Tore Ramstad:

Specialistophobia chronica II

Tidende har i hvert nummer en side, «Presidenten har ordet», der NTFs president fremmer tanker og refleksjoner på vegne av foreningen. Som respons på presidentens «Bleking og gullsmykker – om tannlegens rolle» (1) tillot jeg meg under tittelen «Specialistophobia chronica – finnes det en kur?» (2) å etterlyse en mer åpen, positiv og inkluderende holdning fra NTFs side overfor spesialistene, spesialistutdannelsen og spesialistforeningene (inklusive spesial-). Dette fordi presidentens innlegg, slik jeg leste det, på en negativ og lite nyansert måte berørte forhold vedrørende spesialistens rolle i norsk odontologi. I sitt svar, «Olympisk mesterskap i kortslutning» (3), bruker presidenten mindre enn 10 prosent av sitt innlegg til å kommentere dette forhold. Han sier: «Påstanden om at NTF lider av «specialistophobia chronica» er i beste fall korrekt latin. Den er imidlertid meningsløs for alle som har fulgt foreningens systematiske og målrettede arbeid med å skaffe så vel utdanningsinstitusjonene som spesialistkandidatene bedre kår». Utsagnet bekrefter ønskeligheten av en bred debatt om spesialistenes plass i NTF.

Den øvrige 90-prosent-delen av presidentens svar oppfattes av meg som så vidt insinuerende, utenomsaklig, useriøs og rolleforvirret at jeg velger å se hans anførsler som gitt av Blich selv og ikke av NTFs president. Dette har med foreningens verdighet å gjøre.

Blich avslutter sitt innlegg med følgende: «Når Ramstad i sitt innlegg gjør verbal krysskopling til en olympisk gren, gjenstår bare å se hvem som blir tatt i dopingkontrollen (det er Blich og ikke meg som velger et debattnivå der motpartens innlegg karakteriseres ved introduksjon av olympiske øvelser som «verbal krysskopling» og «kortslutning» – TR)». NTFs medlemmer er vel kjent med hvilke kvaliteter som forbindes med personer som tas i dopingkontroll. Jeg er usikker på hva Blich her konkret sikter til for mitt vedkommende, en usikkerhet jeg forstår deles av andre av NTFs medlemmer. Jeg vil derfor be Blich i Tidendes spalter gjøre nærmere rede for dette.

Referanser

  • 1.Blich CC. Bleking og gullsmykker – om tannlegens rolle. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 79.

  • 2.Ramstad T. Specialistophobia chronica – finnes det en kur? Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 292.

  • 3.Blich CC. Olympisk mesterskap i kortslutning. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 293.

Adresse: Hosletoppen 19, 1362 Hosle.