Sak 7

Regnskap for NTF og NTFs fond 2004

Økonomiske saker

Sak 7 a

Inntekter

Interne overføringer (administrasjon og bidrag) er i løpet av de tre siste årene redusert med 56 %. Eksterne inntekter har i samme tidsrom økt med 9 %.

Kostnader

Varekostnader økte med 6 % fra 2003 til 2004

Lønns og personalkostnader i sekretariatet økte fra 2002 til 2003 med 12 %. Dette skyldes ekstraordinære forhold. Sammenligner vi de samme kostnadene i 2004 med 2002, ser vi en økning på 3 %.

Honorarutbetalingene økte med 10 % (11 %).

Godtgjørelse til tillitsvalgte økte med 13 % (10 %) fra 2003 til 2004. Tallene i parentes gjelder for perioden 2002 til 2003.

Andre driftskostnader ble redusert med kr 1 380 000. Dette skyldes blant annet honorarer til TSE utvikling i 2003. Hvis vi tar hensyn til honorarutbetaling (konsulentbistand) for utvikling av TSE på kr 900 000 i 2003, er endringen i disse kostnadene meget liten, ca 2 % økning fra 2002 til 2003 og en reduksjon på 1 % fra 2002 til 2004.

Resultat

Resultat etter finans NTF ekskl. fond er i år positivt og således en forbedring fra de to foregående år, som begge viste negativt resultat. Det positive driftsresultatet i 2002 er et resultat av interne overføringer.

Hovedstyret har godkjent og signert regnskapene med følgende årsoppgjørsdisposisjoner:

  • Resultatet i fondene disponeres som følger: Til avsetninger kr 110 000 (Bidragsfondet kr 60 000, Knut og Liv Gards minnefond kr 50 000). Den resterende andel av resultatet kr 3 448 026 tillegges de respektive fonds egenkapital.

  • Resultatet fra ansvarsforsikringen kr 600 353 tillegges NTFs egenkapitalpost Rettshjelpfond.

  • Det resterende resultatet i NTF kr 53 084 tillegges posten annen egenkapital.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Orienteringen om regnskap for NTF og NTFs fond 2004, inklusiv årsoppgjørsdisposisjoner, tas til etterretning.