Tilbakeblikk

1906

Distriktslægen paa Toten har i anledning forespørgsel fra en tandlæge dersteds afgivet følgende erklæring:

«Efter paalæg af medicinaldirektøren meddeles herved, at det af Kjennerud opfundne annæsteticum «Kjennerudin» ikke lovligen kan anvendes af tandlæger i Norge, uden efter læges recept og under dennes ansvar.»

Februar – Marts 1906, 4de hefte

1956

Fluorinnholdet i emaljen og dets forhold til kariesresistensen

Det er i 1956 gått vel 10 år siden man begynte med vannfluoridering i USA, og den norske professor og fluorforsker, Finn Brudevold, har en artikkel med ovennevnte overskrift der han drøfter fluors virkningsmekanisme. Han starter slik:

«Når en tar i betraktning den bemerkelsesverdige evne fluor har til å redusere karies, er det forbausende hvor små mengder en finner av dette grunnstoffet i emaljen. Analyser av emalje fra permanente tenner i Rochester, N. Y., viser for eksempel en gjennomsnittlig fluorkonsentrasjon på 0,01 %, og emalje fra melketenner har bare 0,006 %.»

Han viser at fluor har en «eiendommelig fordeling» i emaljen og konkluderer slik:

«Kariesresistensen kan derfor bero like meget eller mere på sammensetningen og strukturen av den aller ytterste delen av emaljen som på kvaliteten av emaljen eller tannen som helhet.»

Februar 1956, hefte II

1996

Ingen honorartariff – hva gjør vi nå?

Avviklingen av «Veiledende tariff for tannbehandling» innebærer at Tannlegeforeningen og medlemmene står overfor en ny og utfordrende situasjon. Priser på tannbehandling er ikke lenger regulert ved avtale, men må fastsettes av den enkelte tannlege på individuelt grunnlag. Myndighetene har likevel muligheter til å «gripe inn» i den enkelte tannleges hverdag.

Januar 1996, nr. 1