Visjoner og verdier

Hovedstyret arbeider for tiden intenst med forslag til ny strategisk plan som skal legges frem til endelig vedtak på høstens representantskapsmøte. Planen skal inneholde overordnede mål for virksomheten og skal danne grunnlag for de toårige arbeidsprogrammene som følger valgperiodene for styret. Visjoner, verdier og strategier er begreper som bare de færreste bryr seg med til daglig. Tilbakemeldinger fra noen lokalforeninger kan i alle fall tyde på at det er viktig å ha en enkel omgang med begrepene hvis vi skal få medlemmene på grasrotplan til å engasjere seg. Dette er signaler vi må ta på alvor, for i en slik prosess er det viktig å legge grunnlag for de prioriteringer medlemmene ønsker fordi vi er den eneste yrkesorganisasjonen for tannleger i Norge.

«Stadig prat om visjoner og verdier kan ta arbeidslysten fra ansatte og tillitsvalgte. Det holdes utallige seminarer om hvilke visjoner eller verdier organisasjonen skal jobbe etter. Konsulenter og reklamefolk som snakker om å være innovativ eller «hot», brukes som oppspark, eller «kick off» som det i noen sammenhenger heter.» Slik sto det å lese i et sommerintervju NTB hadde med forsker Lars Klemmetsrud. Det var litt av det samme som gjorde at det i forrige periode ble satt ned et utvalg av hovedstyremedlemmer som skulle utarbeide forslag til ny strategiplan for NTF. Sammensetningen ble endret noe etter at det nye hovedstyret startet sitt arbeid sist januar, og et foreløpig planforslag ble presentert og diskutert på forum for tillitsvalgte i april. Der ble det ganske tydelig vist at det ikke er så lett for andre å erverve det samme eierskapet til et slikt dokument som det de har som har utarbeidet det, naturlig nok.

Nevnte Klemmetsrud oppfordrer til å jobbe ut fra mottoet om at det enkleste ofte er det beste. Det er nettopp det arbeidsgruppen har forsøkt å gjøre. Selv om NTF er en fagforening for tannleger og derfor skal ivareta medlemmenes interesser, er det som regel flere veier til målet. I de fleste sammenhenger er det faktisk slik at det som gagner tannlegene, gagner pasientene også. Og ofte er det enklere å få gehør for våre gode argumenter om de også gir gode resultater for andre enn oss selv. Det innebærer ikke at vi slutter å være en organisasjon av og for tannleger – bare at vi velger en strategi ut fra ønsket om å nå fram i diskusjonen.

Det kan ofte være ganske ensomt å ha tillitsverv. De fleste medlemmer engasjerer seg sjelden før de selv trenger hjelp i en konkret situasjon – men da forventer de til gjengjeld å ha et profesjonelt apparat klart til å håndtere saken der og da. I de årene jeg har vært tillitsvalgt, er det mitt inntrykk at NTF tar godt vare på medlemmenes interesser. Vi legger stor vekt på at de medlemmer som henvender seg til oss med en problemstilling, skal føle at de får seriøs og grundig behandling. Når vi av og til får kritikk for det motsatte, kan det nok like gjerne være fordi svaret vi må gi, dessverre ikke er det svaret som tilfredsstiller den som gjør henvendelsen.

De rammebetingelser som påvirker den enkelte tannleges virksomhet, fastsettes ofte år i forveien. Dette krever langsiktighet i organisasjonens tenkning og arbeid. Hvis NTF ikke deltar når politikken utarbeides og betingelsene fastsettes, gjør vi ikke jobben vår. Det er imidlertid ofte vanskelig å se kortsiktige effekter av dette arbeidet, og det skaper lett prioriteringskonflikter om hva som skal være de kortsiktige, respektive de langsiktige mål. Vi har klare utfordringer foran oss, blant annet geografisk spredning av tannlegekompetanse og forebyggelse av konflikter mellom samarbeidende tannleger. Til dette trengs det gode strategier. Hovedstyret ønsker seg klare meldinger om hvordan dere vil at vi skal arbeide videre fremover. Så skal vi komme tilbake med forslag til konkrete tiltak som følger disse hovedretningslinjene i de toårige arbeidsprogrammene.

Lokalforeningene er NTFs viktigste organisasjonsledd. Jeg håper forslaget til strategisk plan fortsatt diskuteres der ute, for det er i lokalforeningene medlemmer flest kan komme til orde og få ytret seg om hva som bør være tannlegeforeningens viktigste oppgaver i de nærmeste årene. Grip sjansen og gi oss beskjed!

GunnarLyngstad