Praktiske opplysninger

Formann:

Øyvind Asmyhr, Romerike Tf

Viseformann:

Gerd Nustad, Sør-Trøndelag Tf

Medlemmer:

Sigrid Aas Eriksen, Troms Tf
Nils Holmbakken, Telemark Tf

Varamedlemmer:

Nina Wiencke Gerner, Oslo Ts
Reidunn Holm, Buskerud Tf

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Bergen:Einar Berg

Oppnevnt fra Det odontologiske fakultet, Oslo:Tore Bjørnland

Henvendelser til fagnevnden skjer til:Postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo
Tlf 22 54 74 00, Fax 22 55 11 09

 

Fagsjef: Morten Rolstad, tlf: 22 54 74 09
E-post:

Registrering: Kjell-Ivar Karlsen, tlf: 22 54 74 08
E-post:

Regnskap: Kjersti Bøhren, tlf: 22 54 74 07
E-post:

Fagkonsulent: Margrete Sæter, tlf: 22 54 74 14
E-post:

 

Augustkursene 1998 vil foregå i Kongressenteret Folkets Hus ved Youngstorget, midt i Oslo sentrum. Senteret er lett å nå med offentlige kommunikasjonsmidler. Parkeringsmulighetene er gode (parkeringshuset «Ibsen»), og det finnes flere hoteller i nærheten. Sekretariatet kan gi nærmere informasjon om dette. Under kursene kan NTFs sekretariat kontaktes i Kongressenteret på telefon 23 06 10 10 eller på telefax 23 06 10 09. Eventuelle beskjeder til kursdeltakerne kan også formidles på disse numrene.

 

PåmeldingPåmelding skjer ved innsending av utfylt påmeldingsskjema, som er forhåndsfrankert. Skjemaet finnes som vedlegg til dette nummer av Tidende. Vi ber om at det utfylles nøyaktig slik at feil i registreringen kan unngås. For alle tannlegers del vil påmeldingsskjemaet være påtrykt navn, adresse og medlemsnummer. Hvis påmeldingen gjelder samme person som påtrykt navn, er det ikke nødvendig å fylle ut navn og adresse på nytt. For å unngå feilbehandling i posten, bør det settes et kryss over navnet før innsending.

Ved påmelding av annen tannlege, tannlegesekretær, tannpleier, tanntekniker eller annet personell må navn og adresse på kursdeltakeren fylles inn i rubrikken øverst på skjemaet. Kryss av for kategori.

Dersom en annen enn den som melder seg på som kursdeltaker skal betale kursavgiften, må påmeldingsskjemaets rubrikker for dette formålet fylles ut med betalers navn, adresse og ev medlemsnummer for tannleger.

Det skal sendes ett skjema for hver person som meldes på kurs. Dersom du skal melde på flere personer, vennligst kontakt Kjell-Ivar Karlsen i NTFs sekretariat for å få tilsendt flere skjema, eller kopiere selv.

Studenter kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler redusert kursavgift. Ta kontakt med sekretariatet for nærmere opplysninger.

Ved kurs med begrenset deltakerantall har medlemmer av NTF fortrinnsrett.

Målgruppe
For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Tannleger som ikke er medlem av NTFTannleger som ikke er medlem av NTF, har adgang til kursene, men må betale et tillegg på kr 400,– pr kurs.

Kursavgift – betalingEtter at påmeldingsfristen er utløpt, sender NTFs sekretariat ut bekreftelsesbrev og faktura til alle registrerte kursdeltakere. Kursavgiften må betales senest den dato som er angitt på fakturaen. Det regnes ikke som avbestilling ikke å betale kursavgiften.

Annen betalerDersom en annen enn deltakeren skal betale kursavgiften, blir fakturaen sendt direkte til den som er angitt på påmeldingsskjemaet som «annen betaler». Kursdeltakeren får eget bekreftelsesbrev for kurspåmeldingen(e).

