1995

NTF krever friske midler til tannhelsetjenester

Helsemeldingen, St. meld. nr. 50 (1993 – 94) Samarbeid og styring – Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste, ble lagt frem i september, og NTF kommenterte meldingen i møte med Stortingets sosialkomité den 16. januar 1995. Notatet til komiteen er gjengitt i sin helhet i Tidende, og vi sakser følgende fra ingressen:

«I et dokument på nærmere 200 sider er tannhelsetjenester omtalt på tre av dem, og signaler om sterkere satsing på tannhelse er heller svake. Hovedstyret mener imidlertid at meldingen gir oss mulighet til å argumentere for økt offentlig engasjement for grupper som ikke har tatt del i tannhelsebedringen. Dessuten er det viktig å få frem at offentlig tannhelsetjeneste er i ferd med å miste sin sosiale profil etter mange år med budsjettkutt.»

Mars 1995, nr. 4