1994

Sykdomsregistrering og behandlingsstrategi

nne Løvberg Gimmestad og Knut Fylkesnes hadde undersøkt et re-presentativt utvalg av 15-åringer behandlet i Oslo offentlige tannhelsetje-neste i 1979 og 1989 for å finne eventuelle endringer i sykdomsprevalens og kriterier for behandling. I en artikkel i Tidende oppsummeres resultatene slik:

Behandlingskriteriene hadde endret seg dramatisk. Bare 31 % av de flatene som ville blitt fyllingsbehandlet ut fra kriteriene i 1979, ble behandlet i 1989. Antallet helt friske flater hadde økt med 32 %, antallet fylte flater hadde sunket med 81 %. Akkumulert sykdoms-behandlingserfaring var 27 % i 1979 og 6,9 % i 1989. Nedgangen avspeiler mest endringene i behandlingskriterier. Redusert kariesforekomst uttrykkes best ved økningen i friske flater, men også denne var berørt av kriterieendringene. Gitt at grensen for behandling settes ved emalje-dentingrensen, kan 54 % av inngrepene i 1979 defineres som overbehandling. Strengere behandlingskriterier vil øke risikoen for flere urørte dentinlesjoner. Mulige følger av dette analyseres i en kommende artikkel.

Mai 1994, nr. 8