Akuttbehandling innen endodonti

Før behandlingen starter, må man ha en diagnose – det er ikke tilstrekkelig at pasienten har smerter. Det var universitetslektor Michael Ahlquist og overtannlege Fredrik Erhardt enige om i foredragene på landsmøtet.

Smerter må ikke nødvendigvis ha sitt opphav i en tann. Selv om et røntgenbilde avslører en apikal lesjon, kan smertens opphav være et annet sted. De fleste apikale periodontitter er nemlig symptomfrie. Vær også oppmerksom på at en tann kan ha flere diagnoser. Odontologiske differensialdiagnoser til tannsmerter er marginal inflammasjon, perikoronitt, kjeveleddsbesvær og spenninger i plastfyllinger. Andre årsaker til smerte i kjeveregionen er maksillær sinusitt, nevralgier og nevrologisk-psykiatrisk lidelse. I sistnevnte fall må man være tilbakeholden med odontologisk terapi.

Diffuse tannsmerter kan være en spontan akuttisering av en kronisk pulpitt eller iatrogent utløst smerte i forbindelse med pågående endodonti. Betennelsesreaksjoner i pulpa kan være lokale, og reversible om det ikke er bakterier tilstede. Pulpa kan infiseres av bakterier via frakturer, karies, utett fylling og sprekker. Er pulpa først infisert, vil det på sikt gi pulpanekrose og apikal periodontitt med resorpsjon og granulasjonsvevsdannelse. Både reversible og irreversible pulpitter kan gi symptomer eller være asymptomatiske.

Smerteanamnesen er viktig; når og hvor er det vondt, smertens karakter og intensitet. Skarp, isende og kortvarig smerte som ikke lar seg undertrykke, kommer fra A-nervefibre i pulpa, og disse ligger nærmest odontoblastlaget. Dunkende, pulserende, diffus og langvarig smerte kommer fra C-fibre dypere i pulpa, noe som tyder på at inflammasjonen er mer utbredt i pulpa. Reagerer tannen på kulde, tyder det på en tidlig pulpitt, mens reaksjon på varme tilsier at prosessen har pågått en tid. Elektrisk vitalitetstest måler reaksjon – ikke reaksjon og sier ikke noe om graden av sensibilitet.

Når diagnosen er stillet, kan tannen behandles. Det er ønskelig å bevare pulpas vitalitet, og dette må være en ledetråd i behandlingen. I så måte må anestesi uten karkontraherende midler benyttes for å ikke kompromittere blodtilførselen. Første trinn i behandlingen av pulpitt er å fjerne fylling og karies, legge på sinkoksid-eugenol, og vente en uke. Er pulpa skadet, må den fjernes. Hvis det ikke er tid til fullstendig behandling, kan man fjerne kronepulpa helt ned til rotåpningen, og legge på sinkoksid-eugenol, samt slipe tannen ut av bitt. I nær 100 % av tilfellene vil dette gi smertefrihet. Ved akutt apikal periodontitt og tidsnød er det bedre å gi pasienten smertestillende og sette opp tilstrekkelig tid til pasientene senere. Man skal unngå å rense kanaler i tidsnød, dette kan lett gi iatrogene skader og gjøre vondt verre.

Ved akutte inflammasjoner kan det være problemer med tilstrekkelig anestesi. Ledningsanestesi, intraligementær anestesi, eventuelt intrapulpal gjennom en liten åpning til pulpacavum eller i rotkanalen kan forsøkes. Noen ganger vil ikke anestesien ta, man må da vurdere nytt besøk med premedisinering med sedativa.

Jon E. Dahl