Tannleger og helseproblemer

Skotske tannleger oppgir å ha flere nyreproblemer og dårligere hukommelse enn en kontrollgruppe av andre akademikere. Av 8 psykomotoriske tester som ble gjennomført på de to gruppene, var tannlegene bedre enn kontrollgruppen på én test og dårligere på én test, mens det var ingen forskjeller på de andre testene. Det var ingen sammenheng mellom kvikksølveksponering (bestemt ut fra målinger av kvikksølv i hår, negler og urin) og helseproblemer hos tannlegene. Målinger av kvikksølvdamp på tannlegenes kontorer viste at nesten 70 % av disse hadde områder hvor kvikksølvdampen lå over den yrkeshygieniske normen.

Kilde: Ritchie KA et al. Health and neuropsychological functioning of dentist exposed to mercury. J Occup Environ Med 2002; 59: 287 – 293.

Kommentar: Studien har flere metodiske svakheter som gjør det vanskelig å trekke noen konklusjoner om helserisiko for yrkesutøvende tannleger. Det er små grupper som er undersøkt (180 individer i hver), og kontrollgruppen skiller seg fra tannlegegruppen i alders- og kjønnsfordeling. Tannlegegruppen var eldre og hadde større innslag av menn. At tannlegegruppen rapportere flere helseproblemer kan derfor være knyttet til andre forhold enn yrkesmessig eksponering. Forfatterne kartlegger dagens eksponering for kvikksølv og setter den i sammenheng med helseproblemer som vanligvis tar lang tid å utvikle, og hvor en eventuell skadelig eksponering sannsynlig ligger 10 – 15 år tidligere. De målte kvikksølvverdier hos tannlegene var lave, som tegn på liten eksponering i dag, men det sier ingen ting om tidligere, eventuell høy, eksponering. Det er derfor helt naturlig at man ikke finner noen sammenheng mellom dagens eksponering og angitte helseplager.

Studien påviste områder med høy kvikksølvdamp i luften, eksempelvis rundt pasientstolen og ved amalgamatoren. Dette kan skyldes søl som har akkumulert over tid. Det kan således være et potensial for å bedret renholdet og kvikksølvsaneringen på tannlegekontorer.

Jon E.Dahl, 

forsker, EUROTOX registrert toksikolog, NIOM – jon.dahl@niom.no