Merverdiavgift på utleie av tannlegepraksis:

Avvent utviklingen

Dette var presidentens råd til kollegene på Oslo Tannlegeskaps ekstraordinære medlemsmøte om momssaken den 11. februar. At saken interesserte medlemmene var tydelig, Store auditorium på fakultet var nesten fullsatt, og de fleste ventet seg et stormfullt møte: Det var ingen hemmelighet at OTS var uenig med foreningen i håndteringen av saken, ikke minst gjaldt det den mye omtalte paragraf 70-søknaden.

Om noen fortsatt skulle være ukjent med momssaken: Det dreier seg om innføring av merverdiavgift på pasientgoodwill og i tillegg iverksetting av et hittil hvilende påbud om moms på leie av utstyr. I praksis vil dette få store konsekvenser særlig for assistenttannleger, men også for tannleger som har assistenter i sin praksis. Paragraf 70 gir mulighet for unntak fra lov om merverdiavgift.

OTS´ driftige leder, Inger Lise Mathiesen, innledet med å eksemplifisere, ved hjelp av x, y og praktiske regneksempler med kaffesalg, hva moms egentlig er, og orienterte deretter kort om utviklingen i den konkrete saken slik den fortonet seg sett fra OTS´ side.

Når og hvorfor kom spørsmålet opp?

– Goodwill ved omgjøring til AS kan ha ført til at søkelyset ble satt på goodwill i forbindelse med momsreformen i 2001. Dessuten førte bokettersynet ved Oslo likningskontor i 2001 – 2002 til økt oppmerksomhet om samarbeidsformer, mente presidenten, Carl Christian Blich, som var invitert for å oppsummere NTFs strategi og hva foreningen har gjort i momssaken. Vestfold fylkesskattekontor begynte tidlig å interessere seg for spørsmålet, og tok det opp med Skattedirektorat for å få en avklaring allerede i fjor sommer. Skattedirektoratet støttet Vestfold fylkesskattekontors vurdering av loven i brev av 1. juli, og bekreftet dermed at utleie av tannlegeutstyr og pasientportefølje er momspliktig. I Vestfold skulle dette gjelde fra 1. januar 2003.

Hva har NTF gjort?

– De mange spørsmålene og usikkerheten i forbindelse med denne saken viser at vi ikke har vært flinke nok med informasjonen til våre medlemmer. Men vi har faktisk gjort ganske mye, sa Blich. For foreningen hadde i løpet av høsten møter med både Skattedirektoratet, Finanskomiteen, Sosialkomiteen, Oslo likningskontor, Helsedirektøren og Helsedepartementet om saken, kunne han fortelle. Det var videre sendt flere brev til Vestfold fylkesskattekontor, Skattedirektoratet var tilskrevet om bruttoregistreringsmodellen som kiropraktorene kunne benytte, og det var også avholdt møter med Legeforeningen, Norsk kiropraktorforening og Norsk Fysioterapeutforbund om en mulig felles strategi. Dette ble imidlertid ikke aktuelt.

Politisk har saken vært tatt opp med både Olav Gunnar Ballo (SV), Jan Tore Sanner (H) og John Alvheim (FrP), og sistnevnte har skrevet brev om spørsmålet til Finansministeren. Etter initiativ fra Jan Tore Sanner (Høyres finanspolitiske talsmann) ble det også initiert et møte med statssekretær Børmer i Finansdepartementet.

Foreningen har dessuten benyttet ekstern kompetanse fra advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange for å vurdere samarbeidskontraktene og rimeligheten i å beregne merverdiavgift. Som et siste utspill ble paragraf 70-søknaden om momsfritak sendt fra foreningen i begynnelsen av februar.

Strategien videre

– Byråkratiet later til å ha tatt en beslutning som de vil jobbe for å gjennomføre. Skattedirektoratet ønsker imidlertid en rask avklaring med Finansdepartementet. I NTF har vi som vårt hovedbudskap at de aktuelle tjenestene skal være momsfrie og at eventuelle momsinntekter til staten vil gi dyrere tjenester, og vi vil fortsette å arbeide politisk og i dialog med beslutningstakerne. Forutsigbarhet og likhet er andre nøkkelord, og klarer vi å få til et samarbeid med myndighetene, er det det beste. Om man skulle gå inn for å prøve saken for retten, og tape, før alle de andre mulighetene er forsøkt, er det i hvert fall ingen retrett. Men hvis byråkratene vinner, må vi vurdere å prøve saken rettslig, sa han.

Hvordan forholde seg?

– Når saken har fått sin politiske avslutning, vil NTF anbefale de nye samarbeidskontraktene om momsfritt samarbeid, eller, hvis merverdiavgift, vurdere å prøve lovfortolkningen i rettsapparatet. Vi må etablere standard beregningsmåte for merverdiavgiften og knytte denne opp mot standardavtalene i praksis for å sikre forutsigbarhet. Inntil videre anbefaler vi imidlertid medlemmene å vente med å reforhandle avtaler, understreket Blich.

Vestfold har fått utsettelse

På tampen kunne presidenten også fortelle at foreningen samme dag hadde fått beskjed om at Skattedirektoratet ønsker å saksbehandle paragraf 70-søknaden med Finansdepartementet for å få en rask avklaring på merverdiavgiftområdet på tannhelsefeltet, og at de mente det var uheldig at Vestfold fylkesskattekontor «tester» saken på en gruppe lokale tannleger før den er avgjort. Vestfoldtannlegene har dermed fått utsettelse på innføringen av moms.

Alle kjenner en ekspert

Det ble ikke mye futt i diskusjonen etter presidentens innledning. Men alle var selvsagt ikke enige i alt som foreningen hadde gjort. Enkelte henviste til råd fra bekjente med kompetanse på feltet og mente foreningen burde valgt annen ekstern bistand, andre mislikte formuleringer i paragraf 70-søknaden, og atter andre mente at søknaden ikke burde vært sendt. De fleste syntes imidlertid i hovedsak å bifalle den strategien som var valgt, og de var også enige i at foreningen burde gå videre med det politiske påvirkningsarbeidet.

GudrunSangnes