Tannhelsetjenesteutvalgets innstilling

16. juni overrakte Tannhelsetjenesteutvalget, også kjent som Seierstadutvalget, som ble oppnevnt i mars 2004, sin innstilling til Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Utvalget foreslår å innføre gratis tannhelsetjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, personer med alvorlig rusmiddelmisbruk under rehabilitering, personer med funksjonstap og innsatte i fengsel. Kostnadene ved å gi flere et offentlig finansiert tannhelsetilbud er beregnet til mellom 430 og 480 millioner kroner. Videre foreslår utvalget rett til stønad til tannbehandling gjennom folketrygden til personer som mottar stønad til livsopphold over en periode på minst seks måneder. Det foreslås i tillegg utvidede rettigheter og forenklinger innenfor trygdens regelverk. Utvalget anbefaler ikke generell trygdefinansiering av tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget på høring med høringsfrist 1. november 2005.

Ved utvalgets vurderinger er det tatt utgangspunkt i fem hovedutfordringer som utvalget mener tannhelsetjenesten står overfor: Et regionalt fordelingsproblem ved at det mangler tannleger i mange deler av landet. Et sosialt fordelingsproblem ved at det finnes grupper som har klare behov, men som per i dag av forskjellig årsaker ikke får et godt tilbud. Tannhelsetjenester må produseres på en mer effektiv måte, blant annet gjennom bedre arbeidsdeling mellom profesjonene i tannhelsetjenesten, bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor og mer offensiv og bevisst satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Flertallet i utvalget går inn for innføring av generelle nasjonale takster for tannhelsetjenester i offentlig og privat sektor og etableringskontroll for tannleger, mens et enstemmig utvalg går inn for turnustjeneste for tannleger. Et enstemmig utvalg tilråder også at forvaltningsnivået for den offentlige tannhelsetjenesten tillegges et styrings- og forvaltningsansvar for en samlet sektor, for å bedre samhandlingen mellom offentlig og privat sektor. Videre går et enstemmig utvalg inn for økt forskning på hvilke tiltak som virker i det helsefremmende og forebyggende samarbeidet, og utvalget sier at samarbeidet mellom forvaltningsnivåene i helsetjenesten må bedres for å få til gode resultatet i det helsefremmende og forbyggende samarbeidet. Et enstemmig utvalg tilråder at Helse- og omsorgsdepartementet foretar en gjennomgang av folketrygdens refusjonsordninger for tannbehandling, med sikte på en forenkling og samling av regelverket.

Utvalget mener videre at det er et nasjonalt ansvar å sørge for en rimelig geografisk dekning av tannhelsetjenester over hele landet. Utvalget er imidlertid delt når det gjelder hvorvidt de offentlige tannhelseoppgavene i fremtiden best løses ved at de styres av et statlig forvaltningsorgan, et statlig foretak eller som nå av et lokalpolitisk organ; fylkeskommunen. Fire av utvalgets medlemmer ønsker en direktoratmodell, med et Tannhelsedirektorat som en avdeling under Sosial- og helsedirektoratet, med underliggende regionale tannhelseetater. Fire andre medlemmer ser seg bedre tjent med en fylkeskommunal tannhelsetjeneste som i dag. Ett medlem går inn for at den offentlige tannhelsetjenesten flyttes fra fylkeskommunen til staten og organiseres som autonomt foretak.

De samlede kostnader av utvalgets forslag, inkludert turnustjeneste og stabiliseringstiltak, utgjør mellom 540 og 590 mill. kroner på årsbasis.

Utredningen kan leses i sin helhet på: http://odin.dep.no/odin/norsk/dok/andre_dok/utredninger/

Utvalgets medlemmer:

Ordfører Hans Seierstad, Østre Toten – leder fram til 28.2.2005

Fylkestannlege Endre Dingsør, Tromsø – fungerende leder fra 28.2.2005. Utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet som ny leder den 15.4.2005.

Tannpleier Åshild Buås, Stadsbygd

Kommunalsjef Evy-Anni Evensen, Nissedal

Tannlege Magne Audun Kloster, Hjelmeland

Tannlege Gro Christin Knudsen, Stavanger

Avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket Hilde Olsen, Oslo

Professor Jan Abel Olsen, Tromsø

Fylkesrådmann Wenche Pedersen, Vadsø

Avdelingssjef ved TAKO-senteret, Kari Storhaug, Oslo

Ellen BeateDyvi