Har vi en foreningsstruktur tilpasset framtidas utfordringer?

I et debattinnlegg i denne utgaven av Tidende stilles det spørsmål om foreningsstrukturen er rasjonell og tilpasset de utfordringene NTF står overfor. Innlegget er forfattet av tidligere hovedstyremedlem og ordfører i representantskapet, Harald Jøstensen. Han har lang erfaring som tillitsvalgt i foreningen og har dessuten mange år bak seg i politikken i Nordland fylke. Det er derfor verdt å merke seg hans synspunkter.

Hovedstyret satte i fjor ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til ny strategisk plan for foreningen. Arbeidsgruppen har som målsetning å være ferdig med dette arbeidet i god tid før sommerferien. En ting gruppen vel vanskelig kan komme utenom i planforslaget, er nettopp å rette søkelyset mot NTFs struktur og arbeidsform. Slik det ble gjort for snart 15 år siden. Og slik det bør gjøres med jevne mellomrom – for ikke å si kontinuerlig – i en organisasjon som ønsker å være i takt med utviklingen og medlemmenes ønsker og behov.

NTF har mange formelle strukturer. Det kreves til dels betydelige ressurser for å betjene og drive de ulike tillitsvalgte organene på en skikkelig måte, ikke minst økonomisk. Kan det tenkes at dette går på bekostning av servicen til enkeltmedlemmene? Både faglig, og spesielt administrativt, er det blitt stadig mer utfordrende og tidkrevende å drive tannlegevirksomhet – privat som offentlig. Medlemmene stiller derfor stadig nye og økte krav til NTFs tilbud om rådgivning, veiledning og bistand i enkeltsaker. Det skal de også ha rett til å gjøre. At medlemmene har bruk for NTF, og at NTF kan være til nytte for medlemmene, er jo selve grunnlaget for at 95 prosent av de yrkesaktive tannlegene fortsetter å være med i foreningen!

Verden omkring oss blir stadig mer opptatt av tannhelsespørsmål, på godt og vondt. Dette legger også i økende grad beslag på ressurser. Mange pasienter henvender seg til foreningen med ulike problemstillinger. NTF hjelper, fordi vi vet at vi dermed forebygger mange konflikter mellom medlemmene og deres brukere. Journalister vil ha svar på spørsmål og gjerne en uttalelse de kan bruke videre. NTF svarer, fordi vi vet at vi dermed får mulighet til å nyansere nyhetsbildet. Politikere trenger bistand til å forberede saker og innlegg eller synspunkter til saksbehandlingen. NTF hjelper, fordi vi vet at det gir oss mulighet til å bygge nyttige relasjoner til både storting, regjering og enkeltpartier. Og selvsagt holder NTF god kontakt med helsebyråkratiet, fordi vi vet at det er der mange av de viktigste premissene for senere tannhelsepolitiske vedtak blir lagt. Alt dette krever ressursinnsats fra foreningens side. Også dette i konkurranse med de ressursene som enkeltmedlemmet trenger til sin personlige service.

Sammenlignet med andre Akademikerforeninger, vil nok NTF kunne framstå som tungdrevet. Min kollega i Veterinærforeningen ønsket meg «god bedring» etter at jeg hadde presentert vår foreningsstruktur. Hovedutfordringen er først og fremst å ivareta foreningsdemokratiet på en god måte samtidig som kravene til god medlemsservice og effektiv ressursutnyttelse blir hensyntatt. Som det påpekes i debattinnlegget, er det viktig for oss i hovedstyret å ha medlemmene bak oss i det vi gjør. Det er derfor viktig for styret å kunne søke råd hos foreningsorganene også utenom de formelle strukturene, noe som ikke minst gjelder foreningens viktigste ledd – lokalforeningene.

På Forum for tillitsvalgte i slutten av april får strategigruppa en første anledning til å lufte sine tanker og ideer for representanter for lokal- og spesialistforeningene og hovedstyret. Jeg tar kanskje ikke altfor feil om jeg tipper at NTFs struktur vil være blant de forhold som blir debattert der? Hvordan NTF så skal se ut, og hva som skal være satsningsområdene i årene framover, se det vil til syvende og sist bli avgjort av medlemmene selv gjennom representantskapet. Selvsagt! Harald Jøstensen peker imidlertid på et vesentlig poeng, nemlig at det kreves 3/4 flertall for å få vedtatt en endring i foreningsstrukturen. Det er et svært rigid krav selv i en forening der tradisjoner spiller en betydelig rolle, nærmest på linje med å endre grunnloven. Kanskje er dette et sted å begynne moderniseringen?

Mitt ønske er at vi kan få til en diskusjon om fornuftige strategier og løsninger som vil gagne medlemmene på lengre sikt, uten altfor mye følelser, fordommer og historiske betraktninger. Det aller viktigste er at foreningen til enhver tid er i stand til å møte ønskene og kravene fra medlemmene. Til det trenger NTF mange og dyktige tillitsvalgte også i fremtiden – uansett foreningsstruktur.

GunnarLyngstad