NTFs representantskapsmøte 21.–22. november 2003:

Fort gjort

Representantskapsmøtet 2003 forløp uten store bølger, og denne gang kom avslutningen lenge før oppsatt tid, selv om det var valg. Valgresultatet ble for hovedstyrets del helt som valgkomiteen hadde lagt opp til, og for øvrig bare med små justeringer.

Det samtales. Foran fra venstre: varaordfører Christian Danielsen, ordfører Torunn L. Gaarden og hovedstyremedlem Knut Mauland. Bak advokat Knut Kjølstad og visepresident Steinar Brekke.

FOTO: GUDRUN SANGNES.

I åpningstalen la NTFs president, Carl Christian Blich, mest vekt på temaet lønn under spesialistutdanning. Han anslo kostnaden av dette til rundt 25 millioner i året og understreket betydningen av at dette kommer på plass i budsjettet for 2004. For i 2005 vil det etter all sannsynlighet være på trappene å bevilge penger til tiltak for en bedre fordeling av tannleger, og det kommer til å bli kostbart. Med adresse til spesialistforeningene understreket presidenten viktigheten av at all kontakt med myndighetene bør skje via NTF sentralt. – For hvis myndighetene aner at det er uenighet blant tannlegene, gjør de som de vil, sa Carl Christian Blich.

Også med klar adresse til de praksiseiere som nå danner egen forening, sa Blich at hovedstyret trenger og gjerne vil ha innspill, samtidig som han nok en gang presiserte at det er NTF som må gjøre påvirkningsarbeidet, selv om andre helt sikkert synes de har mer hastverk og dermed er mer utålmodige.

Arbeidsprogrammet og nye forhandlingsregler vedtatt

NTFs arbeidsprogram for 2004 – 5, slik det er presentert i sakspapirene til representantskapsmøtet i Tidende nr. 14, ble enstemmig vedtatt, med følgende tilføyelser:

Pkt. 1.3 tiltak: utarbeide en særskilt presentasjonspakke og vurdere eventuelle andre tiltak overfor tannleger rekruttert fra utlandet, (Richard R. Næss, Telemark).

Pkt. 3.3 tiltak: NTF skal arbeide aktivt for at begrepet faglig forsvarlighet tydeliggjøres, (Inger-Lise Mathiesen, Oslo).

Pkt. 3.3 tiltak: Det utarbeides en «vær varsom»-brosjyre inneholdende de etiske regler (Ellen C. Haagensen, Østfold.

Pkt. 4.4. tiltak: Ta initiativ til et samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) om akuttbehandling av asylsøkere. Tannlegen må få økonomisk garanti for den hjelpen som utføres. Tannlegen må få rett til å rekvirere tolk på kort varsel. Kommunelegen må være behjelpelig med opplysninger om fysisk og psykisk helse. (Ellen C. Haagensen, Østfold).

Arbeidsprogrammet i oppdatert versjon er å finne på www.tannlegeforeningen.no

Det reviderte «Reglement for forhandlingsordningen i NTF – offentlig sektor» ble enstemmig vedtatt, uten diskusjon i representantskapet.

Spesialistsaker

Et forslag om at NTF skal foreslå for Rådet for spesialistutdanning av tannleger at spesialister i protetikk og bittfysiologi, endodonti og kjeve- og ansiktsradiologi innlemmes blant de godkjente spesialistene ble enstemmig vedtatt.

Hovedstyrets forslag til nye regler for godkjenning av spesialister ble også enstemmig vedtatt.

Videre ble det fremsatt to forslag om å endre vedtektenes ordlyd om spesialistforeningenes deltagelse i representantskapsmøtets forhandlinger. Ingen av disse fikk imidlertid det nødvendige tre fjerdedels flertall og vedtektene endres dermed ikke på dette punkt.

Begge deler takk!

Debatten rundt hovedstyrets forslag om å avskaffe tradisjonen med NTFs hederstegn i sølv og gull, og heller satse på å dele ut eksempelvis et litografi til dem som har gjort seg fortjent, resulterte i en avstemning som ga flertall for at ordningen med hederstegn fortsetter, men bare i én valør, og at man i tillegg skal dele ut litografier.

