Samfunnsodontologene kritiske

Da Samfunnsodontologisk forum ble arrangert 20. og 21. juni var det antakelig Tannhelseutvalgets innstilling som ble lagt frem 16. juni, som gjorde sitt til at arrangementet trakk hele 230 deltakere. Det var også stort sett utvalgets innstilling alle snakket om, både fordi det sto i programmet, men også i de mer uformelle fora. Fra samfunnsodontologenes side var det imidlertid ikke mange lovord å høste for utvalget.

Arrangementskomiteen i Tromsø, fra venstre: Øystein Fredriksen, Endre Dingsør, Peter Marstrander, Susanne Elting og Kjell- Sverre Hanssen

Samfunnsodontologene Eeva Widstrøm og Dorthe Holst slaktet utvalgets rapport i vide ordelag, og brukte begreper som kjedelig og fantasiløs og karakteriserte forslagene som gammeldagse. Dorthe Holst påpekte en total mangel på analyse av privat sektor, mens hun sa at hun syntes det var freidig av utvalget å foreslå reguleringer av en sektor som ikke var blitt gjort til gjenstand for gjennomgang i utredningen. Andre kritiske kommentarer gikk på at utvalget har gjort privatpraktiserende tannleger i Oslo til sin hovedfiende og noe man vil til livs, i stedet for å rette oppmerksomheten mot befolkningens behov for bedre tannhelsetjenester. Det ble også sagt at utvalget ikke har noen nye løsninger, bare gamle tiltak, og at forslagene i innstillingen vil svekke rekrutteringen av tannleger til både offentlig og privat sektor.

Da paneldebatten for fagpersoner startet, etterlyste Dorthe Holst Tannlegeforeningens tilstedeværelse og deltakelse i panelet, og oppfordret arrangøren om å invitere NTF til deltakelse der og da. Forslaget ble imidlertid ignorert.

Politikerne fikk også anledning til å debattere utvalgets innstilling, noe som forløp uten at det kom særlig mye nytt ut av det. Kristelig folkeparti sier at de ønsker økt verdighet for dem som hittil har falt utenfor. Høyre ønsker å forankre tannhelsetjenesten i kommunen, mens Fremskrittspartiet går inn for direktoratsmodellen. Sosialistisk Venstreparti vil ha en stor tannhelsereform, og tror tannhelse blir én av de store helsesaker de nærmeste årene. Arbeiderpartiet har ikke programfestet at tenner skal på trygd, men de ønsker å utvide trygderefusjonene. Dette ses i sammenheng med prisreguleringer, som de mener vil komme brukerne til gode.

Tannhelsetjensteutvalgets leder, Endre Dingsør, fikk en god del oppmerksomhet fra lokale medier.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi