Stilling ledig

Hordaland Fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I HORDALAND (DOT)

DOT har ca. 150 tannlegestillingar, over 400 tilsette på 80 tannklinikkar, fordelt på 9 distrikt.

DOT gir tenester til ­alle grupper pasientar, inkl. betalande vaksne.

Vi kan tilby:

  • Arbeid ved moderne utstyrte klinikkar.

  • Ei moderne og framtidsretta IT-løysing med tilgang til internett og e-post. Innan utgangen av 2002 vil ­alle ­våre klinikkar ha fått innført OPUS som journalsystem. Vi er også i ferd med å innføre digitalt røntgen på ­våre klinikkar.

  • Konkurransedyktig løn.

  • Bonus-/provisjonsavtale er f.t. under reforhandling.

  • Omfattande tilbod ­om faglege kurs.

  • I distrikta: hjelp til å skaffe bustad.

VOSS OG HARD­AN­GER TANNHELSEDISTRIKT

(Kommunane Voss, Odda, Kvam, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Jondal)

1/1 fast stilling som tannlege er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikken Lofthus med ambulering til tannklinikken Kinsarvik.

1/1 fast stilling som tannlege er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikken Øystese, Kvam kommune.

1/1 fast stilling som tannlege er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikkane Voss/Granvin.

Stillingane blir f.t. løna frå kr. 321.900 – 370.700, avhengig av ansiennitet. I tillegg eit administrasjons-tillegg tilsvarande 2 lønssteg.

Det blir gitt eit rekrutteringstillegg på kr. 20.000 årleg dei 2 førs­te åra. Rekrutteringstillegget blir utbetalt ved tiltreding med1 års bindingstid. Ved inngang av 2. arbeidsår blir utbetalt eit nytt tillegg med tilsvarande bindingstid. Dersom den tilsette sluttar før bindingstida er omme, må utbetalt tillegg attendebetalast i høve resterande bindingstid.

1 års vikariat som overtannlege i Voss /Hardanger tannhelsedistrikt er ledig. Stillinga kan bli fast ­utan ny utlysing.

Tenestestad kan leggjast til ein av dei ledige stillingane. For interne søkjarar frå distriktet, på noverande tenestestad.

Løn etter avtale.

Søk­ja­rar til stillingane må oppgje ­om dei og søkjer overtannlegestillinga.

1/2 fast stilling som kjeveortoped er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikken Odda.

Løn etter avtale.

Alternativt kan klinikken leigast ut til privat praksis etter avtale.

Stillingane gir dobbel konkurranseansiennitet etter 3 år ved søk­nad på annan stilling i DOT-Hordaland.

Opplysningar ­om stillingane får ein hos overtannlege Olav Lægreid, tlf. 53 641422.

SUNNHORDLAND TANNHELSEDISTRIKT

(Kommunane Stord, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar, Etne og Sveio)

1/1 fast stilling som tannlege er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikken Mosterhamn, Bømlo kommune. Stillinga kan bli flytta til tannklinikken Bremnes.

Stillinga blir f.t. løna frå kr. 321.900 – 370.700, avhengig av ansiennitet. I tillegg eit administrasjons-tillegg tilsvarande 2 lønssteg.

Det blir gitt eit rekrutteringstillegg på kr. 20.000 årleg dei 2 førs­te åra. Rekrutteringstillegget blir utbetalt ved tiltreding med 1 års bindingstid. Ved inngang av 2. arbeidsår blir utbetalt eit nytt tillegg med tilsvarande bindingstid. Dersom den tilsette sluttar før bindingstida er omme, må utbetalt tillegg attendebetalast i høve resterande bindingstid.

Stillinga gir dobbel konkurranseansiennitet etter 3 år ved søknad på annan stilling i DOT-Hordaland.

Opplysningar ­om stillinga får ein hos overtannlege ­Arne Njøsen, tlf. 53 410688.

Meir ­om stillingane i DOT:

Ny klinikkplan for DOT-Hordaland er under utarbeiding. For nokre av stillingane kan det bli aktuelt å flytte arbeidsstad til tannklinikkar i nærleiken.

De­ler av flytteutgiftene kan bli dekka etter dei reglar som gjeld i fylkeskommunen.

Dersom det blir aktuelt med kvelds-/laurdagsopne tannklinikkar, vil desse stillingane måtte ta del i ei slik arbeidsordning.

Det er ein føresetnad at dei som blir tilsette har norsk autorisasjon som tannlege og kan uttrykke seg lett forståeleg på norsk, svensk ­eller dansk.

Dei som blir tilsette må leggja fram tilfredsstillande attest frå skjembildeundersøking og tuberkulinkontroll før tiltreding.

Søk­na­den må innehalde opplysningar ­om telefon på dag- og kveldstid, tidlegare praksis, attestar, vitnemål og referansar med telefonnummer.

Ved søk­nad på fleire stillingar er det ønskjeleg at søkjar prioriterer.

Evt. søknadsskjema kan ein få frå overtannlegen.

Søknadsfristen er 09.10.2002.

Søknad skal sendast til Fylkestannlegen i Hordaland, Haukeland sykehus, 5021 Bergen.

Sjå og ­våre internettsider: http://fyt.ivest.no

Vikar i tannlegepraksis

Hyggelig og veldrevet enmannspraksis på Smestad søker kvalitetsbevisst tannlegevikar pga. sykdom. Det er aktuelt med langtidsleie, og ev. se­ne­re med kjøp. Praksisen er moderne utstyrt med bl.a. Opus Dental og Digital rtg. Det er ­gode kommunikasjoner med buss og bane, og to private parkeringsplasser. Gode betingelser for en velegnet kandidat. Henvendelse telefon 22 49 31 84 ­eller 90 67 58 10.

