Osonbehandling av karies:

Utilstrekkelig dokumentasjon av effekten

Hittil er det ingen vitenskapelige studier av tilstrekkelig kvalitet som kan vise at osonbehandling av tidlige kariesangrep er en tjenlig metode i tannlegevirksomhet. Dette er essensen i en ny rapport fra Cochrane Collaboration.

I en oversiktsartikkel fra Cochrane Library fra mai i år gjøres det en kritisk vurdering av tilgjengelig litteratur angående effekten av osonbehandling av karies (1). Rapporten inneholder ikke resultater av egne forsøk eller eksperimenter, kun vurdering av allerede utførte studier. Førsteforfatteren, George David Rickard, er allmennpraktiserende tannlege i Surrey, Storbritannia. Hele rapporten kan kjøpes på Internett, men sammendraget er fritt tilgjengelig (1).

Rapporten bygger på tilgjengelig informasjon fra elektroniske litteraturdatabaser, i tillegg til manuell søking i noen andre informasjonskilder. Ut fra bestemte inklusjonskriterier satt man igjen med tre studier som hadde adekvat utforming og datagrunnlag. Disse studiene omfattet 432 tilgjengelige lesjoner hos 137 pasienter. Det var mange forskningsammendrag (abstracts) og andre presentasjoner som ikke tilfredsstilte kravene og derfor ikke kunne benyttes i vurderingen. Produsenten av et utstyr (HealOzone, KaVo) var også kontaktet med tanke på relevant dokumentasjon. Forfatterne betoner sterkt at datagrunnlaget er så svakt at det ikke kan gjøres en grundig vurdering av den kliniske nytten av osonbehandling.

Det grunnleggende synet som ligger til grunn for vurderingene i rapporten er at tidlig karies er en reversibel prosess. Derfor er det relevant å sammenligne osonbehandling med f.eks. lokal fluorapplikasjon. Osonbehandlingen innebærer også en lokal behandling med en «reductant» som bl.a. innholder fluor og xylitol (2). Å sammenligne med invasive prosesser er ikke relevant, etter forfatternes mening. Kostnadene forbundet med metoden er så høye at forfatterne mener at den er utenfor rekkevidde for høyrisikogrupper, i hvert fall i Storbritannia.

Fra et vitenskapelig synspunkt er det stort behov for randomiserte kliniske utprøvinger som er utformet slik at de minimaliserer beslutningsskjevheter i pasientutvalg, registreringer og vurderinger. Denne Cochrane-rapporten vil bli oppdatert nå det kommer slike studier.

Rapporten sier i korthet at de foreliggende studiene ikke gir grunnlag for å fastslå at osonbehandling stopper eller reverserer utviklingen av karies. Forfatterne advarer mot å markedsføre denne typen behandling ved utelukkende å sammenligne med konvensjonell «drilling and filling». Det trengs bedre undersøkelser – der sammenligningen gjøres med andre forebyggende teknikker – før osonbehandling eventuelt kan sies å være en tjenlig metode i vanlig tannhelsevirksomhet.

Referanser

Nils RoarGjerdet