En resolusjon mot dårlig økonomi

Richard R. Næss fra Telemark tok ordet tidlig i møtet og uttrykte sterk bekymring for bebudete nedskjæringer på 4,5 millioner i hans fylke i 2004. Han ga uttrykk for at han som følge av dette blant annet frykter at 5 000 barn ikke vil få den tannbehandling de har krav på. Det viser seg at Sør-Trøndelag er i en tilsvarende situasjon, mens flere andre fylker også frykter dårligere tider.

Etter presidentens forslag ble det besluttet å forfatte en generell resolusjon fra Den norske tannlegeforenings representantskap, som fikk følgende ordlyd:

Tannhelsen truet

Den norske tannlegeforenings representantskap tar skarp avstand fra at enkelte fylkeskommuner gir tannhelsetjenesten så trange økonomiske rammer at befolkningen ikke får det tannhelsetilbudet den har krav på.

Dette skjer samtidig som nye undersøkelser viser økende forekomst av tannsykdom hos barn. I tillegg blir gruppen av eldre med behov for tannbehandling større.

I Telemark er det anslått at 5 000 barn står uten tilbud om tannbehandling dersom budsjettforslaget for 2004 blir vedtatt.

Også fra andre fylkeskommuner rapporteres at det ikke lenger gis nødvendig behandling av melketenner og at eldre og uføre med krav på gratis behandling vil stå uten tilbud.

Det er i strid med lov om tannhelsetjenesten og dessuten faglig uforsvarlig når tilfeldige budsjettnedskjæringer i fylkeskommunene rammer barns og eldres tannhelse.

Den norske tannlegeforenings representantskap mener at det er et nasjonalt ansvar å sørge for at tannhelsetjenesten får vilkår som gjør den i stand til å gi tilbud innenfor faglig forsvarlige rammer og i tråd med Stortingets intensjoner.

Resolusjonsteksten diskuteres av engasjerte representanter fra Sør-Trøndelag. Fra venstre Berit Øra, Anne Grete Beck Andersen, Marit Høye og Liv Lyssandtræ.

FOTO: GUDRUN SANGNES.

Reklameavtalene består

Mot 17 stemmer ble det vedtatt å videreføre NTFs avtaler med Wrigley, Colgate-Palmolive og Lilleborg, som innebærer bruk av NTFs logo og anbefaling om henholdsvis sukkerfri tyggegummi og fluortannkrem.

Generalsekretær til besvær

Presidenten orienterte om Sindre Koppangs avgang som generalsekretær i NTF i sin redegjørelse ved representantskapsmøtets åpning. Flere representanter ga etter hvert til kjenne at de ønsket debatt om den forestående rekruttering av ny generalsekretær til NTF, og dette ble etter et par gangers oppfordring tatt inn som et punkt til behandling under eventuelt. I løpet av den ordvekslingen kom det frem at noen hadde skiftet syn med hensyn til om stillingen bør bekles av en tannlege eller ikke. Noen som tidligere hadde ment at generalsekretæren ikke nødvendigvis trenger være tannlege hadde nå endret syn, mens andre hadde skiftet syn i motsatt retning. Debatten ble ikke konkludert med noe vedtak.

Kritikk fra Oslo

Når de tillitsvalgte i NTF møtes har man etter hvert merket seg at det gjerne kommer kritikk fra Oslobenken mot NTFs hovedstyre. Denne gang kom dette blant annet frem gjennom Liz Günthers beretning om en konkurs på Karl Johans gate i Oslo og en påstand om at NTF gir for dårlig opplæring i markedsføring, økonomi og arbeidsgiveri. Hun mente dette var et symptom på en svekket helsetilstand i NTF. Günther er blant initiativtakerne til den nyetablerte Praksiseierforeningen, der hun sitter i interimstyret.

Valg

Det telles. Fra venstre forhandlingssjef Karsten Langfeldt, visepresident Steinar Brekke og hovedstyremedlem Knut Mauland. Varaordfører Christian Danielsen kontrollerer tallene.

FOTO: GUDRUN SANGNES.

