Bedre helse for 5000

Halvparten av dem som røyker daglig, dør av røykerelaterte sykdommer. Dette er ingen nyhet. Det er heller ingen nyhet at røykeslutt gir helsegevinst for folk i alle aldersgrupper – uansett om de har sykdommer knyttet til tobakk eller ikke, og uansett når de slutter å bruke tobakk. Folk vet dette. Mange visste om tobakkens skadevirkninger allerede tidlig i forrige århundre, noe som går tydelig frem av de relativt fargerike beskrivelsene og advarslene som ble trykket i Norges Tannlægeforbunds Tidsskrift fra 1944 og som vi oppsummerer i dette nummeret av Tidende.

I 1973 røykte 51 prosent av menn og 34 prosent av kvinnene, og på slutten av nittitallet hadde totalantallet røykere stabilisert seg på 34 prosent. Etter 1998 er det imidlertid registrert en akselererende nedgang i andelen dagligrøykere. Gledelig er det også at tegn tyder på at færre unge nå begynner å røyke. Likevel var fortsatt 26 prosent av befolkningen dagligrøykere i 2004. Antallet som brukte snus og tyggetobakk var forholdsvis lavt, fire prosent totalt. Men en tredel av snusbrukerne er også røykere, og snusbruken blant yngre menn er fordoblet i løpet av 10 år. Dette siste settes i sammenheng både med forsøk på å redusere sigarettbruken og økning i antall røykfrie arenaer.

I dette totalbildet kommer tannlegene bra ut: Resultatene av en nasjonal undersøkelse foretatt av Karl Erik Lund og medarbeidere og som ble publisert i to artikler i Tidende i 2003, viste at tre prosent av kvinnelige tannleger og åtte prosent av mannlige tannleger var dagligrøykere, mens totalt 11 prosent definerte seg i gruppen «av og til-røykere». Antallet dagligrøykere er betydelig under gjennomsnittet for befolkningen som helhet og er også lavere enn i yrkesgrupper med noenlunde samme utdanningslengde – bare legene lå lavere.

Den samme undersøkelsen viste imidlertid at tannhelsepersonell er en ubrukt ressurs i arbeidet mot tobakksskader, både når det gjelder røyking og bruk av snus. For de fleste tannleger, så vel som tannpleiere, stiller først spørsmål om røykevaner og snusbruk når pasientene allerede har utviklet symptomer på tobakksrelaterte skader i munnhulen. Da er 1000-kroners spørsmålet: Hvorfor er det slik? Hvorfor kaster ikke tannhelsepersonell seg inn i det tobakkskadeforebyggende arbeidet? For tobakken er vitterlig ikke bare skadelig for den generelle helsen, den orale helsen påvirkes også i stor grad.

Ifølge undersøkelsen føler tre av ti tannleger at det ikke er deres oppgave å diskutere pasientenes røykevaner, og de hadde moderate forventninger til at deres egen intervensjon ville føre til røykeslutt og bedre tannhelse. De syntes dessuten at tannklinikken var uegnet som arena for å endre folks tobakksvaner, og oppga også mangel på tid som en hindring. Flere undersøkelser har imidlertid dokumentert at «selv kortvarig rådgivning fra helsepersonell om farene ved røyking og betydningen av å slutte er en av de mest kostnadseffektive metodene for å redusere røykeandelen».

Tannhelsepersonell er i den gunstige situasjon at de ser de fleste av sine pasienter jevnlig og har mulighet til å komme med de små dryppene som til slutt kan medvirke til at pasienten klarer å slutte for godt. Intervjuet med en tannlege i dette nummeret av Tidende demonstrerer også at det er fullt mulig å drive tobakksforebyggende arbeid uten å invadere pasientene, slik enkelte tannleger er redd for.

Den 31. mai er det Verdens røykfrie dag, og Verdens helseorganisasjon har i år valgt å fokusere på «Health Professionals and Tobacco Control». I Tidende vil vi gjerne støtte oppfordringen til alt helsepersonell om å delta i dette viktige arbeidet, og vi oppfordrer tannhelsepersonell til å bli mer bevisst på hvilket ansvar også vi har i dette arbeidet. Å forebygge bruk av tobakk blant ungdom er én viktig oppgave. Å komme med saklig informasjon og små påminnelser som kan hjelpe røykerne til å slutte, kanskje ikke for godt den første gangen, og kanskje heller ikke gangen derpå, men muligens ved tredje forsøk, er også en viktig oppgave. Det behøver ikke ta lang tid. Og om alle tannleger i Norge i løpet av ett år får én person til å la være å begynne å røyke eller én til å slutte, så er det bedre helse og tannhelse for bortimot 5000 personer.

GudrunSangnes