Sak 7 b

Budsjettforslag for 2006

Presentasjonsform

Budsjettet presenteres denne gang i to formater – det tradisjonelle oppsettet basert på Norsk standard som inneværende års budsjett er bygget over og som regnskapet leveres på, og et aktivitetsbudsjett. Aktivitetsbudsjettet gir bedre kobling mot arbeidsprogrammet, og gir bedre styringsmuligheter for de tillitsvalgte ved at man lettere kan gjøre prioriteringer av aktiviteter opp mot hverandre. Omleggingen er et skritt i retning av målstyrt budsjettering som ligger i gjeldende arbeidsprogram.

Det anbefales fra sekretariatets side at eventuelle endringer gjøres i aktivitetsbudsjettet, fordi det i tillegg til styringsmulighetene også av regnskapsmessige grunner er å foretrekke. Eksempelvis: Dersom man ønsker å arrangere et nytt møte så vil det ha budsjettkonsekvenser på postene reise/diett, godtgjørelse tillitsvalgte og kurs/møter/kongresser.

Den tekniske tilpasningen til budsjettet etter norsk standard gjøres av sekretariatet i etterkant av den politiske behandlingen.

Generelt om budsjettforslaget

I budsjettforslaget for 2006 er følgende forutsetninger lagt til grunn: Opprettholde aktivitetsnivået, satse på områder som er fokusert i arbeidsprogrammet og videreutvikle interaktiv kommunikasjon med medlemmene.

Budsjettet for 2006 er gjort opp med en omsetning på drøyt 44 mill. kroner, og balanserer inntekter og utgifter slik at budsjettert resultat er lik 0. Dette er en resultatforbedring fra budsjett 2005.

Ansvarsforsikringen

I høringsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det at Norsk Pasientskadeerstatning med virkning fra 2007 skal overta det ansvaret NTF til nå har hatt for ansvarsforsikring av tannleger i privat sektor.

På denne bakgrunn vurderer sekretariatet at 2006 blir det siste året vi kan regne med inntektene fra ansvarsforsikringen.

Overskuddet fra ansvarsforsikringen har blitt ført til et rettshjelpsfond for å ha en dekning dersom den avtalte dekning gjennom Vital ikke skulle være tilstrekkelig. Skadeerstatningene har til nå vært innenfor dekningen. Rettshjelpsfondet utgjorde pr. 31.12.04 kr 2,8 mill. Årets overskudd som ser ut til å bli høyere enn budsjettert (kr 600 000), vil bli tillagt fondet. Summen av dette tilsier at dette fondet har nådd et tilstrekkelig nivå. I 2006 vil det i tillegg påløpe kostnader knyttet til en forventet avvikling av ordningen.

Summen av disse forhold gjør at generalsekretæren foreslår å føre ansvarsforsikringen inn i det ordinære budsjettet for 2006 med premieinntektene under inntektskapittelet, og premie for dekning av risikoen under driftskostnadene. Dette er reflektert i budsjettet.

I det vedlagte budsjett er denne endringen vist også for 2005. Dette er gjort for å vise sammenlignbare tall, og er ingen endring av budsjettet for inneværende år med den foreslåtte disponering av overskuddet fra ansvarsforsikringen til rettshjelpsfondet.

Inntekter

Det foreslås å øke kontingenten med 2 % tilsvarende kr 100 for fullt betalende medlemmer. Økning legges på kontingentdelen, og ikke abonnementsprisen for Tidende. Ny ordinær full kontingent blir kr 4 900. Effekten tilsvarer kr 390 000 beregnet på medlemsmassen per 10. juni. Resterende økning på kr 180 000 kroner skyldes opprydding og endringer i medlemsmassen fra bergningsdato i 2005 til beregningsdato i 2006.

I henhold til Lov om kredittforetak kan det skje endringer med driften av NTFs gjensidige sykeavbruddskasse. Eventuell ekstern drifting vil bety høyere administrasjonsgebyr. Ansvarsforsikringen er budsjettert med en økning på 5 %. Ytterligere økning skyldes endringer i medlemsmassens behov for ansvarsforsikring.

Administrasjonsbidrag fra Frederik Stangs gate 20 AS er redusert med kr 106 000 i 2006 etter at revisor påpekte at de administrasjonsinntekter som ble beregnet var høyere enn markedspris for administrasjon av eiendommen.

Annonsesalget er budsjettert med en økning på kr 500 000 og abonnementsinntektene er budsjettert ut fra medlemsmassen per 10. juni, som baserer seg på at pensjonistenes medlemskontingent i alt vesentlig er abonnementsrelatert.

Budsjetterte inntekter fra kurs og konferanser reduseres med kr 700 000 som en direkte konsekvens av at landsmøtet 2006 arrangeres i Stavanger.

Det ble i 2005 ikke budsjettert med reklameinntekter fra Wrigley, Colgate-Palmolive og Lilleborg. Effekten av dette for 2006 budsjettet er pluss kr 980 000. Den resterende økningen skyldes økte budsjetterte sponsorinntekter fra landsmøtet på kr 525 000.

Økning i bidrag skyldes økte overføringer fra fondet for videre- og etterutdannelse ca. kr 300 000.

Kostnader

Varekostnadene

Produksjonskostnader samt underleverandører er foreslått økt med kr 527 000. Dette er kostnader knyttet til produksjon av NTFs Tidende og produksjon av en ny papirbasert håndbok. Den foreslåtte reduksjonen i bevertning kurs og konferanser på kr 365 000 må sees i sammenheng med posten leie lokaler, teknisk utstyr konferanser og posten salg, reklame, representasjon, etc. under driftskostnader. Reell foreslått økning av varekostnadene er 10 %.

