Beskatning av enkeltpersonforetak

I forbindelse med fremlegging av det reviderte statsbudsjettet har regjeringen fremmet forslag om beskatning av ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak.

For enkeltpersonforetak – som de fleste tannleger driver – er utgangspunktet at beregning av alminnelig inntekt foregår på samme måte som i dag. Personinntekten beskattes løpende, dvs. ikke avhengig av uttak av virksomheten. For å komme fram til den skattepliktige personinntekt, skal det gis et skjermingsfradrag i den alminnelige inntekt etter at denne er redusert med rene kapitalinntekter (renteinntekter, aksjeutbytte). Dette fradraget kommer til erstatning for kapitalrentefradraget som i dag gis via delingsmodellen. Grunnlaget for beregning av skjermingsfradraget er verdien av eiendeler som har virket i virksomheten. Tanken bak er at det ikke er riktig å beskatte avkastning av innskutt kapital like høyt som arbeidsinntekten. Skjermingsgrunnlaget ganger skjermingsrenten utgjør fradragsbeløpet. Renten fastsettes av myndighetene.

I tillegg gis det fradrag for 20 % av lønnskostnadene som tilsvarer lønnsfradraget under delingsmodellen. Det skal videre gis fradrag for gjeldsrenter til finansinstitusjoner, men gjelden skal komme til fradrag i skjermingsgrunnlaget.

Alminnelig inntekt

100 000

Herav renteinntekt

1 000

Lønnskost

50 000 x 20 %

10 000

Skjermingsgrunnlag

20 000 x 3 %

600

Skattepliktig personinntekt

88 400

Hvis gjeldsrenter til bank utgjør kr 1 000 og gjelden er på kr 20 000 eller mer, vil skjermingsgrunnlaget bli null og skjermingsrente vil ikke komme til fradrag, men bli erstattet av gjeldsrentefradraget med kr 1 000.

Den skattepliktige inntekt beskattes med alminnelig skatt 28 % og 12 % (15,5 % på inntekt over kr 800 000) toppskatt, pluss trygdeavgift 10,7 % hvis inntekten overstiger ca. kr 380 000, til sammen 50,7 % (54,2 % høy inntekt). Til gjengjeld opparbeider man folketrygdpoeng og sykepengegrunnlag.

Ved opphør av virksomhet skal det fortsatt beregnes personinntekt etter opphøret. Dette er en skatteskjerpelse i forhold til dagens regler hvor inntekt etter opphør av virksomhet beskattes med 28 %. Gevinst ved overdragelse av goodwill skal beskattes som personinntekt i motsetning til dagens 28 % beskatning.

I Tidende nr. 4, 2005 side 236 er det gitt en oversikt over beskatningen når virksomheten er drevet i form av AS eller ansvarlig selskap.

Det er ikke lett å gi gode råd i kompliserte skattespørsmål. Det er imidlertid etter min mening ikke særlig tvil om at opprettelse av AS eller ansvarlig selskap vil gi et skattemessig bedre resultat enn for enkeltpersonforetak forutsatt at inntekten overstiger kr 5 – 600 000 og man ikke er nødt til å ta ut hele overskuddet.

Det beste råd er trolig at man tar kontakt med sin revisor eller regnskapsfører og ber om å få en beregning av skatten under de ulike modeller på bakgrunn av egne regnskapstall.

Man må også ta i betraktning at skattereformen er et politisk vedtak som vanligvis dessverre ikke varer evig.

Knut S.Kjølstad 

advokat, NTF