Jostein Grytten, Dorthe Holst og Irene Skau

Tilfredshet med tannhelsetjenesten i den voksne befolkningen

Forfattere

JosteinGrytten 

professor, dr. philos.

DortheHolst 

professor, dr. odont.

IreneSkau 

prosjektleder, cand. polit.

Alle tre er ansatt ved Seksjon for samfunnsodontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hensikten med studien var å beskrive den voksne befolkningens tilfredshet med tannhelsetjenesten. Utvalget på 2 471 personer var representativt for den norske voksenbefolkningen. Data ble innsamlet våren 2004. Det var to hovedgrupper av spørsmål. Noen gikk på tilgjengeligheten, som blant annet ventetid for å få time og geografisk avstand til tannlegekontoret. Den andre gruppen spørsmål dreide seg om forhold ved selve tannlegebesøket og behandlingen, for eksempel tannlegens evne til å kommunisere, faglige dyktighet og behandlingsresultatet. Respondentene ble bedt om å rangere tilfredsheten på en skala fra 1 (dårligst) til 6 (best).

Et hovedfunn var at befolkningen scorer svært høyt på tilfredshet. På de fleste spørsmål anga mer enn 50 % av befolkningen høyeste score. Det var ikke forskjell i tilfredshet ut fra kjønn eller kommunestørrelse. Det var en svak tendens til at de yngre voksne er misfornøyde med hva tannbehandlingen koster. Eldre over 60 år var derimot ikke så misfornøyde med behandlingens kostnader. Funnene tyder på at det store flertall av befolkningen vurderer den private tannhelsetjenesten som velfungerende.

Pasienttilfredshet i allmennlege- og sykehustjenesten har vært undersøkt i flere norske studier (1 – 5). Det er få slike undersøkelser fra tannhelsetjenesten (6 – 8). Det er imidlertid flere grunner til at studier av tilfredshet med tannhelsetjenesten også er viktige.

For det første er det i seg selv ønskverdig at pasientene blir fornøyde med tannlegen og den tjenesten som tilbys. Brukertilfredshet er et selvstendig mål som kommer i tillegg til mer objektive kvaliteter ved behandlingen som gis. For det andre er det flere aspekter ved tannhelsetilbudet som pasientene er berettiget til å ha en oppfatning om, for eksempel ventetid for time, tannlegekontorets beliggenhet, reiseavstand til kontoret og tannlegens kommunikasjon med pasientene. Dette er forhold som påvirker så vel valg av tannlege, som hvilke muligheter pasientene faktisk har til å få behandling. Befolkningens oppfatning av disse forholdene er blant annet viktig for hvor det bør etableres tannklinikker. For det tredje kan studier over tilfredshet gi nyttig informasjon om pasientenes atferd og besøksmønster. Empiriske studier fra legetjenesten viser at fornøyde pasienter er mer tilbøyelige til å ha en fast lege og å følge legens råd om behandling sammenliknet med misfornøyde pasienter (9). Det er god grunn til å tro at det samme også gjelder for pasientenes forhold til sin tannlege.

Formålet med denne studien er derfor å beskrive voksenbefolkningens tilfredshet med tannhelsetjenesten. I det følgende beskrives datamaterialet og hvordan tilfredshet er målt.

Materiale og metode

Data ble innsamlet av TNS Gallup som våren 2004 sendte ut spørreskjema til 3 538 innbyggere i alderen over 20 år. Pasienter på institusjon var ikke med i utvalget. Populasjonen av aktuelle deltakere ble etablert ved å stratifisere voksenbefolkningen ut fra alder, kjønn og bosted. Innenfor hvert stratum ble det så trukket et proporsjonalt og tilfeldig utvalg, slik at den endelige populasjonen av aktuelle deltakere utgjorde 3 538 innbyggere.

2 471 personer i den aktuelle populasjonen svarte på spørreskjemaet, noe som ga en svarprosent på 70. For å sikre en tilstrekkelig høy svarprosent i aldersgruppen 80 år og over, ble det sendt ut spørreskjema til et større antall personer i denne aldersgruppen enn dens fordeling i populasjonen tilsier. Det er utført en analyse av representativiteten av dataene. Både kjønns- og aldersfordelingen, og fordeling etter bostedsregion og kommunestørrelse i utvalget er omtrent lik tilsvarende fordelinger i befolkningen (Tabell 1).

