Uenighet om amalgam hos amerikanske helsemyndigheter

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) arrangerte den 6. og 7. september en høring om synet på amalgam som tannfyllingsmateriale. Det var utarbeidet et «white paper» (drøftingsgrunnlag) som skulle vurderes og drøftes av et ekspertpanel. I dokumentet var det gjort en gjennomgang av 34 nyere vitenskapelige artikler. Hensikten var å belyse om det offisielle synet på amalgam bør justeres. Dette synet har vært at amalgam – i all hovedsak – er trygt og uproblematisk.

Ekspertpanelet skulle vurdere om dokumentet på en objektiv og tydelig måte uttrykte dagens kunnskap om amalgam. Det viste seg at flertallet i panelet – 13 mot 7 – sa at dokumentet ikke gjorde det. Det var samme stemmetall når det gjaldt spørsmålet om konklusjonene i dokumenter var «rimelige».

Panelet hadde innspill til FDA om flere forhold, blant annet stilte de spørsmål om det bør kreves informert samtykke for å legge amalgam. Det ble påpekt at produktmerking burde ta hensyn til mulige effekter på gravide og på barn. Dessuten påpekte panelet at det trengs mer utredning av mulige helseeffekter og omsetningen av kvikksølv i kroppen, og at det burde inkluderes studier fra flere land (enn USA). Dessuten burde relevansen av føre-vâr-prinsippet vurderes. Det ble også uttrykt at det ikke måtte gjøres hastige beslutninger om å fjerne eksisterende amalgamfyllinger siden problemene synes å berøre bare en liten del av befolkningen.

Møtet var omfattet av meget stor interesse fra publikum. Til sammen var det 52 innlegg fra enkeltpersoner, organisasjoner og interessegrupper. Også NRKs Brennpunkt-programmer – «Kvikksølvjentene» og «Kvikksølvbarna» – var nevnt i sammenhengen. Senere vil FDA trolig komme med offisielle uttalelser og anbefalinger basert på innspillene fra møtet.

Nils RoarGjerdet