Helsebiblioteket lover godt

En viktig forutsetning for god kvalitet i helsetjenesten er at behandlingen er basert på faglig god og pålitelig kunnskap. Siden helsepersonell er grunnsteinen i alle helsetjenester, er det et viktig mål at de skal ha tilgang på den kunnskapen de trenger – når de trenger den. Dette står å lese i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten med tittelen: «…og bedre skal det bli» fra 2005.

Helsepersonelloven pålegger alle typer helsepersonell å holde seg faglig à jour. Så blir det store spørsmålet: Hvordan skaffer man seg pålitelig kunnskap som sikrer at den behandling man tilbyr pasienten, hele tiden er oppdatert og faglig korrekt?

For allmennpraktiserende tannleger har NTF et kontinuerlig kurstilbud, både gjennom enkeltkurs (landsmøtet og januarkursene) og den systematiske etterutdanningen TSE. Videre sørger Den offentlige tannhelsetjenesten og lokalforeningene for å arrangere lokale kurs og foredrag, og dentaldepoter og firmaer tilbyr også i noen grad kurs og foredrag, da gjerne av mer kommersiell natur.

Når det gjelder skriftlig kunnskapsformidling av odontologi på norsk, er det bare Tidende som tilbyr kvalitetsvurdert fagstoff. En del tannleger abonnerer også på de tilsvarende nasjonale tidskriftene i Danmark og Sverige, Tandlægebladet og Tandläkartidningen, og disse tidsskriftene er også delvis tilgjengelig på Internett. Skal man ellers orientere seg i hva som finnes av odontologi gjennom abonnement av tidsskrifter eller på nettet, har det foreløpig ikke vært lett. Å abonnere på internasjonale tidsskrifter koster nå så mye at selv institusjoner og biblioteker ikke ser seg råd til dette. Artiklene fra disse bladene er heller ikke uten videre tilgjengelige på nettet. Det er urimelig at forlagshus i realiteten hindrer at offentlig betalt forskning blir tilgjengelig for brukerne. Dette har nå ført til at det fra flere hold blir krevd at alle resultater av forskning som samfunnet har betalt, skal være fritt tilgjengelig for alle («open access») (se side 868).

Som det andre landet i verden, etter England, har Norge tatt tak i dette problemet. Sosial- og helsedirektoratet har sammen med de fem helseregionene etablert Helsebiblioteket, som ble offisielt åpnet i juni i år. Biblioteket, som er en egen enhet i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, er en nettbasert formidlingskanal rettet mot helsepersonell. Det har som ambisjon å utvikle systemer for kvalitetssikring av både enkeltdokumenter og kilder, og skal blant annet gi oppdatert faglig kunnskap både av ny og «oppsummert» forskning. Videre vil man få tilgang til lover og nasjonale faglige råd og retningslinjer fra offentlige myndigheter, veiledninger, og råd og prosedyrer utarbeidet av anerkjente fagmiljøer. På vegne av brukerne av det norske helsevesen vil Helsebiblioteket også inngå avtaler med forlag og tidsskriftutgivere, slik at det blir fri tilgang til databaser og vitenskapelige tidsskrifter. Blant de ca. 1 200 tidsskriftene som Helsebiblioteket abonnerer på, og de vel 1 700 tidsskriftene med fri tilgang savnes foreløpig en del odontologiske tidsskrifter. Denne formidlingskanalen, sammen med den nye åpne løsningspubliseringen, lover imidlertid godt for den fremtidige formidlingen av faglig kvalitetssikret informasjon og oppdatering. Også for norske tannleger.

GudrunSangnes