Sak 6

NTFs fagnemnd

Sak 6 a

Beretning for 2003 og 2004

1. Organisasjon og administrasjon

Organisasjon

Fagnemndens oppgave er å planlegge og koordinere NTFs faglige virksomhet, å være rådgivende utvalg for hovedstyret samt bistå dette med faglige arrangementer og å bistå lokalforeningene i faglig virksomhet. En utvidet fagnemnd utgjør fagutvalget for TSE (se pkt. 5). Fagnemnden har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden:

2003:
Leder

Øyvind Asmyhr, Romerike TF

Nestleder

Nina Wiencke Gerner, Oslo TS

Medlemmer

Nils Holmbakken, Telemark TF

Liv Lyssandtræ, Sør-Trøndelag TF

Varamedlemmer

Harald Isaksen, Nordland TF

Sissel Nicolaisen, Buskerud TF

Representanter fra de odontologiske fakultetene

Gunhild V. Strand, Bergen

Anne Merete Aass, Oslo

2004:
Leder

Nina Wiencke Gerner, Oslo TS

Nestleder

Liv Lyssandtræ, Sør-Trøndelag TF

Medlemmer:

Inger Johanne Nyland, Rogaland TF

Aril Jul Nilsen, Østfold TF

Varamedlemmer:

Harald Isaksen, Nordland TF

Kjell Thue, Sogn og Fjordane TF

Representanter fra de odontologiske fakulteter:

Gunhild V. Strand, Bergen

Anne Merete Aass, Oslo

Administrasjon

Fagavdeling i sekretariatet administrerer NTFs etterutdanningsvirksomhet (kurs, TSE, landsmøte), herunder den daglige driften av fagnemnden, og har i tillegg ansvar for saker som vedrører grunn- og videreutdanning, spesialisering, kvalitetsutvikling og faglige spørsmål. Avdelingen hadde ved utgangen av 2004 fire ansatte, hvorav en i 3/5 stilling. På samme tidspunkt besto staben av:

Fagsjef

Sissel Bjørntvedt

Kurskonsulent

Hanne Larsson

Landsmøtekonsulent:

Sissel Dahl

Fagkonsulent:

Vibeke Kjærheim (60 %)

Inntil 1. august 2003 var Morten Rolstad fagsjef. Laila Bråten var kurssekretær i hele perioden, men fratrådte ved årsskiftet 2004/2005.

2. Virksomhet

Møter, kursdeltakelse m.m.

Fagnemnden hadde i løpet av 2003 fire møter over to dager og en telefonkonferanse. I 2004 var det fire møter. Møtene har gått med til kursutvikling, planlegging av fagprogram for landsmøtene i 2003, 2004 og 2005 og oppgaven som fagutvalg for TSE (se pkt. 5). I tillegg har fagnemnden behandlet en del løpende faglige saker som «Retningslinjer for etterutdanning» og samarbeid med dentalbransjen. Sakslister og protokoller fra møtene i NTFs fagnemnd blir lagt ut på NTFs nettsted under kategoriene foreningen/fagnemnden.

I 2003 arrangerte fagnemnden «Forum for etterutdanning» for kurskontakter fra lokalforeningene og fylkene.

I 2004 ble det arrangert et en dags seminar for de lokale TSE kontakter. Det ble dessuten for første gang arrangert et faglærerforum for faglærerne i TSE.

Fagnemndens medlemmer og fagavdelingens ansatte har deltatt ved forskjellige arrangement i utlandet: DTFs Årskursus i 2003 og 2004, STSs Riksstämma i 2003 og 2004, DTFs symposium i 2003 og 2004, New York Dental Meeting i 2003, ADEEs (Association of Dental Education in Europe) generalforsamling i Dresden i 2003, BDAs (British Dental Association) årskonferanse i 2004, FDI World Dental Congress i Sydney 2003 og New Delhi 2004, Nordisk kursnemndsmøte i Kalmar i 2004.

Fagpolitisk råd

Fagpolitisk råd ble etablert i 2002 etter forslag fra etterutdanningsutvalget. Det ble holdt møter i rådet både i desember 2003 og 2004. Fagpolitisk råd består av fagnemndens leder, NTFs president, det medlem av hovedstyret som har ansvar for etterutdanningssaker og NTFs fagsjef. Rådet har drøftet forhold knyttet til virksomhetsplan og budsjett for foreningens samlede etterutdanningsvirksomhet.

3. Eksternt samarbeid

Samarbeid med fakultetene

De odontologiske fakultetene i Bergen og Oslo har hver sine representanter i fagnemnden. Fagnemndens leder og NTFs president deltok på nasjonalt fakultetsmøte i 2003 og presidenten og fagsjefen på tilsvarende møte i 2004. NTF har observatørstatus på møtet. Leder av fagnemnda er oppnevnt til medlem av studieutvalget ved fakultetet i Oslo, og fagsjefen til medlem av forskningsutvalget.

