Implants in Qualitatively Compromised Bone

Georg Watzek, editor:

Implantatprotetikk har forandret odontologien de siste 20 år mer enn noen annen behandlingsform. Stadig flere kolleger tilbyr sine pasienter slik behandling, og flere pasientgrupper som tidligere av medisinske eller lokalanatomiske årsaker ikke var aktuelle for slik terapi, gis nå et tilbud. Kunnskap om benbiologi og benpatologi sammen med flere års erfaring med pasienter hvor kjevebenet har en kvalitativ defekt, har gjort dette mulig. I sammenheng med tannimplantatbehandling beskriver benkvalitet kjevebenets beskaffenhet og evne til å gi en vellykket terapi. Med denne definisjonen vil «compromised bone» være ben som har ringere kvalitet og som fører til at behandlingen har en dårligere prognose. Georg Watzek har sammen med en gruppe forskere og klinikere fra Wien i denne boken belyst forskjellige aspekter med nedsatt benkvalitet. Intensjonen for boken er at den skal være lærebok for studenter i implantologi (!) og samtidig en god rådgiver for så vel klinikere som forskere.

Boken har, som vanlig fra dette forlaget, en lekker layout med mange fargeillustrasjoner og figurer av svært høy kvalitet. De 11 kapitlene følger en logisk rekkefølge med basale og kliniske problemstillinger, råd om behandling i spesielle kasus og hvilke muligheter fremtiden kan gi pasienter med særskilte problemer. Hvert kapittel har en fyldig og oppdatert referanseliste.

Definisjon av benkvalitet er vanskelig. På det histologiske plan vil benkvalitet være definert etter bentetthet, enten kortikal eller trabekulær. Mineralinnholdet i benet anses av mange som en viktig kvalitetsfaktor, mens andre hevder at biomekaniske faktorer i benet, som styrke og stivhet, er avgjørende for kvaliteten. Kompromittert ben blir da vanskelig å beskrive, noe som også forfatteren innleder med, men han håper boken vil bidra til en klarere forståelse. Det gjør den på mange måter, ikke minst ved å formidle kunnskap om basale forhold ved forskjellige prosesser i benet. Ikke minst er osteoporose og bestrålt ben grundig belyst.

Et kapittel om implantater hos barn og unge faller på en måte utenfor bokens tittel. Benkvaliteten hos unge er god, men problemet er at implantatene ikke følger veksten. Ved tannagenesier kan manglende benmasse være et problem. Også her er kvaliteten på gjenværende ben god, men volumet gjør implantatbehandling mer usikker. Dette forhold gjelder også kapitlet om atrofiske kjever, hvor det ofte må gjøres rekonstruksjon før tannimplantatbehandling. Problemet med definisjonen av benkvalitet og kompromittert ben gjør boken litt forvirrende. Det er en tendens til gjentagelse av stoff og definisjoner i innledningen til de enkelte kapitler. Årsaken til dette er sannsynligvis at det er forskjellige forfattere til hvert kapittel.

På tross av at boken er har et noe blandet innhold i forhold til tittelen, er den et godt supplement til faglitteraturen om den kirurgiske delen av tannimplantatbehandlingen. Spesielt gir den god innsikt i de basale mekanismene i benet ved tannimplantater, og den kan varmt anbefales til kolleger som er interessert i benbiologi og tannimplantatbehandling.

KnutTornes 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2004. 181 sider. ISBN 1-85097-050-5.