logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / ESA-saken, lovendring på høring

ESA-saken, lovendring på høring

Som en oppfølging av ESA-saken har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut høringsforslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har slått fast at finansieringen av tannhelsetjenester som fylkeskommunen tilbyr voksne pasienter mot betaling kan innebære offentlig støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen. ESA påpeker at mangelen på nasjonalt regelverk om adskilte regnskaper medfører at det ikke kan utelukkes at det forekommer kryssubsidiering av den kommersielle delen av tannhelsevirksomheten.

Tannhelsetjenester som fylkeskommunen yter til voksne mot betaling i distrikter hvor det er mangel på private tjenestetilbydere, kan gis offentlig støtte på visse betingelser. Disse betingelsene er i dag ikke oppfylt og ESA anbefaler at det iverksettes tiltak for å rette på dette.

På bakgrunn av dette foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å endre tannhelsetjenesteloven slik at fylkeskommunen kan pålegges en plikt til å føre separate regnskaper for de ulike delene av tannhelsevirksomheten. I tillegg foreslås lovendringer for å klargjøre fylkeskommunens ansvar for å yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling i områder av fylket hvor det kan være behov for offentlig subsidierte tjenester som følge av mangel på private tjenestetilbydere.

Frist for innspill fra høringsinstansene er satt til mandag 22. september

Les mer på HODs nettsider

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.