Trenger verken fylkestannlege eller tannhelseplan

Stortingets sosialkomité går enstemmig inn for å endre bestemmelsen om at fylkeskommunale tannhelseplaner skal godkjennes av Helsedepartementet. Et mindretall ønsker imidlertid å beholde kapitlet om organisasjon, ledelse og administrasjon – og dermed fylkestannlegen.

En odelstingsproposisjon om endringer i blant annet lov om tannhelsetjenesten er nå klar for behandling i Odelstinget etter at Sosialkomiteen avga sin innstilling 4. mars. Hensikten med å endre loven er å redusere unødige bindinger for kommunenes tjenesteproduksjon, organisering og forvaltning.

Departementet har foreslått å fjerne pålegget om tannhelseplan for hele befolkningen i fylket. Sosialkomiteen støtter dette og uttaler: «Komiteen vil understreke at det fortsatt vil være behov for planmessig arbeid innenfor Den offentlige tannhelsetjenesten og også i forhold til et samarbeid og samvirke med den privatpraktiserende tannhelsetjenesten. Dette betyr at selv om planleggingsplikten nå bortfaller, må tannhelsetjenesten fortsatt organiseres slik at den er forutsigbar og helhetlig, og i stand til å yte tjenester både i forhold til nåværende og framtidige behov.«

Videre er det foreslått å oppheve hele kapittel 3 om organisasjon, ledelse og administrasjon, bortsett fra § 3 – 4 om meldeplikt til fylkesadministrasjonen som foreslås tatt inn i kapittel 1 i loven. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker ikke å oppheve dette kapitlet. Lovendringen blir behandlet i Odelstinget 1. april.