Internasjonalt arbeid

Fagsjefen deltok på nordisk kursnemndsmøte som ble arrangert20.-21. august 2004 i Kalmar med Sveriges Tandläkarforbünd som vertskap. Det nordiske møtet er av informativ karakter, og det har vist seg vanskelig å få til mer forpliktende samarbeid. Det var stor interesse for NTFs arbeid med TSE og Retningslinjer for etterutdanning. Det deltok representanter fra samtlige nordiske land unntatt Island.

Akademisk Studieforbund (AKS)

AKS bestod ved utgangen av 2004 av 25 arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsutdanning. Studieforbundet arbeider for at medlemmene skal få bedre rammevilkår for studievirksomhet blant annet gjennom å formidle statlig tilskudd til medlemsorganisasjonenes egen studievirksomhet. Opplysninger om sentrale og lokale kurs som tilfredsstiller kravene for å få statlige tilskudd til voksenopplæring, innrapporteres årlig til AKS. Tilskuddet inngår i kursregnskapet. Informasjonssjefen representerte NTF på årsmøtet i 2003 og fagsjefen i 2004.

4. Fagnemndens kursvirksomhet

Januar- og augustkurs m.m.

Det er fagnemndens målsetting å tilby et bredt spekter av kurs innenfor hele det odontologiske fagområdet og relevante randfag, inklusiv arbeidskurs. Nytt i 2003 og 2004 var at det ble arrangert anestesikurs for tannpleiere, og i 2004 startet planleggingen av utenlandskurs. Det ble ikke arrangert augustkurs i 2004. Denne avgjørelsen ble tatt etter grundig organisasjonsmessig behandling og på bakgrunn av stadig synkende deltakerantall på disse kursene. Deltakelsen i 2003 var den laveste som er registrert. Man ønsket i stedet å konsentrere virksomheten rundt et fullt utbygget TSE og innføre fast forkurs i forbindelse med landsmøtet. Det er anledning til å delta på forkursene uten å delta på landsmøtet. I tabellen nedenfor vises deltakelsen i kursaktiviteter unntatt TSE for 2003 og 2004.

Både augustkursene 2003 og januarkursene 2003 og 2004 besto av tre kursdager i tillegg til datakurs. NTFs forpliktelse til å tilby etterutdanning innenfor et bredt faglig spekter gjør at flere kurs går med underskudd. Dette oppveies til dels av at andre kurs gir overskudd utover det budsjetterte. Den markerte nedgangen i antall kursdeltakere fra 2003 til 2004 skyldes at det ikke ble arrangert augustkurs og må også sees i sammenheng med at antall deltakere på TSE har økt. Samlet kursdeltakelse inkludert TSE for de siste ti år er vist i tabellen nederst på siden.

Deltakelse diverse kurs og seminarer i 2003 og 2004

2003

2004

Antall kurs

Antall deltakere

Antall kurs

Antall deltakere

Forkurs til landsmøtet

2

362

2

169

Augustkurs

9

326

Januarkurs

10

619

10

619

Studentkurs

1

30

2

59

Seminarer

1

41

2

32

Samlet

23

1378

16

879

Deltakelse ved fagnemndens kurs og seminarer 1994 – 2004 (inklusiv TSE)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Antall kurs/seminarer

43

42

43

40

38

38

32

30

30

28

Total deltakelse

2202

1839

1880

1989

1678

1391

1419

1226

1690

1331

Kurs i praksisadministrasjon for avgangsstudenter

Kursene for avgangsstudentene ble både i 2003 og 2004 arrangert etter samme mal som tidligere år. Det har vært vanskelig å finne egnet tidspunkt for kursene spesielt i Oslo hvor det er opptak av studenter to ganger årlig, og begge avgangskull for året blir invitert til samme kurs. På grunn av dette måtte kurs som skulle vært arrangert i juni 2003 flyttes til januar 2004. Hvert kurs gikk over fire dager. Studentene gir gjennomgående god kursevaluering. Praksisadministrasjonskursene tilbys til sterkt subsidiert pris. NTF dekker regnskapsunderskuddet som en del av det generelle økonomiske tilskuddet til studentaktiviteter.

