Temporomandibular Disorders. An evidence-based approach to diagnosis and treatment

Daniel M. Laskin, Charles S. Greene og William L. Hylander:

Redaktørene av denne boken er alle internasjonalt anerkjente klinikere og forskere innenfor feltet «kjeveledd». Denne utgaven (det har vært tre tidligere utgaver) tar sikte på å gi en evidensbasert fremstilling av det nyeste innen ulike sider av kjeveleddsforskning- og behandling, fremfor personlige meninger. Dette viste seg i mange tilfeller ikke å være mulig fordi det ikke finnes gode nok studier og dokumentasjon for enkelte typer behandlinger. Der god dokumentasjon mangler, har man gjennomgått uenighetene systematisk.

Til sammen er det 42 forfattere av til sammen 36 kapitler, der de fleste er fra amerikanske læresteder. De er alle anerkjente forskere og klinikere innen sine fagfelt. Gledelig er det at en av forfatterne er norsk, professor Tore A Larheim. Med så mange forfattere har man også måttet gå igjennom den nomenklatur som benyttes. F.eks. er det som vi benevner artrose i Norge, kalt osteoarthritis i USA, og osteoarthrosis i mange europeiske land. Benevnelsen «TMD» har også ulik betydning i ulike miljøer og land.

Boken gir I den første delen en meget grundig gjennomgang av den anatomiske oppbygging av kjeveleddet, biomekanikk og vekst, nevrofysiologi, inflammatoriske tilstander og det nyeste innen biokjemiske prosesser i kjeveleddet og muskulatur.

Del to omhandler diagnostikk og behandling. Et av kapitlene, skrevet av Larheim og Westesson, gir en god oversikt over nomenklatur og ulike tilstander som kan finnes i selve kjeveleddet. Det er videre noen kapitler som omhandler generellmedisinske tilstander som kan gi affeksjoner i kjeveleddet. En stor del av boken er viet muskelsmerte og dysfunksjon. Her gis det oversiktlige forslag til undersøkelsesmetodikk og behandling og differensialdiagnostisk vurdering i forhold til annen ansiktssmerte. Den ulikhet som hersker innenfor ulike faggrupper kommer til uttrykk i kapitler om okklusjon og skinnebehandling. Forfatterne har her innhentet opplysninger fra ulike amerikanske profesjonsforeninger. Enkelte tilrår f.eks. bittsliping (occlusal adjustment) mens andre avviser dette. Det samme gjelder behandling med kjeveortopedi og kirurgi.

Farmakoterapi omtales både i et eget kapittel og i deler av andre kapitler som omhandler f.eks. artritt/artrose. Videre omhandles indikasjon og resultater av injeksjoner i kjeveleddet og kjeveleddskirurgi. Her er det grundig gjennomgang av både indikasjoner, teknikker og resultater.

Boken er rikt illustrert med fotografier i farger og sort/hvitt, histopatologiske- og radiologiske undersøkelser. Det er oversiktlige tabeller og skjematiske fremstillinger av biokjemiske prosesser.

Å lese denne boken gir en omfattende innføring i et komplisert fagfelt. Det er fullt mulig å lese enkelte av kapitlene hver for seg ut fra den interesse og det ståsted man har som behandler. Boken kan derfor anbefales til alle ulike odontologiske og medisinske fagfelt som arbeider med problematikken TMD/kjeveledd/muskulatur. Den gir en grundig oppdatering av hva man vet og hva man tror om diagnostikk og behandling av temporomandibulære tilstander.

ToreBjørnland 

548 sider. Chicago: Quintessence Publishing Co. Inc.; 2006. ISBN 0-6715-447-0.