Personalkostnadene

Det foreslås ingen endring av antall ansatte i 2006.

Pensjonskostnaden øker kraftig. Det lave rentenivået i Norge synes å ha stabilisert seg. Dette får konsekvenser for beregningen av fremtidige pensjonsutbetalinger til ansatte i sekretariatet. Ved beregning av årets pensjonskostnader og budsjetterte pensjonskostnader for 2006 (både sikrede og usikrede) har Vital foretatt reduksjoner både i diskonteringsrenten og avkastningsrenten. Dette får relativt store konsekvenser for beregnede avsetninger (premie) både til de sikrede pensjonene (tjenestepensjonsordningen) og den usikrede AFP ordningen (fra 62 år). Netto øker pensjonskostnadene med drøyt en halv million. Dette er summen av høyere pensjonspremie og lavere kostnader til avtalefestet pensjon i det en av våre AFP-pensjonister har gått over på ordinær pensjon.

Det er lagt inn en 4 % økning i satsene for godtgjørelser til tillitsvalgte, G-regulerte honorarer og lønn for ansatte. Reduksjonen i de budsjetterte honorarkostnadene er direkte relatert til utviklingsbehovet i TSE.

Driftskostnader

Det er foreslått en reell økning på kr 1,6 mill i 2006-budsjettet (9 %). Den foreslåtte økningen gjenspeiler de satsninger som ble igangsatt i 2005 med økte investeringer i maskinpark/servere og en nødvendig outsourcing av IKT-tjenester for å kunne opprettholde forsvarlig datadrift og en tilfredsstillende servicegrad.

Investeringer i nytt organisasjonssystem, inklusiv portal er et ledd i fokusering på medlemsservice, økt interaktiv kommunikasjon med medlemmer/tillitsvalgte og økt forståelse for medlemmenes ulike behov for rådgivning. Den totale budsjettøkning for disse postene til sammen er kr 555 000 og gjenspeiles i postene av- og nedskrivninger, samt leiekostnader, leasing programmer og utstyr.

Budsjettert andel av overskuddet fra landsmøtet til Rogaland Tannlegeforening er foreslått kr 225 000.

Ansvarsforsikringen er foreslått med 5 % premieøkning som i 2005, tilsvarende kr 218 000.

Den foreslåtte økningen på kr 1,1 mill for leie lokaler og teknisk utstyr under kurs og kongresser må sees i sammenheng med følgende forhold:

 • reduksjon i vakthold, renhold og renovasjon tilsvarende kr 150 000

 • reduksjon i frakt, transport etc. på kr 28 500

 • reduksjon i posten salg, reklame, representasjon, gaver og informasjon på kr 761 800

 • økning i posten diverse kostnader på kr 221 500

 • reduksjonen i bevertning kurs og konferanser kr 365 000 (se produksjonskostnader)

Nettoeffekten utgjør en foreslått økning på kr 20 000. Disse postene er i all vesentlig grad knyttet til arrangementer av kurs, landsmøte, representantskapet, etc.

Foreslått reduksjonen i kontingenter er en direkte konsekvens av bortfall av dobbeltmedlemskapsavtalen med Forskerforbundet.

Den foreslåtte reduksjonen av reise- /diettkostnader er grunnet i en overbudsjettering for 2005.

Aktiviteter

Fra aktivitetsbudsjettet fremheves følgende forhold:

 • Det er lagt inn midler til «mellomårsrepresentantskap» med kr 610 000.

 • Nordisk formannsmøte avholdes av Norge i 2006 – budsjettert med kr 50 000.

 • Redusert omfang av Forum for tillitsvalgte til opprinnelig omfang – et formannsmøte.

 • Økt satsing mot lokalforeningene ved investering i et program for opplæring i bruk av NTFs portal, samt de funksjoner i organisasjonssystemet som blir gjort tilgjengelig i portalen (medlemssystem, kursadministrasjon, fakturering, lister, rapporter, historikk, etc.) – budsjettert med kr 200 000.

 • Økt satsing på studenter i form av studentstipend – kr 50 000.

 • Det er lagt opp til full revisjon og opptrykk av håndboken – kr 350 000.

 • Datakostnadene øker som en følge av at det er lagt inn kostnadene til nytt organisasjonssystem, samt drifts- og leasingkostnader på nettverket og nye servere.

 • NTFs lærer/forsker pris er økt – kr 40 000.

 • Økt satsing på tannhelsefremmende tiltak – kr 300 000.

 • Det er avsatt midler til «arbeidsgruppe privat praksis» – kr 100 000

 • Opplæring tillitsvalgte er økt med kr 50 000.

 • Midler til drift av kollegahjelpsordningen er redusert med kr 50 000.

 • Fagnemndas budsjett er redusert i henhold til forbruk i 2004.

 • Kursvirksomhet er foreslått å gi økt bidrag – kr 212 000.

 • Overskuddet fra Landsmøtet 2006 er beregnet kr 279 000 lavere enn 2005, fordi landsmøtet ligger utenfor Oslo.

 • TSE utvikling/vedlikehold er budsjettert i null. Kostnader til utvikling/vedlikehold er foreslått dekket inn av bidrag fra Fondet for videre- og etterutdanning – kr 135 000.

 • TSE-kursene er budsjettert til å gi et bidrag på kr 700 000 – en reduksjon på kr 300 000 da vi mener at budsjettet for 2005 var noe optimistisk.

 • NTFs Tidende inkl. personal- og administrasjonskostnader er budsjettert til å gi et netto bidrag – kr 920 000.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Det framlagte budsjettforslag fastsettes som NTFs budsjett for 2006. Medlemskontingenten for 2006 inklusiv abonnement på NTFs Tidende settes til kr 4 900.