Intervju med leder av valgkomiteen – Arnt Einar Andersen

Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

2023 er representantskaps-år, noe som betyr at foreningens medlemmer må sette seg inn i og ta stilling til en rekke viktige vedtak og beslutninger. Blant disse er valg på tillitsvalgte i sentrale utvalg og organer, og valgkomiteen er for lengst i gang med sitt arbeid med å finne gode kandidater. Vi har tatt en prat med komiteens leder Arnt Einar Andersen for å høre mer om arbeidet som er underveis.

Hva er de viktigste oppgavene valgkomiteen?

Leder av valgkomiteen Arnt Einar Andersen.

Den aller viktigste oppgaven sier seg jo litt selv – det er å finne gode kandidater til de ulike vervene. Det vil si at vi skal identifisere de riktige kandidatene, men vi skal også motivere dem til å stille til valg. Vi skal lage en innstilling til den beste mulig sammensetningen, ikke bare for det enkelt verv, men slik at sammensetningen av utvalgene er godt balansert og speiler medlemsmassen på best mulig måte med tanke på både kjønn, alder, sektor og geografi. Det er jo viktig at de tillitsvalgte representerer bredden i foreningen.

Vi må også arbeide litt som et rekrutteringsbyrå. Det vil si at vi ikke bare kan tenke på årets valg, men at vi jobber langsiktig for å sikre en tilførsel av nye kandidater som har potensiale for å kunne gå inn i andre posisjoner etter hvert. Da må vi ha et enda bredere nedslagsfelt, og aktiverer lokalforeningene i større grad enn før, slik at vi kan tenke i et litt lengre perspektiv. Det å være tillitsvalgt er jo som en utdanning hvor man bygger kompetanse, så vi forsøker å få tak i de kandidatene vi tror kan vokse og skape seg en «karriere» i foreningen.

Medlemmene av valgkomiteen: (fra venstre) Per Fredrik Valle, Mette Helen K. Johansen, Marianne Horgen og Atle Hagli.

Kan du si litt om hvordan dere arbeider, og hva arbeidet medfører?

Vi har hatt en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Det har vært en del nettmøter, men vi har også forsøkt å holde fysiske møter der vi kan møte mulige kandidater og etablere kontakter og relasjoner med tillitsvalgte i lokalforeningene. Det betyr at vi ofte legger de fysiske møtene til øvrige fora og arrangementer. Da får vi større kontakt med tillitsvalgte uten at det påfører foreningen noen ekstra utgifter.

I tillegg til møtene hvor vi treffes og jobber samlet er det også en del individuelle arbeidsoppgaver. Vi har fordelt ansvaret for lokal- og spesialistforeningene og de ulike organene mellom oss, og jobber med dette hver for oss etter en avtalt plan.

Også gjennomfører vi intervjuer med en del av kandidatene. For hovedstyret og noen av de andre tillitsvervene gjennomføres det både to og tre intervjuer før vi har den informasjonen vi trenger for å gjøre en vurdering og ta en beslutning. Ved slike intervjuer deltar hele valgkomiteen, men det er en som leder samtalen. Hvis det er mange gode kandidater må vi være grundige, og skal jo også kunne dokumentere og begrunne våre valg.

Her er det viktig å få sagt at hvis man ikke blir innstilt etter en slik prosess så betyr ikke det at man ikke er god nok eller en dårlig kandidat. Noen ganger må vi vrake kandidater som er strålende gode, men som likevel ikke passer inn i det store bildet og sammensetningen. Det kan være andre ting enn personlige egenskaper som gjør at vi velger å gå for en annen kandidat.

Valgkomiteen fikk jo også ny instruks på forrige representantskap så vi har blitt nødt til å legge om måten vi arbeider en del. Det betyr at vi har jobbet en del med å lage nye arbeidsmetoder, tilpasse oss og planlegge arbeidet på en ny måte. Vi har blant annet utarbeidet en del standarddokumenter og maler som kan brukes fremover for å sikre at valgkomiteen oppfyller forpliktelsene i instruksen.

Hva har vært de største utfordringene mens du har vært leder?

Det har vel egentlig ikke vært noen store utfordringer. Det må eventuelt være det at vi har fått denne nye instruksen – det har medført vesentlig større arbeidsbelastning akkurat denne perioden fordi vi har måttet jobbe opp nye strukturer og arbeidsmåter. Vi har gjort et grunnarbeid som skal kunne overleveres til neste valgkomite slik at ikke de trenger å begynne fra «scratch». Å gå opp den veien har vært litt krevende, men også veldig gøy. For instruksen er veldig riktig, og jeg er veldig enig i endringene, men det har jo tatt litt tid å tilpasse arbeidet.

Hvordan oppleves det å være leder for komiteen/utvalget?

Jeg synes det har vært veldig givende. Det er en veldig bra gjeng med mye engasjement som har samarbeidet godt. Medlemmene i komiteen har jobbet selvstendig og løst oppgavene på en god måte. Vi har hatt gode samtaler både i og utenfor møtene. Det er veldig sosialt å være tillitsvalgt, og det er jo alltid gøy å møte andre likesinnede som brenner for foreningen.

Har du noen oppfordringer til NTFs medlemmer?

Jeg synes det er viktig å huske at foreningen er summen av alle medlemmene. NTF er ikke bare sekretariatet eller de tillitsvalgte. For at NTF skal være en god forening er vi helt avhengig av aktive medlemmer som også stiller til valg, bidrar i arbeidet og har meninger. Jeg vil jo oppfordre alle til å engasjere seg – og kanskje spesielt hvis du ikke er helt enig i foreningens arbeid eller er kritisk til det NTF leverer. Da bør du stille på lokalforeningsmøtet og delta på representantskapet. Hvis du har noe å klage på bør du si det til foreningen og bidra til endring ved å søke tillitsverv, ikke bare ytre deg på sosiale medier. Vi trenger engasjement, og lytter gjerne til kritikk og nye ideer.

Husk frist for å komme med forslag!

Som medlem av NTF kan du sende forslag på kandidater til alle verv som skal velges på representantskapsmøtet 24.–25. november 2023.

Forslag på kandidater kan sendes direkte til valgkomiteen på e-post: valg@tannlegeforeningen.no, og fristen for å komme med forslag er 25. mai 2023.