Assistenttannlege – Bergen

Tannlege søkes til moderne gruppepraksis meget sen­tralt i Bergen sentrum. God pasienttilgang. Dag og kveldspraksis. ­Ikke lørdag. 5 tannleger med assistenter. Skriftlig søk­nad sendes til: Bergen Storsenter Tannlegepraksis, tannlege Øyvind Skarstein, Strømgaten 8, 5015 Bergen. Tlf. 55 30 17 20.

Tannklinikk under ombygging (Oslo)

Søker kvalitetsbevisst tannlege 2 – 4 dager per uke med snarlig tiltredelse. På grunn av ombygning utvides stillingen til 100 % under vinteren 2002/2003. Vi tilbyr et faglig stimulerende miljø, moderne lokaler m.m. Vennligst kontakt oss snarest. B.mrk. 8’’

Østlandet

Vikar under svangerskapspermisjon ønskes til privat praksis med tre tannleger, i Elverum fra desember – 02. Stor pasienttilgang i et kjempetrivelig miljø. Henv. Kirkestua Tannlegekontor v/ Moen, tlf. 62 41 08 55 (j)/ 62 42 56 41 (p).

Bergen – ass.tannlege

Tannlege søkes til moderne guppepraksis i Bergen. Dag – og kveldspraksis. Tiltredelse etter avtale. God pas.tilgang og betingelser. CV kan sendes til: Sandsli Tannlegesenter v/ Tnl. Nils Tore Klock, Sandslihaugen 10, 5254 Sandsli. Tlf. 55 22 97 60

Vestlandet

Ønsker å utvide min solo­prak­sis beliggende i Ølen, Nord-Rogaland, da pasienttilgangen er meget stor. Arbeider selv 60 % pga. av vår lille Johanne, søker derfor driftig, selvstendig og ansvarsbevisst ass.tnl. i fulltidsstilling. ­Gode bet., nyinnredet kontor i lyse trivelige lokaler. Opus, Siemens unit, recall. Forøvrig kan dis­trik­tet tilby det meste, det ­være seg natur, friluftsliv ­eller urbane innslag. Henv. Kari Bergstrøm Lauritsen, pb. 153, 5588 Ølen, tlf. 53 76 89 90 (j)/ 53 75 67 05 (p).

Sørlandet (3 timer fra Oslo)

Assistenttannlege søkes til nyoppusset, moderne to-mansspraksis i sørlandsidyll. Meget koselig og godt miljø. Stilling ledig fra jan 03. Du kan velge mel­lom 50 – 100 % stilling. ­Gode vilkår/ inntjenings-muligheter. ­Type avtale etter ­dine ønsker. Er du enslig kan du bo gratis 20 m. fra sjøen. Jeg kan sende bilder på e-mail ­eller pr. post. For mer informasjon; tlf. 37 16 43 02 / 99 56 08 02 (p) el. 37 16 22 12 (j).

Tannpleier

Tannleier søkes til privat praksis i Oslo sent­rum 2 – 3 dager per uke f.o.m. november 2002. I praksisen arbeider 1 tannlege i full stilling, 1 tannlege i deltidsstilling, 1 tannpleier i deltidsstilling og 2 tannhelsesekretærer. Stillingen er et vikariat frem til 1. ja­nuar 2004. Lønn etter avtale. Henv. Tannlege Knut Klette, Pb. 1919 Vika, 0124 Oslo, e-post; kaklette@online.no

Bø, trivelig bygdesentrum i hjertet av Telemark

med ­gode buss- og togforbindelser til Oslo. Tannlege, ev. tannpleier søkes til veldrevet, privat praksis i moderne lokaler, full stilling. Praksisen drives i dag av 2 tannleger. For nærmere informasjon, ring tlf. 35 95 06 22 dagtid, ­eller 35 94 82 38 etter kl. 18 ­eller i helger.

Tannlege

  • Lei av bymas og stress

  • Pasientar som masar

  • Porselen som krasar

  • Liver er ­lite tess.

Vikane Tannlegekontor ( S: U: S) tilbyr privatpraksis i ny klinikk med ­gode arbeidstilhøve i Innvik- Nordfjords perle. Innvik ligg i sentrum av Sør-Noreg med ­gode kommunikasjonar til Oslo, Bergen og Trondheim – ekspressbuss fleire gonger i døgnet kvar veg. Køyretid til ­Oslo og Trondheim med personbil va. 7 timar – til Bergen, 3 til 4 timar. Sjå elles heimeside for Vikane: www.mamut.com/innvik_utvik Den rette person kan rekne med ein gjevande arbeidsdag og ei meiningsfylt framtid for seg sjølv og eventuell familie.

Ytterlegare opplysningar: Guttorm Sørland, 6793 Innvik, tlf. 57 87 43 04, e-post: gu.s@c2i.net

Søk­nad til; IRAS 6793 Innvik – e-post; iras@stryn.online.no

TRONDHEIM

Tannlegekontoret Sandvik med tannlegene Sissel S. Ohm og Ali Roushan søker etter assistenttannlege i allsidig praksis midt i Trondheim sentrum.

Det er snakk om 3 dager i uken fra januar 2003 med muligheter for mere på sikt. Det kan være muligheter til å begynne allerede i desember 1-2 dager dersom dette er ønskelig.

Vi ønsker oss en tannlege som synes det er kjekt med tannlegeverdenens allsidighet og har et godt humør som oss!

Ta kontakt på e-mail: si-sa2@frisurf.no eller via post:

Tannlege Sissel S. Ohm

Kongensgt. 11, 7013 Trondheim