Stillingsannonser

Nordland Fylkeskommune,Tannhelsetjenesten
Overtannlegen i Ofoten, Postboks 64, 8520 Ankenesstrand. Tlf. 76 95 96 03

Ofoten tannhelsedistrikt, Narvik kommune

Tannlege

Ved Bjerkvik tannklinikk, 4 mil nord for Narvik, er det ledig stilling som tannlege. Nærmere opplysning ved overtannlege Paul Sørdal, tlf. 76 95 96 03. Søknad med kortfattet CV, kopi av attester, vitnemål og referanser, samt helseattest og tuberkulinprøve av nyere dato sendes Overtannlegen i Ofoten.

 

 

Oppland fylkeskommune Tannhelsetjenesten

Ledig stilling for tannlege ved tannklinikken Heidal, Nord-Gudbrandsdal tannhelsedistrikt

Ved tannklinikken i Heidal er det ledig engasjement for tannlege fra 1.1.­1.11.99

Stillingen lønnes etter offentlig lønnsregulativ i lønnsramme 16.3, lønnstrinn 33­45 avhengig av ansiennitet. Pliktig medlemskap i KLP, pt 2 % av brutto lønn. arbeidsvilkår ihht gjeldende lover, regler og avtaler. Den som tilsettes må ellers rette seg etter fylkeskommunale tilsettingsvilkår. Noe ambulering må påregnes.

I Tannhelsetjenesten i Oppland er det gode muligheter for fagutvikling og etterutdanning. Før tiltredelse må det fremlegges tuberkulinprøve og legeattest for røntgenundersøkelse av lunger foretatt i løpet av de siste 3 mnd.

Forespørsel rettes til fylkestannlege Bjørn Ellingsæter, tlf 61 28 92 31 eller til overtannlege for Nord-Gudbrandsdal tannhelsedistrikt, Anders Tvete tlf 61 29 81 32.

Søknad merket «stilling nr 32/98» vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen 8.10.98 til Oppland fylkeskommune, Tannhelsetjenesten, Kirkegt. 76, 2600 Lillehammer.

«Bivirkningsgruppa for odontologiske biomaterialar» ­ heretter kalla eininga ­ arbeider innan feltet bivirkningar relatert til bruk av materialar som brukast i tannhelsetenesta. Eininga si verksemd er ein vidareføring og utviding av ei verksemd som har vore organisert som eit prøveprosjekt ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen sidan 1993, på oppdrag frå og finansiert av Sosial- og helsedepartementet. I samband med handsaminga av statsbudsjettet for 1998 vedtok Stortinget at verksemda skal halde fram.

Leiar for bivirkningsgruppa for Odontologiske biomaterialar - åremålsstilling, 5 år (MRK 98/181 U)

Ved Universitetet i Bergen er det ledig stilling som leiar for Bivirkningsgruppa for odontologiske biomaterialar. Bivirkningsgruppa er eit eksternt finansiert prosjekt organisert under stiftelsen Universitetsforskning Bergen (UNIFOB), med atterhald om endring av organisasjonsmodell. Grunnfinansieringa kjem frå Sosial- og Helsedepartementet.

Stillinga er på åremål for ei periode inntil 5 år, med høve til fast tilsetjing.

Utf. oppl.: professor dr.med. Svein Helland, Hudavdelingen, Haukeland sjukehus, tlf. +47 55 97 39 20 ev Bivirkningsgruppen, tlf +47 55 58 62 71. Søknadsfrist: 10. oktober 1998.

Fullst. utlysingstekst: Norsk lysingsblad nr. 217 av 19. september 1998 eller Internett:

 

 

Skoletannmedisinske tjenester i Bern

Kjeveortoped

For å avlaste vår kjeveortoped søker den skoletannmedisinske tjeneste i Bern en kjeveortoped. Ansettelse ønskes så snart som mulig. Vi er en større klinikk i sentrum av Bern. Våre pasienter omfatter barn og ungdom opp til 21. aldersår. Vi kan tilby interessante, selvstendige arbeidsoppgaver med et bredt spektrum av forskjellige kjeveortopediske behandlingsteknikker.

Ansettelsesvilkårene: Lønn og sosialforsikring retter seg etter personalforskriftene for Stadt Bern.

For nærmere opplysninger kan du melde deg hos Dr J Denstad.

Tlf. 00 41 31 331 44 21. Søknad med de nødvendige dokumenter bes sendes til Die Leitung des Schulzahnmedizinischen Dienstes der Stadt Bern, Rodtmattstrasse 47, 3014 Bern, Sveits.

 

 

Tannhelsetjenesten i Akershus er organisert som en institusjon med fylkestannlegen som øverste faglige og administrative leder. Tjenesten er delt inn i 8 distrikter som ledes av overtannlege. Vi har også en spesialtjeneste. Totalt har vi ca. 260 stillingshjemler og ca. 100 klinikker. Budsjettet for 1998 er brutto 105 mill. kroner. Vi behandler aller grupper av pasienter av det prioriterte klientell.

Tannhelsetjenesten

I Skedsmo/Nittedal distrikt er følgende stillinger ledige:
1 helårsstilling med klinikksjeffunksjon. I tilfelle internt opprykk blir det ledig 1/1 stilling m/ 14,8% trekk for skoleårets fridager.

1/1 stilling m/ 14,8% trekk for skoleårets fridager.

Arbeidet består i tannbehandling av pasienter innenfor de prioriterte grupper. Klinikksjefen skal i tillegg samordne klinikkens daglige drift. Det kreves faglig dyktighet og gode samarbeidsegenskaper. Yrkeserfaring fra offentlig tannhelsetjeneste er ønskelig. Den som ansettes må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Ny attest for tuberkulinstatus og røntgenundersøkelse av lungene må legges frem før tiltredelse.

Stillingene lønnes i lønnsrammekode 16.3, lønnstrinn 33-45 avhengig av ansiennitet. Det gis 1 lønnstrinn i tillegg for klinikksjeffunksjon. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.

Søknad vedlagt attester og vitnemål sendes innen 2. oktober 1998 til:

Tannhelsetjenesten i Akershus,
Skedsmo/Nittedal distrikt
Nittedalsgt. 59
2000 Lillestrøm

Nærmere opplysninger gis av overtannlege
Grete Løep, tlf. 63 81 36 35.