5. TSE – Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning

Fagutvalget

Hovedstyret har oppnevnt et eget fagutvalg for TSE. Fagutvalget består av NTFs fagnemnd i tillegg til representanter for hovedstyre, fylkestannlegene og sosial- og helsedirektoratet. Fagutvalget har hatt to møter i året både i 2003 og 2004. Følgende har vært representanter i hele perioden:

Representant for NTFs hovedstyre

Jan-Henrik Andersen, Vest-Agder

Representant for fylkestannlegene

Inger Thorsen Melø, Sør-Trøndelag

Representant for Statens helsetilsyn

Liljan Smith Aandahl, Oslo

Utvikling

I løpet av perioden er alle modulene i TSE ferdigutviklet. For hver modul gjennomføres først en prøvemodul og deretter foretas det justeringer før modulene settes i ordinær drift. Det gjøres for øvrig evalueringer etter hvert kurs og mindre justeringer foretas fortløpende. Forelesninger krever stadige omarbeidinger for å være ajourført, og vektingen av forskjellige emner justeres. Prøvemodul i protetikk ble gjennomført høsten 2003, prøvemodul i kariologi våren 2004 og prøvemodul i periodonti våren 2004. For modulene i periodonti og protetikk er avtale om utvikling og honorar inngått med Det odontologiske fakultet i Bergen, i motsetning til de øvrige tre modulene der avtaler er inngått med de respektive bidragsyterne direkte.

Fagansvarlige

De fagansvarlige i TSE er nøkkelpersoner for vellykkede kurs. I 2004 ble det derfor gjennomført et faglærerforum hvor alle fagansvarlige ble invitert. Dette var ment å skulle være et forum for diskusjon og gjensidig informasjon og hadde også et faglig innslag.

Professor Knut Laake døde uventet i mai 2003. Professor Olav Sletvold fra Trondheim har overtatt som TSEs geriater.

Fagansvarlige TSE

Modul

Fagansvarlig

Modul 1

Oral medisin & Gerodontologi

Gerodontologi: Kjell StørksenOral medisin: Pål Barkvoll

Modul 2

Endodonti & Traumatologi

Endodonti: Markus Haapasalo og Unni EndalTraumatologi: Ingeborg Jacobsen og Anne-Lise Maseng Aas

Modul 3

Kariologi

Ivar Espelid og Anne Bjørg Tveit

Modul 4

Periodonti

Anne Isine Bolstad, Knut Leknes, Endre Vasstrand, Knut Selvig, Ivar Hoff, Kari Mette Andersen

Modul 5

Protetikk

Kristina Arvidson Fyrberg og Einar Berg

TSE 2003 – 2004

År

Modul

Sted

Antall deltakere

2003

Modul 1 Oral medisin og Gerodontologi

Romerike/Akershus

47

Vestfold

26

Modul 2 Endodonti og Traumatologi

Oppland

50

Vest Agder

52

Telemark

51

Troms

41

Modul 5 Protetikk

Sør Trøndelag

45

Totalt

7 modulkurs gj.ført

312

År

Modul

Sted

Antall deltakere

2004

Modul 1 Oral medisin og Gerodontologi

Østfold

30

Aust Agder

45

Modul 2 Endodonti og Traumatologi

Bergen

27

Vestfold

38

Nord Trøndelag

32

Modul 3 Kariologi

Buskerud

31

Nordland

24

Sogn og Fjordane

38

Modul 4 Periodonti

Telemark

53

Modul 5 Protetikk

Hemark

37

Oslo

49

Rogaland

48

Totalt

12 modulkurs gj.ført

452

Kursvirksomhet

Det er lagt en plan for gjennomføring av TSE kurs i lokalforeningene som innebærer at alle foreninger får tilbud om kurs en gang i året. Dette har vist seg å være noe ambisiøst og det har vært vanskelig å følge planen slavisk.

TSE-kursene har blitt markedsført både via Tidende, i kurskatalogen og lokalt. Rutinene for samarbeid med lokalforeningene har stadig vært tema. Dette har ført til at sekretariatet nå tar seg av alle økonomiske transaksjoner og utbetalinger. Den lokale TSE kontakten er fremdeles en nøkkelperson for kursgjennomføring.

Målt etter antall henvendelser til sekretariatet, fungerer læringsplattformen Classfronter stadig bedre. De fleste lokalforeningene har arrangert forkurs på 3 – 4 timer i Classfronter med lokale lærekrefter. Disse kursene administreres av den enkelte lokalforening. Det er utarbeidet en «Veiviser i Classfronter spesielt tilpasset TSE. Den justeres 2 ganger årlig og ligger på nettet.

Kursvirksomhet i TSE er i perioden gjennomført som tabellen under viser.