Påmeldingsfrist1. juni 1998

Forandring av påmeldingHvis du ønsker å gjøre forandringer i forhold til den påmeldingen du opprinnelig sendte inn, må NTFs sekretariat kontaktes. Dersom du alt har fått tilsendt faktura, er det særlig viktig at du ikke gjør endringer på denne. Beløpet på innbetalingsblanketten må ikke endres! Ved endringer i fakturert beløp vil NTFs sekretariat sende ut tilleggsfaktura eller kreditnota på den angjeldende sum.

AvmeldingAlle avbestillinger skal meldes til NTFs sekretariat i god tid før kursarrangementet. Manglende betaling av tilsendt faktura regnes ikke som avmelding.

Ved avmelding må det betales en administrasjonsavgift på kr 350,– pr kurs. Resten av kursavgiften vil bli refundert. Ved avmelding senere enn 10 dager før, eller ved uteblivelse, må hele kursavgiften betales.

 

Praksis ved påmelding til lokale kurs er noe varierende. Ved hvert enkelt kurs er oppført de opplysninger som foreligger når kurskatalogen går i trykken. Lokalt vil det gå ut mer informasjon når tiden for kurset nærmer seg.

De som ønsker å gå på kurs utenfor sin egen lokalforening, bør henvende seg i god tid før kurset til «kontaktpersonen» som er oppgitt for hvert enkelt kurs.

 

NTF forbeholder seg retten til å avlyse kurs der det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere, eller dersom uforutsette forhold utenfor NTFs kontroll (force majeure) vanskeliggjør gjennomføring.

 

ReiserabatterDet vises til NSBs og flyselskapenes ordinære rabattordninger.

Fradrag ved skatteligningenDet er antatt at tannleger har krav på fradrag for utgifter til deltakelse i kurs og foredrag som arrangeres utelukkende med sikte på å gi tannlegene påkrevet orientering om emner av faglig art. Utgifter som kan trekkes fra, er kursavgiften, reiseutgifter, kost og eventuelle utgifter til opphold.

Ved beregning av reiseutgifter, er det billettpris med vanlig offentlig befordringsmiddel som legges til grunn. Reise med egen bil vil bare godtas når det er forbundet med store ulemper å nytte rutegående befordring. Bilutgiftene vil i så fall regnes etter kr 1,95 pr km (reise mellom hjem og «arbeidssted»).

Ved møter eller kurs der det ikke er nødvendig med overnatting, beregnes bare kostgodtgjørelse. Næringsdrivende med regnskapsplikt må legitimere sine utgifter. Det er ikke lenger tilstrekkelig å vise til statens satser.

 

Meld deg på nå – betal siden!

Påmeldingsrutinene er beskrevet under avsnittet Praktiske opplysninger på forrige side. Legg spesielt merke til følgende:

  • Påmelding skjer ved hjelp av påmeldingsskjemaet som er vedlagt kurskatalogen. Skjemaet er ferdig frankert.

  • Påmelding kan også skje via Tidendes hjemmeside på Internett: .

  • NTFs sekretariat registrerer påmeldingene i kurssystemet, og sender ut bekreftelsesbrev og faktura for innbetaling av kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt.

  • Fakturert kursavgift må betales innen en angitt frist for at kursplassen skal være sikret. Det vil ikke bli betraktet som en avmelding at kursavgiften ikke blir betalt.

  • Beløpet på fakturaen må ikke forandres. Ved endring i forhold til påmeldingen må sekretariatet kontaktes.

 

Det er mulig for utstillere å stille ut i foajeen på Folkets Hus. Ønsker man en utstillingsplass, skal bestillingen sendes skriftlig til NTFs sekretariat. Man kan eventuelt bestille bare for en dag eller for hele uken. Spørsmål angående dette kan rettes til Kjell-Ivar Karlsen i NTFs sekretariat på tlf 22 54 74 08.