Tabell 1.

Utvalget (n = 2 471)

Befolkningen 21 år og eldre1)

Kjønn

Kvinner

510

511

Menn

490

489

Alder

21 – 29 år

208

155

30 – 39 år

185

210

40 – 49 år

155

192

50 – 59 år

159

179

60 – 69 år

159

113

70 – 79 år

72

90

>=80 år

62

63

Bostedsregion

Østlandet

501

505

Sørlandet

59

56

Vestlandet

263

252

Trøndelag

83

87

Nord-Norge

94

100

Kommunestørrelse

<2000 innbyggere

25

27

2000 – 5000 innbyggere

108

105

5000 – 10 000 innbyggere

135

139

10 000 – 30 000 innbyggere

292

276

>=30 000 innbyggere

440

454

En oversikt over spørsmålene som ble brukt i undersøkelsen fremgår av Tabell 2. Spørsmålene kan deles i to hovedkategorier. Noen går på tilgjengelighet til tannhelsetjenesten. Det dreier seg blant annet om tannlegedekning, ventetid for å få time og geografisk avstand til tannlegekontoret. Den andre gruppen spørsmål dreier seg om forhold ved selve tannlegebesøket og behandlingen, for eksempel tannlegens evne til å kommunisere, oppfatning av tannlegens faglige dyktighet og behandlingsresultatet. For hvert spørsmål ble respondenten bedt om å rangere tilfredsheten på en skala fra 1 (dårligst) til 6 (best). Nedenfor presenterer vi fordelingen av tilfredshet ut fra de enkelte score 1 – 6, og gjennomsnittsscoren på tilfredshet i utvalget. For å sikre representativiteten i undergrupper av materialet er det konstruert en vektevariabel basert på alder, kjønn, utdanning og bosted. Denne vektevariabelen er brukt i alle de deskriptive analysene.

Tabell 2.

Svært misfornøyd

Svært fornøyd

Gjennomsnitt

n

1

2

3

4

5

6

Tilgjengelighet:

Ventetiden for å få time hos tannlege

16

21

46

108

252

558

52

2 321

Tannlegens tilgjengelighet på telefon

12

16

47

99

234

593

53

2 121

Muligheten til å få akutt hjelp

37

33

49

95

242

545

51

1 704

Fysisk tilgjengelighet til tannlegekontoret

17

18

55

130

245

535

52

2 397

Geografisk avstand til tannlegekontoret

30

25

56

108

210

572

52

2 363

I hvilken grad du har en fast tannlege å forholde deg til

37

24

24

56

154

705

54

2 291

Tannlegebesøket og behandlingen:

Tannlegens råd og behandling

14

19

56

123

269

519

52

2 350

Tannlegens evne til å lytte til deg

17

22

40

96

214

610

53

2 344

Tannlegens evne til å snakke et lett forståelig språk

12

16

28

70

201

672

54

2 392

Tannlegens evne til å ta deg og dine plager alvorlig

13

17

26

83

220

640

54

2 307

Tannlegens evne til å gi smertefri behandling

22

20

43

96

236

583

53

2 286

Tannlegens faglige dyktighet

8

7

29

75

236

646

55

2 329

Personellets serviceinnstilling

10

9

29

91

218

644

54

2 359

Informasjon om behandlingen og hva som feiler/feilte deg

14

20

45

117

238

567

52

2 323

Informasjon om hva behandlingen vil koste

67

101

143

190

205

294

42

2 224

Hva behandlingen faktisk kostet

67

67

132

218

242

274

43

2 287

Behandlingsresultatet

14

15

34

82

273

581

53

2 345

Ikke alle deltakerne oppfattet alle spørsmål som like relevante. Dette medførte et internt bortfall på enkelte spørsmål. Antall deltakere som svarte på de enkelte spørsmålene, er også gitt i Tabell 2. Med unntak for spørsmålet om tilfredshet med muligheten til å få akutt hjelp, er imidlertid det interne bortfallet lite.

