Felles tannhelseforetak i Buskerud, Vestfold og Telemark utredes

Rådmennene i Buskerud, Vestfold og Telemark har gitt fylkestannlegene i de tre fylkene i oppdrag å utrede opprettelsen av ett felles tannhelseforetak. Alle de tre fylkestannlegene vil sitte i utredningsutvalget, sammen med representanter for arbeidstakerorganisasjonene for de tre yrkesgruppene i tannhelsetjenesten. Sekretariatsfunksjonen for utredningen er lagt til fylkestannlegens kontor i Buskerud. Sentraladministrasjonen i alle tre fylker skal tilføre utvalget kompetanse innen økonomi, IKT og kommunelovens bestemmelser om opprettelse av foretak og interkommunale selskap.