Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 ble fremlagt den 6. oktober. På Helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapitler foreslås for det første en samlet bevilgning på 55,7 millioner til følgende tiltak.

– Tiltaksplanen for rekruttering til offentlig tannhelsearbeid, herunder nevner budsjettet spesielt videreføring til kvalifiseringsprogrammet for tannleger fra land utenfor EØS-området og vikarordningen for tannleger, utviklingstiltak i fylkeskommunene samt opplysningsarbeid overfor befolkning, tannhelsepersonell og arbeidsgivere.

–Videre satsing på spesialistutdanning av tannleger med vekt på desentralisert spesialistutdanning ved kompetansesentrene og midler til prosjektering og drift av odontologiske kompetansesentra.

– Prosjekter, standardiseringsarbeid og oppdatering av en nordisk produktdatabase samt bivirkningsproblematikk tildeles midler fra denne bevilgningen.

I tilknytning til samme bevilgning står det at regjeringen tar sikte på å legge frem den planlagte stortingsmeldingen om tannhelsefeltet i løpet av våren 2007. I meldingen vil hovedlinjene for politikkutviklingen på tannhelsefeltet vil bli trukket opp. Meldingen vil også omhandle den organisatoriske forankringen av tannhelsetjenesten.

Når det gjelder refusjon til tannbehandling, dvs. trygdemidler, foreslås det i budsjettet at 820 millioner skal bevilges til dette formålet neste år. Det innebærer en stor økning på 120 millioner i forhold til inneværende års budsjett der det er avsatt 700 millioner til refusjon for tannlegehjelp.

I Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er det også satt av midler slik at satsingen på tannhelsetiltak for personer med rusmiddelproblemer blir videreført i 2007. Midlene kanaliseres som økt rammetilskudd til fylkeskommunene. Det samlede tilbudet til denne pasientgruppen vil samtidig bli vurdert i forbindelse med stortingsmeldingen som skal fremlegges.

Det fremgår også av budsjettet at det foreslås å øke bevilgningen til tannlegeutdanningen i Tromsø med 19,2 millioner. Universitetet i Tromsø fikk i 2004 17,5 millioner til å starte odontologiutdanningen med ti studenter, og opptaket har deretter økt med ti per år. Forslaget for 2007 innebærer at opptaket trappes opp til 40 studenter årlig.

DagReite