TNS Gallup innhentet også bakgrunnsopplysninger om den enkelte respondent. Vi kan derfor beskrive nivået på tilfredshetsscorene ut fra pasientenes kjønn, alder og utdanningsbakgrunn. Det ble også gjort analyser ut fra kommunestørrelse, basert på data om folketall i kommunene hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (10).

Resultater

Et hovedinntrykk var at befolkningen er meget tilfreds med de aller fleste aspekter ved tannhelsetilbudet som gis til voksne. Dette gjaldt både indikatorene for tilgjengelighet, for tannlegebesøket og for den behandlingen som mottas (Tabell 2).

For ventetiden for time hos tannlegen, tannlegens tilgjengelighet på telefon, muligheten til å få akutt hjelp og avstand til tannlegekontoret varierte gjennomsnittsscoren på tilfredshet fra 5,1 til 5,3.

Gjennomsnittsscorene for tilfredshet varierte fra 5,2 til 5,5. Det gjaldt så vel tilfredshet med tannlegens råd og den behandling som tilbys, evnen til å lytte til pasientene, snakke et forståelig språk og ta plagene på alvor. Videre evnen til å gi smertefri behandling, faglig dyktighet, serviceinnstilling og selve behandlingsresultatet. Tilfredsheten med hva behandlingen koster hadde en gjennomsnittsscore på 4,3.

Ved å studere selve prosentfordelingen av scorene slik de fremkommer i Tabell 2, fremgår det også at svært få personer verken er middels fornøyd (score 3) eller lite/svært lite fornøyd (score 2 og 1) med tilgjengeligheten eller tannlegebesøket og behandlingen som mottas. På de fleste indikatorene svarte godt over halvparten av befolkningen at de er svært godt tilfredse, dvs. de anga høyeste score på skalaen.

Det var ingen eller ubetydelige kjønnsforskjeller i gjennomsnittsscorene for de ulike indikatorene for tilfredshet (Tabell 3). De eldre over 60 år var mer tilfredse enn yngre i aldersgruppen 21 – 29 år. Forskjellen mellom aldersgruppene var størst for tilfredshet med hva behandlingen koster. Den gjennomsnittlige tilfredsheten med kostnadene for behandling var 3,5 for de mellom 21 og 30 år, og 5,0 for de over 60 år. Omregnet til en lineær skala utgjør dette en forskjell på 30 %. Denne forskjellen er statistisk signifikant (t-verdi = 17,8; P <0,0001). Det var ingen eller ubetydelige forskjeller i gjennomsnittsscorene på tilfredshet ut fra respondentenes utdanningsnivå.

Tabell 3. 

Kjønn

Alder

   Utdanning

Alle

Kvinner

Menn

21 – 29 år

30 – 44 år

45 – 59 år

> = 60 år

Grunnskole

Videregående skole

Universitet/ høyskole

Tilgjengelighet:

Ventetiden for å få time hos tannlege

52

52

52

47

51

54

56

54

52

53

Tannlegens tilgjengelighet på telefon

53

53

53

47

51

55

56

54

53

53

Muligheten til å få akutt hjelp

51

50

52

45

48

52

55

52

51

52

Fysisk tilgjengelighet til tannlegekontoret

52

52

52

48

50

53

55

51

52

52

Geografisk avstand til tannlegekontoret

52

52

52

49

51

52

54

51

52

52

I hvilken grad du har en fast tannlege å forholde deg til

54

54

54

47

53

56

58

55

53

54

Tannlegebesøket og behandlingen:

