logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Tannhelsetjenesten foreslås lagt til kommunen

Tannhelsetjenesten foreslås lagt til kommunen

Flertallet i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité går inn for å flytte tannhelsetjenesten fra fylkeskommunalt til kommunalt forvaltningsnivå.

I den foreløpige innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om «nye oppgaver til større kommuner» som er publisert på Stortingets nettsted, står det følgende om tannhelsetjenesten:

 «Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene. Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner. Regjeringen må vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i spesialisttannhelsetjenesten. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til høringen og til at tannhelse er en oppgave som løses godt i dag av fylkeskommunene og at det er ingen grunn til å bryte opp fungerende fagmiljø og føre dette over i ulike former for interkommunalt samarbeid.» 

Se hele den midlertidige utgaven av Innst. 333 S (2014-2015)

Tannlegeforeningen (NTF) har både i høringsmøte med komiteen, i kontakt med alle de politiske partiene på Stortinget og sist i kronikk i Aftenposten 24. mai påpekt at saken er for dårlig begrunnet, og at vedtak om flytting ikke burde fattes før det foreligger et forsvarlig utredningsgrunnlag. NTF beklager at de ikke er blitt lyttet til av flertallet i komiteen som nå har avgitt innstilling. 

Les også hva som står om tannhelsetjenesten i Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.