NTFs fag og etterutdanningsutvalg – intervju med leder Elisabet Jonsson

Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

En av NTFs viktigste oppgaver er å tilby medlemmene et bredt og attraktivt etterutdanningstilbud, og en stor del av sekretariatets ressurser vies utvikling, administrasjon, markedsføring og gjennomføring av kurs og etterutdanning. NTFs fag- og etterutdanningsutvalg (FEU) spiller også en sentral rolle i dette arbeidet. Vi har tatt en prat med utvalgsleder Elisabet Jonsson for å høre med om hvordan de jobber.

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg, februar 2023. Bak fra venstre: Sverre Aukland, Jie Yuan Wu, Qalbi Khan & Kristin Kolltveit. Foran fra venstre: Arne Lund, Siri Flagestad Kvalheim, Elisabet Jonsson og Sigbjørn Løes.

Hva er de viktigste oppgavene for FEU?

Vi skal være et rådgivende organ for NTF i etterutdanningssaker og bidra med faglig innhold til NTFs kurs. Vi er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av NTFs etterutdanningstilbud. Det betyr blant annet at vi jobber med å sette sammen det faglige programmet for landsmøtet, symposiene og digital fagdag, men vi bidrar også med innspill og idéer til webinarer, nettkurs og TSE-moduler. I tillegg deltar vi på ulike fora med foreningen, inkludert Forum for etterutdanning hvor vi møter kurskontaktene i lokalforeningene.

Hvem er medlemmene i utvalget?

Utvalget består av fem medlemmer som er valgt av representantskapet, og en representant oppnevnt fra hvert av de tre lærestedene. Målet er at utvalget til enhver tid skal representere medlemsmassen gjennom å være både privatpraktiserende og ansatt i offentlig praksis, og en kombinasjon av allmenntannleger og spesialister. Ideelt sett skal utvalgets fagkompetanse og nettverk være så bredt som mulig for å ivareta de fleste interesser innenfor medlemsmassen og odontologien.

Hva har vært de største utfordringene mens du har vært leder?

FEU-leder Elisabet Jonsson under åpningen av NTFs landsmøte 2022.

Beslutningen om å innføre obligatorisk etterutdanning var allerede innført da jeg begynte som leder for FEU, men et sånt vedtak forplikter NTF og utvalget til å tilby et etterutdanningstilbud som våre medlemmer ønsker å delta på, som favner bredt og representerer alle fagdisiplinene. Det kan være en utfordring, men heldigvis er utvalget godt representert med meget habile tannleger, tannlegespesialister og vitenskapelig ansatte tannleger som er idérike, erfarne, og har bred kontaktflate mot foredragsholdere i inn- og utland. Vi har jo også tatt mål av oss å levere etterutdanning til alle NTFs medlemmer, inkludert til spesialistene – og der er vi nok ikke helt i mål enda.

En annen utfordring er å sikre at kursene er relevante for medlemmene på det stedet de er i sin karriere. Den nyutdannede har et annet behov for kurs enn tannlegen som har jobbet en god del år eller tannlegen som nærmer seg pensjonsalder. Noen ganger må kurs fokusere på et smalere tema for å treffe godt, mens andre kurs retter seg mot den allmennpraktiserende gjennomsnittstannlegen som jobber med alle typer pasienter.

Naturligvis var pandemien også en utfordring ved at vi måtte omstille flere av kursene til nettbaserte utgaver. Men det medførte ikke bare ulemper. En kjensgjerning med den digitale kursversjonen er jo at vi kan få flere deltakere med på våre kurs og få budskapet lettere ut i det ganske land. Ut fra dette kom også idéen om Digital fagdag, noe som har vist seg å bli et ettertraktet tilskudd i etterutdanningstilbudet. Vi ser likevel i medlemsundersøkelser og kursevalueringene at vi tannleger helst ønsker å møtes til fysiske kurs.

Kan du si litt om hvordan FEU arbeider, og hva det vil si å sitte i utvalget?

Hovedregelen er todagersmøter fire ganger i året. I tillegg blir det en del kortere digitale møter knyttet til de ulike arrangementene. Heldagsmøtene fungerer som verksted for «kurssnekring», hvor vi jobber parallelt med flere kurs etter respektive fremdriftsplaner. Her er det mange datoer å forholde seg til mer eller mindre året rundt, så det blir en del hjemmejobbing på oss alle for å følge opp. I tillegg til møtevirksomheten er representanter fra FEU til stede ved NTFs større fagarrangement, og under landsmøtet fungerer vi som verter som presenterer de ulike foredragene som foregår i flere paralleller over tre dager. Flere av medlemmene i sittende FEU er jo også selv foredragsholdere og holder en del foredrag, samt fungerer som moderatorer på NTFs symposier. Det er ikke et krav at man skal kunne være foredragsholder for å sitte i FEU, men man må være interessert og opptatt av fag og emner som våre tannleger ønsker kurs om. Man må også være litt kreativ, ha idéer, være engasjert og ha et ønske om å ta i et tak for NTFs etterutdanning.

Vi som sitter i utvalget har også som oppgave å holde oss oppdaterte på nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og å finne nye, fremadstormende og talentfulle foredragsholdere som er gode pedagoger og gir evidensbasert etterutdanning til våre medlemmer.

Utvalget jobber også tett opp mot NTFs flinke sekretariat. Vi jobber spesielt tett med fag- og kommunikasjonsavdelingen, men også med økonomi og administrasjon. Uten sekretariatet hadde vi ikke klart å levere, da alle vi i utvalget jobber 100 % i våre respektive stillinger. Jeg ønsker ikke å nevne noen navn her, men de som jobber tett opp mot oss vet at vi setter umåtelig stor pris på innsatsen for oss i utvalget.

Å sitte i FEU likner altså litt på lagidrett, hvor man er avhengig av gode soloprestasjoner, men også av samspill og tillitt til at man har laget i ryggen.

Hvordan oppleves det å være leder for utvalget?

Å være leder medfører naturlig nok en del ansvar, men FEU er jo et utvalg som er avhengig av å produsere gode idéer og nye konsepter. Min jobb er derfor å gi idérikdommen spillerom slik at den skal blomstre, og at de enkelte medlemmene kan prestere sitt beste. Vi er et utvalg som bygger på teambuilding, og for å få oppgavene til å skli så har det også blitt et godt lim oss imellom da vi må kunne sette vår tillit til hverandre og at alle leverer det som blir forventet. Jeg kan ikke si annet enn at det å være leder for utvalget til nå har vært udelt positivt.

Hvordan ser du på dagens etterutdanningstilbud, og hvorfor er dette tilbudet en viktig del av medlemskapet i NTF?

NTF har i dag et bredt og godt etterutdanningstilbud, men både faget og arbeidslivet er under stadig utvikling og etterutdanningstilbudet må til enhver tid speile medlemsmassens behov og ønsker. Det kan vel beskrives som plastisk og formbart, og vi må levere kvalitet – ikke bare kvantitet. Å være medlem av NTF skal være et kvalitetsstempel og garanti for faglig oppdatering, og kursene er derfor en viktig del av medlemskapet og en vesentlig fordel ved det å være medlem av NTF.