Tannlegens råd og behandling

52

52

51

46

50

53

56

53

52

51

Tannlegens evne til å lytte til deg

53

53

53

47

51

55

57

54

53

53

Tannlegens evne til å snakke et lett forståelig språk

54

55

54

51

53

56

58

55

54

55

Tannlegens evne til å ta deg og dine plager alvorlig

54

54

54

49

52

56

58

55

54

54

Tannlegens evne til å gi smertefri behandling

53

53

52

47

51

54

57

54

53

52

Tannlegens faglige dyktighet

55

55

54

50

54

56

57

55

55

54

Personellets serviceinnstilling

54

54

54

49

53

56

58

55

54

54

Informasjon om behandlingen og hva som feiler/feilte deg

52

53

52

47

51

54

57

53

53

52

Informasjon om hva behandlingen vil koste

42

43

42

34

37

45

51

47

43

40

Hva behandlingen faktisk kostet

43

43

44

35

39

46

50

45

43

43

Behandlingsresultatet

53

53

53

49

52

55

56

54

53

53

I Tabell 4 presenteres gjennomsnittsscorene ut fra kommunestørrelse. Et gjennomgående funn var at det var bare små eller ingen forskjeller i tilfredshet ut fra hvorvidt respondentene kommer fra en kommune med høyt eller lavt folketall.

Tabell 4. 

Kommunestørrelse

Alle

< 2000 innb

2000 – 5000 innb

5000 – 10 000 innb

10 000 – 30 000 innb

>=30 000 innb

Tilgjengelighet

Ventetiden for å få time hos tannlege

52

48

51

53

53

52

Tannlegens tilgjengelighet på telefon

53

48

53

54

54

52

Muligheten til å få akutt hjelp

51

44

49

52

52

51

Fysisk tilgjengelighet til tannlegekontoret

52

49

51

52

53

51

Geografisk avstand til tannlegekontoret

52

39

49

52

53

52

I hvilken grad du har en fast tannlege å forholde deg til

54

44

51

54

55

54

Tannlegebesøket og behandlingen

Tannlegens råd og behandling

52

51

51

52

52

52

Tannlegens evne til å lytte til deg

53

50

53

53

54

53

Tannlegens evne til å snakke et lett forståelig språk

54

51

54

55

55

55

Tannlegens evne til å ta deg og dine plager alvorlig

54

54

53

55

54

54

Tannlegens evne til å gi smertefri behandling

53

50

52

54

53

52

Tannlegens faglige dyktighet

55

53

54

55

55

55

Personellets serviceinnstilling

54

53

54

55

55

54

Informasjon om behandlingen og hva som feiler/feilte deg

52

50

51

53

53

52

Informasjon om hva behandlingen vil koste

42

42

41

43

43

42

Hva behandlingen faktisk kostet

43

42

41

44

44

43

Behandlingsresultatet

53

52

53

53

53

53

Diskusjon

Den voksne befolkningen er svært tilfreds med tannhelsetjenesten. Den privatfinansierte tannhelsetjenesten, som tilbyr hovedtyngden av tannhelsetjenesten til voksenbefolkningen, har derfor all grunn til å være fornøyd med resultatene som presenteres i denne studien. Dette gjelder også for Den offentlige tannhelsetjenesten som tilbyr tannhelsetjenester til voksne. Ut fra det høye nivået på tilfredshet som allerede eksisterer, er det for de fleste indikatorenes del vanskelig å tenke seg en ytterligere forbedring i tilfredshet.

Vi har også utført en tilsvarende undersøkelse av befolkningens tilfredshet med allmennlegetjenesten (1). For alle indikatorer på tilfredshet scorer den privatfinansierte tannhelsetjenesten høyere enn allmennlegetjenesten. Mens over halvparten av respondentene i vår studie av tannhelsetjenesten hadde høyeste score (=6) på de fleste indikatorer, hadde for eksempel bare om lag 25 % høyeste score på tilsvarende indikatorer for allmennlegetjenesten. Den private tannhelsetjenesten er organisert helt forskjellig fra allmennlegetjenesten. Mens allmennlegetjenesten har et høyt innslag av offentlig finansiering, er den private tannhelsetjenesten finansiert nesten utelukkende ved hjelp av pasientenes egenbetaling. Det er interessant at befolkningen er så tilfreds med et såpass privatfinansiert helsesystem som tannhelsetjenesten. Resultatene viser at det er vanskelig å argumentere for at offentlig finansiering er nødvendig for å oppnå både god tilgjengelighet og et godt behandlingsresultat slik pasientene opplever det.

