Veiledning for forfattere av fagartikler

Manuskripter sendes til: Redaktøren, Den norske tannlegeforenings tidende.

Bidrag til den faglige del av tidsskriftet kan hentes fra alle felter innen odontologien, teoretisk og praktisk, men artiklene bør være av allmenn interesse for norske tannleger.

Artiklene bør være så kortfattet som mulig og skal være utarbeidet i samsvar med tidsskriftets veiledning. (Se også
)

Forfatterskap. Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for innholdet. Antallet forfattere bør ikke overskride 3–4. Når det er flere forfattere, må samtlige være enige om alle deler av artikkelen og alle må underskrive oversendelsesbrevet.

Manuskriptet skal være på norsk. Det skal være skrevet med dobbel linjeavstand og bred marg (ca 30 linjer pr side og 5,5 cm marg) og sendes inn i to eksemplarer. Bruk vanlige bokstavtyper, ikke versaler (store bokstaver). Unngå kursivering, uthevinger og andre typografiske effekter.

Manuskriptets første side skal inneholde: i rekkefølge: forfatternavn, overskrift (tittel), forfatters stilling og institusjon/tjenestested. I tillegg påføres kontaktpersonens navn og adresse, faks- og telefonnummer, ev e-postadresse. Inntil 5 nøkkelord, dekkende for innholdet
angis.

Overskriften skal være kort og klar og dekke artikkelens problemstilling. Manuskriptets andre side skal begynne med et kort sammendrag, som ikke bør overskride 150 ord.

Hovedavsnittene i artikkelen bør deles opp med overskrifter, ev undertitler, helst ikke i mer enn tre forskjellige grader.
Forkortelser skal ikke ha punktum, eksempelvis etc, stk, ev, osv. Forkortelser for betegnelser, metoder, prosedyrer ol skal skrives helt ut (i parenteser) første gang de brukes.

Engelske uttrykk bør, dersom det er mulig, oversettes til norsk. Unngå fremmedord når gode norske ord er dekkende.

English summary, med overskrift, kreves til alle artikler. Det skal ikke overskride 200 ord.

Litteraturhenvisninger: Bare publiserte arbeider inkluderes i litteraturlisten, og antall litteraturhenvisninger bør normalt ikke overskride 20. Hvis forfatteren ønsker å ha med flere, må dette begrunnes og avtales med redaksjonen. I litteraturlisten ordnes arbeidene numerisk i den rekkefølgen som de første gang forekommer i teksten. Henvisninger som bare siteres i tabeller og figurtekster, skal nummereres i den rekkefølgen den aktuelle tabell eller figur først omtales i teksten.

Personlige meddelelser og upubliserte data (foredrag, innlegg ved kongresser osv) tas ikke med i litteraturlisten, men innarbeides i teksten. Slike henvisninger må forelegges de personer det vises til før bruk. Henvisning til upubliserte arbeider som er akseptert for publisering, godtas dersom det vedlegges kopi av godkjenningsbrev.

Etikk: Ved presentasjon av kliniske undersøkelser skal det kunne redegjøres for hvorvidt prosedyrene er i overensstemmelse med gjeldende etiske retningslinjer (f eks Helsinkideklarasjonen), og om nødvendige tillatelser og samtykkeerklæringer er innhentet. Det må tas hensyn til pasienters krav på anonymitet. Det skal foreligge informert samtykke om bruk av f eks bilder som kan identifisere enkeltpersoner.

Selve litteraturlisten utarbeides etter Vancouversystemet. Navn på tidsskrifter skal forkortes i overensstemmelse med Index Medicus.

Henvisning til en tidsskriftsartikkel skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, artikkelens tittel, tidsskiftets navn, årstall, volumnummer, og artikkelens første og siste side, oppført i denne rekkefølge. Henvisninger til bøker skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, bokens tittel, utgiversted, forlag (utgiver) og årstall.

Henvisning til internett angis med full adresse (URL) og dato for avlesning i parentes.

Eksempler:
Strand GV, Olsen HC, Selliseth NS. Binding til dentin. Nor Tannlegeforen Tid 1995; 105: 426–9.

Hansen BF. Epidemiological Studies of Periodontal Diseases in Adolescents and Adults [doktoravhandling]. Oslo: Universitetet
i Oslo; 1994.

Hellevik O. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 1991: 21–33.

Kvam E. Adverse effects of orthodontic treatment. I: Thilander B, Rönning O, redaktører. Introduction to orthodontics. 2 ed.
Karlshamn: Gothia; 1995: 195–206.

Sikring av kvalitet i helsetjenesten Helsedirektoratets utredningsserie 4: 1991. Oslo: Helsedirektoratet; 1991.

Society for Risk Analysis. Glossary of Risk Analysis Terms. http://www.sra.org/glossary.htm (avlest 10.03.1998)

Illustrasjoner benevnes Fig og omfatter tegninger, diagrammer og fotografier. De nummereres fortløpende med arabiske tall, på baksiden, der også forfatternavn og figurens orientering angis. Hver illustrasjon skal ha figurtekst som skrives på eget ark og nummereres fortløpende. Alle illustrasjoner må kunne tilpasses tidsskriftets spaltebredde eller sidebredde. Fotografier (sort/hvitt eller farge) skal foreligge på blankt papir (to sett papirkopier) eller som lysbilder. Eventuelle lysbilder sendes inn når manuskriptet er godkjent. Tegninger og diagrammer må ha en utforming og et format som er egnet for trykking. Tegninger og diagrammer kan være i farger. Søk om nødvendig faglig assistanse i forbindelse med produksjon av bilder, tegninger og diagrammer.

Tabeller skrives på egne ark og nummereres med arabiske tall. Hver tabell skal ha en kort, forklarende tekst som kan forstås uavhengig av artikkelteksten. Tabellen må ha en utforming som tilsvarer tidsskriftets format.

Forkortelser utføres i henhold til International List of Periodical Tide Word Abbreviation, 1970 og Système International d’Unités (SI). Tannbetegnelser skal være i henhold til totallsystemet (ISO 3950-1977).

Manuskripter som er godkjent for publisering, mottas gjerne på diskett (bruk ny diskett og merk den med navn og maskin- og programvare). Utskrift av siste versjon må følge disketten. Figurer kan mottas på diskett når de er i et vanlig programformat.

Korrektur vil bli sendt forfatterne. Den returneres til redaksjonen snarest mulig. Forfatterne må ikke gjøre forandringer fra det opprinnelige manuskript når artikkelen er satt, da rettelser fordyrer og forsinker publiseringen.

Tidende betinger seg rett til å publisere fagartikler/annet stoff via internett.