Saken har flere sider

Svar til Egil Lind

Denne sak har flere sider enn de som fremkommer i oppførte kasuistikk fra tannlege Lind, men jeg kan ikke drøfte spesielle personsaker i media. Det må likevel påpekes at det i denne angitte sak har vært gitt avslag om bidrag etter § 5 – 22 til bittrehabiliterende tannbehandling som følge av periodontitt, både i 1996 og 1999. Disse sakene har vært vurdert av flere rådgivende overtannleger. Vurderinger og råd er gitt i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rundskriv. Stønad til bittrehabiliterende tannbehandling er under utredning, men enda ikke iverksatt.

Det som bekymrer meg mest er ikke den kritikk som tannlege Lind retter mot meg. Derimot bekymrer det meg at han prøver å skape en tvil om medlemmenes rettssikkerhet.

Saksgangen i denne klagesak fra 1999 viser at medlemmets rettigheter er prøvet av Rikstrygdeverkets overtannlege før Fylkestrygdekontoret har fattet sitt vedtak i 1999.

Vi som er rådgivende overtannleger i trygdens ytre etat, vil alltid tilstrebe at klagevurdering i størst mulig grad blir objektiv ved at RTVs overtannlege eller andre spesielt utdannede tannleger, kan «overprøve» tidligere vedtak. Dette er gjort i denne sak fra 1999 uten endring av vedtak.

Konklusjon: Søknader om dekning av tannbehandling må alltid vurderes etter de til enhver tid gjeldende regler og rundskriv for å fastslå om medlemmer fyller trygdens vilkår for stønad eller bidrag.

Odontologiske rådgivere i ytre etat kan ikke tillempe trygdereglene etter eget forgodtbefinnende. (Det kan heller ikke Alvheim.) Det utvises en betydelig grad av skjønn i rådgivningstjenesten (heldigvis).

I klagesaker vil alltid annen odontologisk uttalelse innhentes. (RTV, fakultet, spesialist etc.) før Fylkestrygdekontoret gir kjennelse.

Nils Kirkedam

rådgivende tannlege for Telemark, Aust- og Vest Agder, spesialist i kjeveortopedi

Adresse: postboks 23, 4951 Risør