Atlas of Tooth- and ImplantSupported Prosthodontics

Lawrence A. Weinberg:

Inom ämnesområdet oral protetik ställs krav på såväl ett biologiskt som ett biomekaniskt kunnande för att uppnå ett tillfredställande estetiskt och funktionellt resultat. Likaså är det viktigt att utforma konstruktioner så att fortsatt oral hälsa kan upprätthållas. Under de senaste 30 åren har emellertid biologiska värderingar varit dominerande och under de senaste åren har även möjligheter till att uppnå ett estetiskt fulländat arbete varit möjligt pga nya tekniker och material.

Det är därför att välkomna denna atlas sammanställd av Lawrence A. Weinberg, som i elva kapitel till stor del redovisar egna erfarenheter och kliniska resultat inom kron- och broprotetik med retention till såväl egna tänder och implantat; separat eller i kombination med tonvikt på ett biomekaniskt tänkande. Boken är rikt illustrerad med totalt 613 kliniska bilder och schematiska teckningar, som alla är mycket professionellt utförda och har ett stort pedagogiskt värde. Författarens intensjon är att ge teoretiska och praktiska tillvägagångssätt till att framställa tand- och implantatburen protetik steg för steg och att uppnå i ett långt tidperspektiv lyckat resultat.

Lawrence Weinberg examinerades som tandläkare redan 1952 och har under sin yrkesverksamma tid varit kliniskt verksam samt vetenskapligt aktiv inom ocklusion, diagnostik och behandling av patienter med bettfunktionella störningar samt kartläggning av käkledernas funktion och dysfunktion.

I de tre första avsnitten (kapitel 1 – 3) avhandlas konventionell kron- och broprotetik. Författaren delger sina egna erfarenheter och praktiska tips i såväl kliniska som schematiska teckningar. Merparten rör funktion och estetik.

De efterföljande delarna (kapitel 4 – 11) handlar om tand- och implantat retinerad protetik med tonvikt på biomekaniska aspekter.

Små guldkorn finns att hitta för de tandläkare som har stort intresse inom ämnet oral protetik. Denna bok kan således vara till intresse inom professionen men också njutbar som en tillbakablick över ämnesområdets utveckling. Varje kapitel avslutas med en literaturlista där många publikationer är hämtade före 1990-talet och jag saknar många artiklar inom ämnet för att få en uppdatering. Det står upp till varje läsare att ta detta till sig men bokens innehåll skulle vinna på om även biologiska värderingar kommit till diskussion samt om fler författare fått möjlighet att delge sina kunskaper inom ämnet. Men likaså finner jag det faschinerande att läsa från en äldre kollegas erfarenheter «I did it my way».

Kristina ArvidsonFyrberg 

Carol Stream, Illinois: Quintessence Publishing Co, Inc; 2003. ISBN 0 – 86715 – 427 – 6 (hbk.)