www.tannlegetidende.no

På denne adressen kommer du direkte inn på Tidendes nettsted. Og nå er det blitt lettere å finne frem til artikler ­eller stoff du husker du har lest i tidsskriftet – selv ­om du ­ikke akkurat husker når det stod, ­eller du har kanskje ­ikke det aktuelle nummeret av bladet lenger. Fra og med nr. 1, 2002 burde ­ikke dette ­være noe problem – hvis du har tilgang til Internett. Fra da av ligger ­hele bladet i fulltekst på nettet, og du kan søke­ ­både med spe­sielle søkeord og med fritekstsøk.

Tidende har ligget på nett med sammendrag av fagartikler og noe generell informasjon helt siden høsten 1997. Behovet for å kunne søke­ etter aktuelle artikler, forfattere ­eller temaer oppstod tidlig, og det ble for et par år siden utarbeidet en søkefunksjon på spe­sielle nøkkelord. Denne søkefunksjonen gjelder fortsatt for ­alle artikler og artikkelsammendrag som er pub­li­sert før omleggingen. Fra og med nr. 1, 2002 ligger imidlertid samt­lige nummer av bladet på nettet i sin helhet, og du kan søke i all tekst.

Hovedmenyen

Tidendes startside er alltid siste utgave, som blir pub­li­sert på nettet kl. 0000 på utgivelsesdagen. Innholdet ligger som løpende tekst med illustrasjoner. Ønsker du utskrift av en artikkel, klikker du på skriversymbolet ved «utskriftsvennlig» øverst til høy­re på den aktuelle siden. Da kommer artikkelen ut i pdf-format, som tilsvarer teksten slik den ser ut i Tidende. For å kunne åpne­ teksten i pdf-format er det nødvendig å ha installert Acrobat Reader, som kan lastes ned gratis fra nettet. ­Hovedmenyen for de ulike funksjoner og tjenester ligger på vens­tre side, mens lenker til stillingsannonser, henvisninger og kurs og møter ligger øverst på siden sammen med lenke til foreningens nyhetsside.

Søk i arkivet

Søkesiden er end­ret i forhold til tidligere, blant annet er det innført fritekstsøk, som betyr at man kan søke­ på hvilket som helst ord i alle bladene. Bruk gjerne flere ord med mellomrom, dette begrenser resultatet. Hefter utgitt før 2002 inngår ­ikke i fritekstsøket, så der gjelder ­bare søke­ordene fra søkeordlisten. Disse søkeordene gjelder ­bare for fagartikler og aktuelt fag. Ved søk på forfatter er det nok med etternavn.

In English

Alle fagartikler fra og med høsten 1997 ligger med en­gelsk sammendrag, i kronologisk rekkefølge, men ­uten søkefunksjon, bortsett fra fritekstsøk fra og med 2002. For øvrig finner man under denne me­nyen også relevant informasjon ­om utgivelser, annonsepriser, abonnement m.m. på engelsk.

For forfattere

Under denne me­nyen ligger veiledning for aktuelle skribenter, enten det gjelder fagartikler, kasuspresentasjoner ­eller presentasjon av ulike gradsarbeider. Det er også lenker til ­andre nettsteder av interesse for eventuelle forfattere.

For annonsører

Informasjon av interesse for potensielle annonsører finnes under denne menyen. Her finnes ­både utgivelsesplaner med frister og priser for annonser og bilag, samt nødvendige tekniske spesifikasjoner.

Redaksjon og lenker

Redaksjon og redaksjonskomité er angitt med e-postadresser og telefonnummer, og under lenker ligger nettadressene til relevante organisasjoner, tidsskrifter, læresteder og annet av interesse, som for eksempel biblioteker, fagpresse, NIOM, og diverse stat­lige organer.

Tannlegeforeningens nettsted og NTFs nyhetsside

Funksjonene på foreningens nye nettsted, www.tannlegeforeningen.no, er nærmere beskrevet i Tidende nr. 3 ­side 134 – 5. ­Nyhetsstoffet blir lagt ut der fortløpende, mens Tidende, som stort sett vil dekke de samme temaene, i noen grad vil ha supplerende informasjon. Foreningens nettsted har også en tjeneste med elektronisk overvåking som plukker ­opp relevante nyheter fra ­andre medier.

Stillinger og henvisninger

Under stillingsannonsene kan man søke­ på stillingstype og distrikt, og det vil også bli anledning til å abonnere på ledige stillinger. Det er planen at disse annonsene kan leg­ges ut på nettet før bladet kommer ut. De «kollegiale henvisningene» vil bli søkbare på spesialitet.

Landsmøter og kurs

Kursheftene og landsmøteprogrammet vil fortsatt utgis som ­egne hefter av Tidende, og påmelding vil fortsatt kunne foregå via nettet på samme ­måte som før. For­skjel­len når det gjelder nettversjonen, er at disse utgavene av Tidende ­bare vil foreligge som pdf-filer, og det medfører at man ­ikke kan søke­ i teksten på vanlig måte. For lesing og påmelding har dette imidlertid in­gen praktisk betydning.

Gi gjerne tilbakemelding

Til tross for at prosessen med omgjøring av nettstedet har vært omfattende og har tatt lang tid, kan det fortsatt henge ­igjen «rusk» for eksempel i forbindelse med søkefunksjonen. Vi har prøvd å kvalitets­sikre systemene, men dersom det fortsatt er feil, ­eller noe som ­ikke fungerer, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger ­om dette. Vi vil også gjerne ha forslag til for­bed­rin­ger – utviklingen av nettversjonen er en kon­ti­nuer­lig prosess. Og så øns­ker vi ­våre lesere lykke til.

Gud­run Sangnes