Det er først og fremst de yngre, og ikke de eldste, som er mest misfornøyde med hva behandlingen koster. Man kan på grunnlag av resultatene fra våre analyser nok trekke den slutning at de over 60 år ikke har særlige problemer med å akseptere dagens kostnader for tannbehandling. Dette er et viktig funn, gitt den oppmerksomheten de eldre har fått i mediene på forhold knyttet til sin økonomi og sin livssituasjon generelt. Våre resultater viser at de yngre voksnes situasjon med hensyn til kostnadene for tannbehandling er mer bekymringsfull enn de eldres.

Flere har pekt på problemet med at unge voksne slutter å oppsøke tannlegen regelmessig for kontroll etter at de forlater Den offentlige tannhelsetjenesten (11 – 12). Årsakene til «drop-out» er opplagt mange, og tildels sammensatte. Høye kostnader for tannbehandling kan være én årsak, men trenger ikke være den eneste. Støle og medarbeidere har for eksempel funnet at flere av de som ikke oppsøker tannlegen regelmessig gjør det fordi de har god tannhelse (13).

På grunnlag av de dataene vi nå har samlet inn, ønsker vi å utføre ytterligere analyser av de unge voksnes faktiske besøksatferd og deres faktiske kostnader hos tannlegen. Det er spesielt interessant å studere hvorvidt lavere kostnader for tannbehandling i denne aldersgruppen gjør at de faktisk oppsøker tannlegen mer regelmessig for kontroll og behandling. Studier kan tyde på at prisfølsomheten for tannhelsetjenester generelt er lav (14 – 16). Om prisfølsomheten også er lav for yngre voksne, kan det bety at for eksempel økt bruk av trygdemidler ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å få flere yngre voksne til å bruke tannhelsetjenesten regelmessig. Våre videre analyser vil derfor også være spesielt interessante i lys av den pågående offentlige utredningen om økt bruk av trygdemidler i tannhelsetjenesten (17).

Flere studier viser at tannlegene i Norge ikke er skjevfordelte unntatt i Oslo, som har en tannlegetetthet over gjennomsnittet på landsbasis (18 – 19). Disse analysene er basert på den faktiske geografiske fordelingen av tannhelsepersonell. Analysene i den foreliggende studien er basert på pasientenes egne oppfatninger av tilgjengeligheten. Resultatene vi nå har presentert på bakgrunn av pasientenes egne oppfatninger, stemmer godt overens med resultatene fra tidligere studier hvor den faktiske fordelingen er lagt til grunn. På bakgrunn av denne og andre studier er det derfor vanskelig å argumentere for å øke tannlegetettheten i små og mellomstore kommuner ut fra fordelingshensyn.

Ved tolkning av resultatene må det tas høyde for at studien ikke sier noe om den objektive kvaliteten ved behandlingstilbudet som gis. Vi vet for eksempel lite om sammenhengen mellom subjektiv tilfredshet og den kliniske kvaliteten på det tannlegearbeidet som faktisk utføres. Likefullt, noen egenskaper ved kvalitet er pasientene selv i stand til å vurdere, som for eksempel ulike aspekter ved tilgjengeligheten til tjenesten, og i hvilken grad pasientene mener at tannlegene kommuniserer med dem på en god måte. På disse indikatorene gir studien verdifull innsikt i hvordan voksenbefolkningen vurderer sitt tannhelsetilbud. Det må også tas høyde for at materialet ikke omfatter marginale grupper som voksne institusjonaliserte pasienter.

English summary

Grytten J, Holst D, Skau I.

Satisfaction with dental services in the adult population

622 – 6.

The purpose of the study was to describe Norwegian adults’ satisfaction with dental services. The sample consisted of 2 471 persons and was representative of the Norwegian adult population. The data were collected in the spring of 2004. There were two main groups of questions. The first group included questions about accessibility, such as how long one had to sit in a waiting room and travelling distance to the dental surgery. The second group of questions was about the actual dental visit and treatment, such as the dentist’s ability to communicate, his or her professional skills, and the result of treatment. The respondents were asked to range their satisfaction on a scale from 1 (lowest) to 6 (highest).

