Tannrestaureringsmaterialer

I fellesferien sendte Sosial- og helsedepartementet forslaget til «Ret­nings­linjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer» på høring. Høringsfristen er satt til 1. oktober, og hovedstyret vil innhente synspunkter fra lokalforeningene før vi avgir uttalelse. Vi er bedt om, spesielt, å vurdere de tannhelsemessige konsekvensene samt kostnadene for tannhelsetjenesten.

Det er hevet over tvil at materialalternativene i fyllingsterapien er blitt flere, og ­ikke minst har alternativene til amalgam gjennomgått for­bed­rin­ger som gjør dem langt mer anvendelige i dag enn tidligere. De koster imidlertid mer, først og fremst fordi behandlingen blir mer tidkrevende. Når tørrleggingen svikter, blir kvaliteten fortsatt uakseptabel. I de tilfeller der kompositt kan anvendes, vil kostnadene sannsynligvis ligge 30 – 50 prosent høyere enn for amalgam. Når man av tekniske grunner må ty til støpte kroner ­eller innlegg, vil behandlingen bli betydelig dyrere. Bruken av amalgam er redusert gjennom de siste 15 årene, og det er uvisst hvor stor kostnadsøkningen blir, for samfunnet og for pasientene, som etter fylte 20 år betaler av egen lomme.

Helsemyndighetene øns­ker «utfasing», men det vil fortsatt ­være tillatt å bru­ke amalgam. Vel å merke må det foreligge et informert samtykke, som inkluderer informasjon ­om myndighetenes restriktive holdninger. I denne sammenheng blir det viktig for Tannlegeforeningen å avklare tannlegenes rettssikkerhet. Dersom kritiske spørsmål skulle bli reist etter amalgambruk; hvor mye verd er et informert samtykke? I en helsepersonell–pasient-relasjon vil det ­være naturlig å forvente at helsepersonellet har et «kunnskapsforsprang». Dette ansvarliggjør. Spørsmålet tannlegenes fagforening må få avklart blir derfor: Vil det ­være trygt å innhente informert samtykke for å benytte et mate­riale som Sosial- og helsedirektoratet i 2002 ønsket å ­fase ut, blant annet av «føre-var»-grunner?

Vi har valgt å sende høringsutkastet til ­alle yr­kes­ak­ti­ve medlemmer, se vedlegg til Tidende nr. 10 (landsmøteprogrammet).

Sek­re­ta­ria­tet