Stilling ledig

Tannlege/tannpleier

Søkes til travel og velutstyrt klinikk i Farsund. I dag jobber det en protetiker/endodontist samt en allmennpraktiserende ved klinikken. Dyktige assistenter samt et hyggelig og ut­ford­ren­de arbeidsmiljø tilbys. Henv. Karl Martin Loga, tlf. 38 39 06 80/92 65 86 92.

Assistenttannlege søkes

Flink og omgjengelig tannlege søkes til allsidig allmennpraksis sen­tralt i Oslo vest. Vi kan tilby ca. 1/2 stilling i hyggelige lokaler. Henv. tannlege Aleidis Løken, tlf. 91 88 29 21 ­eller aleidisl@frisurf.no

UNIVERSITETET I BERGEN

Det odontologiske fakultet

INSTRUKTØRTANNLEGAR

(fast og mellombels)

Ved Det odontologiske fakultet, Odontologisk klinikk, er det ledige faste og mellombelse stillingar som instruktørtannlege ved følgjande fagklinikkar:

Klinikk for pedodonti,

Klinikk for protetikk, og

Klinikk for røntgendiagnostikk

Vi ber søkjarane spesifisere kva for fagklinikk og kor stor stillingsprosent dei ønskjer.

Den som vert tilsett må ha norsk autorisasjon ­eller lisens som tannlege, ev. ha rett til norsk tannlegelisens.

Arbeidet omfattar pasientbehandling, samt klinisk in­struk­sjon og ­anna undervisning til studentar. Det vert krevd 2 års erfaring frå allmenn praksis for å få fast tilsetjing. For stillinga ved Klinikk for protetikk vil søk­ja­rar med spesialkompetanse i protetikk verte prioriterte.

For stillinga gjeld Særavtale ­om arbeidsvilkår m.v. for instruktørtannlegar ved universiteta i ­Oslo og Bergen.

Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

Løn etter lønssteg 50 (kode 1015). Søk­ja­rar som har spesial/spesialistkompetanse vert løna etter lønssteg 54 (kode 1353).

Kvinner vert spe­sielt oppmoda ­om å søkje. Dersom dei ­sakkunnige finn at fleire søk­ja­rar har tilnærma ­like kvalifikasjonar, vil reglane ­om kjønns­kvo­te­ring i Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde.

Utfyllande opplysningar ­om stillingane kan ein få ved å vende seg til første­ama­nuen­sis Nina J. Wang, fagområdet pedodonti, tlf. 555 – 8657/86507, professor Morten Berge, fagområdet protetikk, tlf. 555 – 86 636/86 653, første­ama­nuen­sis Liv Skartveit, fagområdet røntgendiagnostikk, tlf. 555 – 86 590/86 628 ­eller kontor­sjef Jan Georg Tangenes, tlf. 55 58 65 01.

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Søknad, som inneheld fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare verksemd, vedlagt stadfesta ­kopi av vitnemål og attestar, skal sendast Det odontologiske fakultet, Odontologisk klinikk, Årstadveien 17, 5009 Bergen innan 1. august 2003

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland (DOT)

DOT har ca. 150 tannlegestillingar, over 400 tilsette på 80 tannklinikkar, fordelt på 9 distrikt.

DOT gir tenester til ­alle grupper pasientar, inkl. betalande vaksne.

Vi kan tilby arbeid ved moderne utstyrte klinikkar med ei framtidsretta IT-løysing.

VOSS/HARDANGER TANNHELSEDISTRIKT

1/1 fast stilling som tannlege er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikken Voss.

Stillinga blir f.t. løna frå kr. 332.000 – 381.000, avhengig av ansiennitet.

Det blir gitt eit rekrutteringstillegg på kr. 20.000 årleg dei 2 førs­te åra. Rekrutteringstillegget blir utbetalt ved tiltreding med 1 års bindingstid. Ved inngang av 2. arbeidsår blir utbetalt eit nytt tillegg med tilsvarande bindingstid.

Opplysningar ­om stillinga får ein hos overtannlege Per David C. Søhoel, tlf. 56 55 93 90.

BERGEN TANNHELSEDISTRIKTER

3/5 fast stilling som tannlege frå medio august 2003. Tenestestad er f.t. tann­klinikken Ny-Krohnborg.