Hovedstyret

Til hovedstyret valgte representantskapet dem som valgkomiteen enstemmig hadde gått inn for: Carl Christian Blich ble gjenvalgt som president med 78 stemmer, to blanke, og Gunnar Lyngstad ble ny visepresident med 79 stemmer, én forkastet. For øvrig ble Rolf Terje Alvær valgt til medlem av NTFs hovedstyre med 77 stemmer, Kari Odland ble gjenvalgt med 75 stemmer, Jan-Henrik Andersen fortsetter med 74 stemmer, Trond Grindheim ble valgt igjen med 60 stemmer og Inger-Lise Mathiesen kom inn som nytt medlem med 53 stemmer.

Ellen C. Haagensen nådde nesten opp med 43 stemmer, mens Ulf Svensen, som etter å ha ombestemt seg stilte til gjenvalg likevel, heller ikke ble valgt med de 28 stemmene han fikk.

Valget av to varamedlemmer ga følgende resultat:

Kirsten Halonen ble valgt med 34 stemmer, mens Jan Inge Ruud og Berit Øra fikk 23 stemmer hver. Ved omvalget fikk Berit Øra 45 stemmer og Jan Inge Ruud 34, mens én stemme ble forkastet.

Ordførerskap

Representantskapets ordfører, Torunn L. Gaarden og varaordfører, Christian Danielsen, ble gjenvalgt ved akklamasjon.

NTFs fagnevnd.

Til ny leder og nestleder i fagnevnden ble henholdsvis Nina Wienche Gerner, Oslo, og Liv Lyssandtræ, Sør-Trøndelag, valgt ved akklamasjon. Til medlemmer valgte representantskapet Inger-Johanne Nyland, Stavanger, og Aril Jul Nilsen, Østfold, og varamedlemmer ble Harald Isaksen, Nordland, og Kjell Thue, Sogn og Fjordane.

Tidendes redaksjonskomité

Som medlemmer i Tidendes redaksjonskomité ble valgt Jon Dahl, Oslo, Tor E. Torbjørnsen, Sunnmøre, og Anne Berit Utkilen, Bergen, mens Anders Godberg, Østfold, og Morten Berge, Bergen, ble valgt til varamedlemmer.

NTFs desisjonsutvalg

Til desisjonsutvalget valgte representantskapet ved akklamasjon Truls C. Breyholtz, Bergen, Hanne Gaarder Almgren, Oslo og Erik M. Strand, Buskerud, med personlige varamedlemmer i samme rekkefølge: Svein Øksenholt, Thomas Sefranek og Mari Storrø.

NTFs råd for tannlegeetikk

Rita T. Wilberg, Romerike, ble valgt til leder, Torjer Berthelsen, Rogaland, ble nestleder, og Aleidis Løken, Oslo, Olav Kvitnes, Nordland, og Tore Lervik, Telemark, medlemmer. Som varamedlemmer ble valgt Erling Iveland, Haugaland, Sturle Tvedt, Bergen, og Gro C. Knudsen, Rogaland.

NTFs bidragsutvalg

Valgkomiteen hadde innstilt Sturla Eidsgaard, Oslo, Per Nordby, Oslo, Lise Opsahl, Buskerud, og Marit Messelt, Oslo, til medlemmer og Lise Kiil som varamedlem.

NTFs ankenevnd for klagesaker

Representantskapet valgte Bjørn Frode Hansen, Buskerud, Gerd M. Knudsen, Oslo, og Anders Kristoffersen, Nordmøre og Romsdal, til medlemmer og Henning Lygre, Bergen, til varamedlem.

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Tore Bjørnland var ikke på valg, og han fortsetter sammen med Dag Ørstavik som ble valgt, med Gro Wesenberg (ikke på valg) som vara.

Tannlegeundervisningens fond

Arne Geir Grønningsæter, Bergen, ble valgt med Kristin Klock, Bergen, som vara.

Revisor

Ellen Amdal ble valgt som revisor for 2004.

Ellen BeateDyvi 

Spesialistene må fortsatt nøye seg med å ha tale- og forslagsrett, uten å være ordinære medlemmer av representantskapet. Fra venstre Annlaug Stensland, Arne Geir Grønningsæter og Henning Lygre.

FOTO: GUDRUN SANGNES.