Adults scored very high on satisfaction. For most of the questions 50 % of the respondents gave the highest score. There was no difference in satisfaction graded to gender or size of the municipality. There was an insignificant tendency for younger adults to be dissatisfied with the cost of treatment. However, patients over 60 years of age were not dissatisfied with the cost of treatment. The results indicate that most people assess private dental services as well functioning.

Referanser

 • 1. Grytten J, Skau I, Carlsen F. Brukertilfredshet i allmennlegetjenesten før og etter fastlegereformen. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 652 – 4.

 • 2. Carlsen F, Grytten J. Consumer satisfaction and supplier induced demand. J Health Econ 2000; 19: 731 – 53.

 • 3. Sørlie T, Sørlie D, Sexton H, Vikan F, Tollefsen L. Tilfredshet og utilfredshet med kirurgisk behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 394 – 9.

 • 4. Sørlie T, Sexton H, Sørlie D. I hvilken grad kan pasienttilfredshet forklares? Analyse av et etterundersøkelsesmateriale. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2637 – 40.

 • 5. Kristiansen IS, Hansen FH. Hva mener publikum om distriktslegetjenesten? En spørreskjemaundersøkelse fra Nord-Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1989; 109: 719 – 24.

 • 6. Newsome PRH, Wright GH. A review of patient satisfaction: 2. Dental patient satisfaction: an appraisal of recent literature. Br Dent J 1999; 186: 166 – 70.

 • 7. Shouten BC, Eijkman MAJ, Hoogstraten J. Dentists’ and patients’ communicative behaviour and their satisfaction with the dental encounter. Community Dent Health 2003; 20: 11 – 15.

 • 8. Skaret E, Raadal M, Svale G, Berg E. Gender-based differences in factors related to non-utilization of dental care in young Norwegians. A longitudinal study. Eur J Oral Sci 2003; 111: 377 – 82.

 • 9. Stewart MA. Effective physician-patient communication and health outcomes. Can Med Assoc J 1995; 152: 1423 – 33.

 • 10. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Kommunedatabasen. Befolkningstall per 1. januar 2004. http://www.uib.no/nsd/

 • 11. Gjerstad I. Fluorgenerasjonen dropper tannlegen. Aftenposten, nettutgaven. http://www.aftenposten.no/forbruker/helse/article767117.ece (avlest 20.04.2004).

 • 12. Eng M. Unge har ikke råd til tannlege. Fædrelandsvennen, nettutgaven. http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=183009 (avlest 20.04.2004).

 • 13. Støle C, Holst D, Schuller AA. Færre unge til tannlege en gang i året. Grunn til bekymring? Nor Tannlegeforen Tid 1999; 109: 392 – 5.

 • 14. Grytten J, Rongen G, Asmyhr Ø. Subsidized dental care for young men: its impact on utilization and dental health. Health Econ 1996; 5: 119 – 28.

 • 15. Grytten J, Lund E. Future demand for dental care in Norway; a macro-economic perspective. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: 321 – 30.

 • 16. Grembowski D, Conrad D, Weaver M, Milgrom P. The structure and function of dental-care markets. A review and agenda for research. Med Care 1988; 26: 132 – 47.

 • 17. Helsedepartementet. Regjeringen oppnevner utvalg som skal vurdere tannhelsetjenestene. Pressemelding nr. 16, 05.03.04. http://odin.dep.no/hd/norsk/aktuelt/pressem/042071 – 070226/index-dok000-b-n-a.html (avlest 20.04.2004).

 • 18. Helsetilsynet. Tannhelsetjenesten i Norge. Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og bemanningssituasjonen i tannhelsetjenesten. Rapport 5/2004. Oslo: Helsetilsynet; 2004. http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks____5819.aspx

 • 19. Grytten J, Skau I, Holst D. Hvor skjevfordelte er tannlegene i Norge? Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 172 – 7.

Søkeord for nettversjon: www.tannlegetidende.no: Evaluering; Samfunnsodontologi; Spørreundersøkelse; Tannhelsetilbud; Tannhelsetjeneste

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Sosial- og helsedirektoratet, Den norske tannlegeforening og Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms.

Adresse: Jostein Grytten, Seksjon for samfunnsodontologi, Universitetet i Oslo, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. E-post: josteing@odont.uio.no