forsikring. Dersom fraskilt medlem gifter seg igjen, tilknyttes ektefellepensjon den nye ektefellen, dersom ikke annet avtales. Ektefellepensjon kan ikke sikres dersom ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år, eller etter at ervervsevnen er nedsatt med mer enn 50 %. Ektefellepensjonen løper uendret selv om gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap.

Barnepensjon

Barnepensjon utbetales til barn som avdøde etterlater seg frem til de er fylt 21 år. Barnepensjon for yngste barn under 21 år er lik alderspensjonen. For hvert av de øvrige barn utgjør barnepensjonen 50 % av den årlige pensjon for yngste barn. Summen av barnepensjonene deles likt mellom de pensjonsberettigede barna.

Obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1/1 – 2006 ble det innført et krav om obligatorisk tjenestepensjon for bedrifter som har minst én ansatt uten eierinteresse som arbeider i minst 75 % stilling, eller har deltidsansatte i mer enn 20 % stilling med en samlet arbeidstid på minst to årsverk.

Tjenestepensjonsordningen må minst utgjøre en årlig sparing på 2 % av lønn over 1G, og må også sikre fortsatt sparing ved uførhet. Utbetaling av pensjonsmidlene skal skje fra den ansatte fyller 67 år og minimum 10 år frem i tid.

Tjenestepensjonsordningen må innføres innen utgangen av 2006, men innbetalingene må gjelde fra 1. juli 2006. NTFs sekretariat er, i samarbeid med de andre Akademikerorganisasjonene, i dialog med ulike pensjonsleverandører for å fremforhandle et mest mulig prisgunstig tilbud for NTFs medlemmer. Forhandlingene beregnes sluttført i løpet av mars. Medlemmene står fritt til å benytte seg av dette tilbudet om tjenestepensjonsordning.

Medlemsrådgiveren

NTF og de andre Akademiker-organisasjonene har inngått en samarbeidsavtale med DnB NOR og Vital om å tilby våre medlemmer prisgunstige bank- og forsikringsprodukter. Medlemstilbudet går under navnet «Medlemsrådgiveren» og omfatter i tillegg til mer private forsikringer bl.a. yrkesskadeforsikring, kontorforsikring, sykeavbruddsforsikring, forsikring for ulykke med faginvaliditet og gruppelivsforsikring.

Vær oppmerksom på at du som arbeidsgiver er lovmessig forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringen skal dekke arbeidstakers tap som følge av skade eller sykdom påført ham/henne på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Mer informasjon om Medlemsrådgiveren kan fås på telefon 04700 eller på www.medlemsradgiveren.no Samarbeidsavtalen med DnB NOR og Vital uløper i 2006, og forhandlinger med ulike leverandører om en ny samarbeidsavtale er i gang.

ElisabethScarpello 

Advokat, NTF