Stillinga blir f.t. løna frå kr. 319.000 – 368.000, avhengig av ansiennitet.

Opplysningar ­om stillinga får ein hos overtannlege Eileen Nøtsund, tlf. 55 285012.

Meir ­om stillingane i DOT:

Dersom det blir aktuelt med kvelds-/laurdagsopne tannklinikkar, vil desse stillingane måtte ta del i ei slik arbeidsordning.

Det er ein føresetnad at dei som blir tilsette har norsk autorisasjon som tannlege og kan uttrykke seg lett forståeleg på norsk, svensk ­eller dansk.

Søk­na­den må innehalde opplysningar ­om telefon på dag- og kveldstid, tidlegare praksis, attestar, vitnemål og referansar med telefonnummer.

Ved søk­nad på fleire stillingar er det ønskjeleg at søkjar prioriterer.

Evt. søknadsskjema kan ein få frå overtannlegen.

Søknadsfristen er 16.07.2003.

Søknad skal sendast til Fylkestannlegen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900,

5020 Bergen.

Sjå og ­våre internettsider: http://fyt.ivest.n

Østfold Fylkeskommune

Vi søker medarbeidere som er villig til å tenke nytt og utradisjonelt for å ivareta de tradisjoner og resultater som er oppnådd. Vårt ønske som arbeidsgiver er å gi våre ansatte et arbeidsmiljø med muligheter til faglig utvikling, utfordrende arbeidsoppgaver og anledning til selv å kunne påvirke sin inntekt.

Følgende stimuleringstiltak er innført: Stabiliseringstillegg og «pr-capita»-tilskudd for ekstrapasienter utover en fastlagt norm. I tillegg er det bonus av inntekt fra første pasient for behandling av ordinært betalende klientell. Leie av tannklinikk til privat praksis er også mulig. Etterutdanningstilbudet er øket vesentlig de siste årene og det er innført fleksible arbeidstids­ordninger. Tannhelsetjenesten bruker databasert journalsystem.

Vi søker Tannlege til Indre Østfold tannhelsedistrikt fra 1. september.

Det er ledig fast stilling som tannlege på Marker tannklinikk som ligger i naturskjønne omgivelser på Ørje. Klinikken er meget tiltalende og klientellet er godt gjennomarbeidet. Det er gode muligheter for privat praksis.

Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk. Lønn etter avtale.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkestannlegen på tlf. 69 13 90 40 eller overtannlege Hans-Arne Melleby, Indre Østfold, tlf 69 890822.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes: Fylkestannlegen i Østfold, Sandtangen 85, 1712 Grålum. Søknadsfrist 8. august 2003.

Stavanger

På vegne av kunde skal vi forestå salg av attraktiv tannlegepraksis i Stavangers størs­te bydel.

Praksisen drives i moderne lokaler i kontorfellesskap med hyggelig kollega/allmennpraktiker.

Praksis ligger i 3. etasje med heis og har to fullt utrustede behandlingsrom og et solid recallkartotek på Opus Systemer. Potensialet til vekst vurderes som godt.

Praksis ønskes primært solgt, men ­andre overdragelsesformer kan også diskuteres.

Nærmere beskrivelse/prospekt kan du få ved å henvende deg til Sissel Kristensen i Visma Pluss Regnskap AS på telefon 38 12 33 60

Ass.tnl/kompanjong søkes

Lang tids etab­lert praksis i Bærum, nyoppusset, i ­lyse trivelige lokaler, trenger kollega med sans for kvalitetsbehandling og god ser­vice til videreutvikling av praksisen. Godt po­ten­siale med fin beliggenhet på Stabekk med god tog- og bussforbindelse. B. mrk. 3 – 8/03.

TANNLEGE

søkes til privatpraksis i Førde, Sogn- og ­Fjordane fra sept. 2003. Kan begynne før v/avtale. Fulltid/deltid. 2 uniter, Opus/dig.rtg, meget dyktige tannhelsesekretærer og tannpleier. Flere tannleger i samme bygg m/felles lunsj.

Tlf. a. 57 82 02 22, p. 57 81 86 88/99 58 00 33, tannlegen@c2i.net

Trondheim

Tannlege søkes som medarbeider i et svært veldrevet, allsidig og faglig interessant praksis. Muligheter for partnerskap.

Referanse; Henrik Torgersen, NDD. Tlf. 73 52 75 80