NTFs svar om amalgam

NTF har avgitt høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet om forslag til retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer, der hovedkonklusjonen er at det primære mål må være at pasienten gis det behandlingsalternativ som fremstår som best; alle forhold tatt i betraktning. NTF ser at utviklingen går i retning av redusert bruk av amalgam, men også at amalgam fremdeles bør inngå blant de materialer som kan brukes ved fyllinger i molarer, selv om primærvalget er et annet. NTF finner det viktig at man ved ferdigstillelsen av reglene sørger for egnet informasjon både til tannlegene og til folk flest. Les mer om høringssvaret på www.tannlegeforeningen.no