Fond 2004

Den norske tannlegeforenings fond til odontologiens fremme

Ifølge statuttene skal fondsmidlene fortrinnsvis gå til «belønning» av vitenskapelige arbeider eller som bidrag til sådanne «formål som kommer tannlegeundervisningen til gode» kan også komme på tale.

Søknaden om bidrag sendes til Den norske tannlegeforening, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo innen 15. juni 2004. I søknaden bes opplyst om man også søker bidrag fra andre fond til samme formål.

Ole Smith-Houskens Fond til fremme av NTFs formål

Søknad om bidrag fra dette fond må være sendt NTFs sekretariat, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo, innen 15. juni 2004.

Knut og Liv Gards Minnefond

Fondets formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte reisestipendier til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling av reisestipendier fås ved henvendelse til Laila Bråten i NTFs sekretariat, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Tlf. 22 54 74 00, direkte: 22 54 74 08, faks 22 55 11 09. Søknadsfristen er 1. februar 2004. E-post: laila.braaten@tannlegeforeningen.no.

Tannlegeundervisningens fond

Fondets overordnede mål er å fremme tannlegeundervisningen i Norge og kan gjøre dette ved å yte «bidrag til vitenskapelige arbeider og stipendier samt studentstipendier».

Søknad om tildeling av bidrag/stipend fra Tannlegeundervisningens fond for 2004 bes sendt fondets sekretær, tannlege Reidun Stenvik, elektronisk til adressen reisten@online.no innen 1. mars 2004.

Ved tildeling av stipend til faglige reiser forutsetter styret at mottakeren sender inn rapport etter reisen. Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretæren på mobil 90 50 27 66.

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

1. Det kan søkes om bidrag til arbeid for fremme av forskning som tar sikte på motarbeidelse av tannsykdommer, spesielt hos barn og skoleungdom.

2. Det kan søkes om midler til fremme av tannlegevitenskapelige undersøkelser, bidrag til tannlegevitenskapelige publikasjoner og stipend/priser samt til belønning av særlig fremragende tannlegevitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser.

3. Det kan søkes om midler til fremme av odontologisk forskning i Norge, til løsning av en eller flere forskningsoppgaver.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet, postboks 1142, 0317 Oslo. Tlf. 22 85 20 00, faks 22 85 23 32.

Det fordeles midler fra fondet hvert annet år – neste fordeling skjer i 2004, med søknadsfrist den 1. april 2004.

A/S Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Det skal i 2004 deles ut midler fra A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen.

Ifølge vedtektene skal fondet tjene til fremme av odontologisk forskning, og fondets midler kan anvendes til forskningsformål og som bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller publikasjoner.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Det odontologiske fakultet, sekretariatet, Årstadveien 17, 5009 Bergen eller kan hentes fra følgende Internettadresse: http://www.uib.no/odfa/fakadm/NDDfond/soknad.htm

Søknadsfrist: 15. september 2004.

A/S Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning

I statuttene heter det:

Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning i Norge, og midlene skal i samsvar med statuttene særlig anvendes til

a. Arbeider som har til formål å utforske tann- og munnsykdommenes etiologi.

b. Forskningsarbeider på tann- og munnprofylaksens områder.

c. Bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller undersøkelser.

Bidrag fra fondet kan gis både til forskning knyttet til institusjoner og til frittstående forskning.

Søknadsfristen for bidrag fra fondet er 15. september hvert år. Søknad skrives på eget skjema som fåes fra Fondsstyret v/professor Karl Schenck, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. Tlf. 22 84 03 60, e-post: karls@odont.uio.no

Søknadsskjemaet er også lagt ut på Internett under adresse http://www.iob.uio.no/immunologi/ndd.html

Patentmedelsfonden för odontologisk profylaxforskning

Patentmedelsfonden för odontologisk profylaxforskning, som bildades 1963 under medverkan av Statens medicinska forskningsråd, kan även under år 2004 dela ut anslag för projekt som är klart inriktade på odontologisk profylaxforskning.

Medel beviljas bara i undantagsfall för lönemedel.

Ansökan om anslag skall sändas till fondens sekreterare, professor Birgit Angmar-Månsson, Avdelningen för cariologi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, senast den 1. februari 2004.

Ansökningsmaterialet finns på Internet: http://www.pmf.se, eller kan även erhållas från fondens sekretariat, e-mailadress: Ulla.Osterman@ofa.ki.se

Føljande avsnitt ur fondens stadgar belyser dess ändamål och huvudvilkoren för anslag:

§ 1

Stiftelsen, vars namn är «Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning», har til ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik, i första hand rörande karies.

§ 3

(ändrad 1986.12.15)

Stifelsens ändamål skall främst tilgodoses genom utdelning av bidrag till i första hand svenska, i andra hand nordiska och i tredje hand utomnordiska vetenskapsmän och -kvinnor för sådan forskningsverksamhet som avses i § 1.

§ 4

Beslut om utdelning av bidrag fattas av Stiftelsens styrelse, som har att årligen genom anslag uppsatta på tandläkarhögskolorna i Sverige samt genom tillkännagivande i de mest betydande svenska odontologiska facktidskrifterna kungöra att medel finnas disponibla samt ved sökande har att iakttaga för att kunna komma i åtnjutande av bidrag från Stiftelsen. Ansökan om bidrag skall innehålla kort redogörelse för den verksamhet, till vilken bidrag sökes.

Den som erhållit bidrag från Stiftelsen, skall inom två år från den dag, då medel ställts til föfogande, till Stiftelsen inlämna kort redogörelse för arbetets resultat. Sådan redogörelse skall också bifogas dessförinnan ingiven ansökan om ytterligare bidrag från Stiftelsen. V.g. använd Patentmedelsfondens blanketter för vetenskaplig respektive ekonomisk rapport. Finns på Internet: http://www.pmf.se eller rekvireras från fondens sekretariat.

Formulär för ansökan erhålls från fondens sekretariat. E-mailadress: Ulla.Osterman@ofa.ki.se. Ansökningsmaterialet finns även på Internet: http://www.ki.se/odont Detta meddelande samt ansökningsformulär sänds också till tandläkarhögskolorna i Göteborg, Huddinge, Malmö och Umeå samt till de nordiska grannländerna. Meddelande om beviljat anslag sänds i regel inom sex veckor från ansökningstidens utgång.

Principer för utbetalning och återtagande av tilldelade forskningsbidrag: Rekvisition av bidrag skall ske före 1. oktober anslagsåret. Vid flerårsanslag före 1. oktober påföljande år. Har bidraget eller del därav inte rekvirerats under det aktuella året skall beviljade medel dras in.