Etterlysning

I redaksjonen takker vi for alle tips og alt stoff til årets sommerhefte. Vi registrerer imidlertid med en viss bekymring at gjennomsnittsalderen på våre bidragsytere og intervjuobjekter er økende, og også at det er en overvekt av mannlige tannleger.

Tidendes målgruppe er medlemmene i Den norske tannlegeforening. Det betyr at det er en aldersmessig spredning på mulige lesere på åtti år, fra studentmedlemmer på 20 til våre nylig omtalte 100-åringer. Dessuten utgjør de kvinnelige tannlegene 36 prosent av medlemmene. Vi ønsker at så mange som mulig finner noe av interesse både i sommerheftene og i de ordinære utgavene av bladet. Derfor etterlyser vi tips og bidrag fra alle tannleger – kvinnelige og mannlige, unge og eldre, privatpraktiserende og offentlig ansatte, spesialister og allmennpraktikere.

Kontakt oss per e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, per brev til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo, eller på telefon 22 54 74 17.