6. Lokalforeningene

Samarbeid med lokalforeningene

Kontakten med lokalforeningenes kurskontakter er en viktig del av fagnemndens og sekretariatets virksomhet. Lokalforeningenes kurs annonseres i Tidende. Etter at augustkursene forsvant produseres det bare en kurskatalog i året. Lokalforeningenes kurs annonseres derfor nå fortløpende etter fast mal og på fast plass i Tidende. Dette har vist seg å være en ordning som fungerer godt.

Lokalforeningenes kurskontakter kan delta fritt på fagnemndens kurs i januar og på forkursene til landsmøtet. De tre nordligste foreningene får dekket utgifter til opphold og reise, men de øvrige foreninger kan få refundert en del av utgiftene etter søknad.

Sekretariatets fagavdeling gir bistand på ulike områder på forespørsel, og en del hjelpemidler til lokal kursadministrasjon er lagt ut på nettstedet under kategorien etterutdanning. Det arrangeres forum for etterutdanning annet hvert år og i mellomår samlinger etter behov. Disse arrangementene har blitt finansiert ved tilskudd fra videre- og etterutdanningsfondet

Seminar for kurskontakter 2003

I mai 2003 var de kursansvarlige i lokalforeningene, DOT i fylkene, spesial- og spesialistforeningene invitert til Forum for etterutdanning på Sem gjestegård i Asker. Tema som ble tatt opp var «Hvordan et kurs blir til», «Etterutdanning i forandring», Retningslinjer for etterutdanning, samarbeid med dentalbransjen og TSE. Inklusiv fagnemnd (5) og sekretariat (5) deltok 41 personer på seminaret.

Seminar for TSE kursledere i 2004

I mai 2004 ble det arrangert seminar for TSE kursledere på Garder kurs- og konferansesenter. Dagen ble brukt til å utveksle erfaringer med å arrangere TSE kurs og til gjennomgang av praktisk arrangement, TSE plan og økonomi. 12 lokalforeninger var representert i tillegg til tre fra NTFs sekretariat og nestleder i fagnemnda.

7. Landsmøtet

NTFs landsmøte bærer preg av at hele tannhelsetjenesten benytter arrangementet til faglig oppdatering. Dette er resultat av en langsiktig prosess der NTF har satset på å kunne presentere et variert fagprogram tilpasset de fleste interessegrupper og de ulike yrkesgruppene i tannhelseteamet.

Landsmøtet 2003 ble arrangert i Oslo Spektrum og Radisson SAS Plaza Hotel 9.-11. oktober. For første gang ble det gjennomført kartlegging av interessen for kursene ved påmeldingen, noe som avhjalp kø- og plassproblemene vesentlig. Det ble arrangert 2 forkurs i implantologi og trygd dagen før landsmøtet.

I 2004 ble landsmøtet for første gang arrangert på Norges Varemesse på Lillestrøm. En databasert undersøkelse viste i ettertid at de fleste var fornøyd med stedsvalget, men det kom kritikk for manglende lunsjkapasitet, og en del var negative til transporttilbudet. Lokalene fungerte godt både for Nordental og som kurslokaler. Forkursene ble også i 2004 holdt på Radisson SAS Plaza Hotel. Det ble arrangert forkurs for tannleger i periodonti og klagebehandling og forkurs for tannhelsesekretærer i god kundebehandling. Deltakelsen på landsmøtene både i 2003 og 2004 var noe lavere enn i foregående år, mens antallet som bare besøkte Nordental var økende.

Deltakelse ved NTFs landsmøter 1994 – 2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tannleger

864

1011

1116

1242

1496

1418

1126

1273

1068

1056

Tannpleiere

77

73

93

107

187

142

163

172

131

179

Tannhelsesekretærer

278

346

564

549

668

787

626

549

681

575

Årskandidater

44

73

85

80

73

86

65

90

84

82

Sum

1263

1503

1858

1978

2424

2433

1980

2084

1964

1892

Andre *)

---

---

---

---

830

1089

672

579

712

547

Nordental besøkende

---

---

---

530

763

942

181

841

1011

1080

Total deltakelse

---

---

---

---

4017

4464

2833

3504

3687

3519

8. Andre aktiviteter

Knut og Liv Gards minnefond

I henhold til vedtektene skal tildeling av midler foretas av NTFs hovedstyre etter innstilling fra fagnemnden. På grunn av fondets økonomiske stilling med meget lave inntekter bestemte hovedstyret at det ikke skulle tildeles midler fra fondet i 2003. I 2004 ble det utdelt til sammen 25 000 kr til 8 søkere.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Beretningen fra fagnemnden tas til etterretning.

Sak 6 b

Statusrapport TSE

En oppdatert rapport for arbeidet med TSE vil bli utsendt til representantene, og det vil bli gitt muntlig orientering i møtet. For øvrig vises det til fagnemndens beretning, punkt 5.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.