Meld til Datatilsynet snarest

lAle privatpraktiserende tannleger var pålagt å sende «Melding om behandling av personopplysninger» til Datatilsynet innen 1. januar 2003. Dette gjelder uansett om man har manuell eller elektronisk journal. For Den offentlige tannhelsetjenesten er det tilstrekkelig med melding fra fylkestannlegen.

Pålegget er hjemlet i personopplysningsloven § 31 og helseregisterloven § 29. For de tannlegene som benytter elektronisk journal, er dette en forenkling fordi man ikke lenger trenger konsesjon. For dem som benytter papirjournal, er dette en «nyhet» fordi man tidligere ikke har vært pålagt meldeplikt.

Datatilsynet vil helst motta meldingen elektronisk. Dette gjøres ved å gå inn på www.datatilsynet.no. Der klikker du først på knappen Melding og konsesjon og så Meld elektronisk. Da kommer du rett inn i skjemaet. Det kan være en hjelp også å klikke på Veiledning (i skjemaet) og kjøre ut denne før man går i gang med utfyllingen av skjemaet.

Legg merke til at de som har konsesjon for bruk av elektronisk journal også skal klikke på Ny i skjemaets punkt 1. Punkt 1.3 Planlagt behandlingsstart kan være litt vrient siden det står at melding skal sendes minst 30 dager innen behandlingsstart. Vi går ut fra at man der oppgir dato for innsendelse av meldingen.

Når dette leses, er vi allerede i slutten av januar måned. Meldeplikten ble ikke kjent for Tannlegeforeningen før i desember, og da la vi ut en nyhet om saken på www.tannlegeforeningen.no omgående. Datatilsynet informerte riktignok om fristen allerede i januar 2002, men det var først etter tilsynets kunngjøring i avisene og en nyhet på Datatilsynets nettsted i slutten av november, at Tannlegeforeningen ble gjort oppmerksom på meldeplikten. Det er derfor grunn til å tro at mange tannleger ennå ikke har sendt inn melding. Vi går imidlertid ut fra at ingen blir utsatt for sanksjoner fordi man ikke har sendt inn meldingen innen fristen som var 1. januar 2003. Vår anbefaling er likevel:

Ikke vent, gjør det nå!

Hvis noen overhodet ikke har tilgang til Internett, er det mulig å rekvirere skjema for melding fra Datatilsynet, tlf. 22 39 69 00.

Sekretariatet